Ко­ли рі­ше­н­ня ди­ктує ро­зум

Но­бе­лів­ську пре­мію з еко­но­мі­ки здо­був Рі­чард Та­лер — «ба­тько» лі­бер­та­рі­ан­сько­го па­тер­на­лі­зму

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ла­у­ре­а­том Но­бе­лів­ської пре­мії з еко­но­мі­ки за 2017 рік став аме­ри­ка­нець Рі­чард Та­лер. Цю ви­со­ку ви­на­го­ро­ду Швед­ської ака­де­мії він здо­був «за вне­сок у до­слі­дже­н­ня еко­но­мі­чної по­ве­дін­ки » . Та­лер ві­до­мий як те­о­ре­тик в га­лу­зі фі­нан­со­вої та еко­но­мі­чної по­ве­дін­ки і ав­тор так зва­ної те­о­рії під­штов­ху­ва­н­ня ( « ке­ро­ва­но­го ви­бо­ру » ) . По­ве­дін­ко­ва еко­но­мі­ка ви­вчає вплив со­ці­аль­них, ко­гні­тив­них та емо­цій­них чин­ни­ків на ухва­ле­н­ня еко­но­мі­чних рі­шень окре­ми­ми осо­ба­ми та уста­но­ва­ми і на­слід­ки цьо­го впли­ву на рин­ки. Вче­ний сфор­му­лю­вав по­ня­т­тя «лі­бер­та­рі­ан­ський па­тер­на­лізм » . Це стра­те­гія, орі­єн­то­ва­на на те, аби спо­ну­ка­ти лю­ди­ну до опти­маль­но­го ви­бо­ру, про­ди­кто­ва­но­го ро­зу­мом, а не від­чу­т­тя­ми чи мит­тє­ви­ми ба­жа­н­ня­ми. Це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців від­бу­де­ться 10 гру­дня. Ро­змір пре­мії 2017 ро­ку ста­но­вить дев’ ять міль­йо­нів швед­ських крон (1,1 міль­йо­на до­ла­рів). Пре­мія з еко­но­мі­ки не є спад­щи­ною Аль­фре­да Но­бе­ля. Її бу­ло за­сно­ва­но ли­ше 1969 ро­ку на честь 300-річ­чя Швед­сько­го дер­жав­но­го бан­ку і в пам’ ять про Но­бе­ля, во­на є най­пре­сти­жні­шою пре­мі­єю в га­лу­зі еко­но­мі­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.