ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

7 жов­тня 2017 ро­ку. Мо­сква. Під час про­те­стів у низ­ці ро­сій­ських міст де­мон­стран­ти ви­ма­га­ли звіль­ни­ти з-під вар­ти ро­сій­сько­го опо­зи­ціо­не­ра Оле­ксія На­валь­но­го, допу­сти­ти йо­го до уча­сті в пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 2018 ро­ку і ство­ри­ти умо­ви для нор­маль­ної по­лі­ти­чної кон­ку­рен­ції. На про­тест у Санкт-Пе­тер­бур­зі, який пла­ну­ва­ли як го­лов­ний, за рі­зни­ми да­ни­ми, ви­йшло близько п’яти тис. лю­дей. За да­ни­ми DW, по всій Ро­сії по­лі­ція за­три­ма­ла по­над 270 осіб.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.