Те, що ви ще не чу­ли

На­ціо­наль­ний хор іме­ні Г.Ве­рьов­ки — за­хи­сни­кам Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Про­гра­ма «Під по­кро­вом Тво­їм, Бо­го­ро­ди­це, не­здо­лан­ною є Укра­ї­на» бу­де по­ка­за­на 15 жов­тня у Мі­жна­ро­дно­му цен­трі куль­ту­ри і ми­стецтв («Жов­тне­во­му па­ла­ці»), яка при­свя­че­на до Свя­та Укра­їн­сько­го ко­за­цтва і Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни.

— На гранд-кон­цер­ті слу­ха­чі по­чу­ють ле­ген­дар­ні пі­сні, оброб­ки укра­їн­ських на­ро­дних тво­рів, а та­кож су­ча­сних ком­по­зи­то­рів. Та­кож ви­ко­ну­ва­ти­муть за­паль­ні хо­ре­о­гра­фі­чні но­ме­ри. У цій про­гра­мі зайня­тий увесь наш твор­чий склад — хо­ри­сти, со­лі­сти, ор­ке­стран­ти і тан­ців­ни­ки, — роз­ка­зав «Дню» Зе­но­вій КОРІНЕЦЬ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Хо­ру

ім.Г.Ве­рьов­ки. — Те­ма­ти­ка ве­чо­ра па­трі­о­ти­чна — Свя­то По­кро­ви, Укра­їн­сько­го ко­за­цтва і Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. Наш ко­ле­ктив під­го­ту­вав не тіль­ки хі­ти, а й тво­ри, які рід­ко ви­ко­ну­ю­ться. Це стрі­ле­цькі і ко­за­цькі пі­сні, су­ча­сні ро­ман­си... Лу­на­ти­ме ду­хов­на му­зи­ка, ком­по­зи­ції ча­сів Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки й Укра­їн­ської Пов­стан­ської Ар­мії, а та­кож тан­цю­валь­ні но­ме­ри. Зокре­ма, ви­ко­ну­ва­ти­ме­мо «Бо­го­ро­ди­це, до Те­бе при­бі­га­є­мо» (сло­ва на­ро­ді, а му­зи­ка Д.Бор­тнян­сько­го), кант «Че­рез по­ле ши­ро­коє», «Ко­ли ми вми­ра­ли...», «Гей ви, Стріль­ці Сі­чо­вії», «Ой у лу­зі чер­во­на ка­ли­на», «Гро­ми в сте­пах гу­дуть», «Гей, со­ко­ли»... По­ка­же­мо фра­гмент дій­ства «За­по­рож­ці» спіль­но з Ана­то­лі­єм Па­ла­ма­рен­ком, ко­ли він чи­та­ти­ме вір­ші « Ре­ве та сто­гне Дніпр ши­ро­кий» і «Хо­ло­дний Яр».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.