У спів­пра­ці з Уні­вер­си­те­том Кра­ї­ни Ба­сків

В Ужго­род­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті впер­ше від­був­ся між­на­ро­дний за­хист кан­ди­дат­ської ди­сер­та­ції

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

На за­сі­дан­ні спе­ці­а­лі­зо­ва­ної вче­ної ра­ди фі­зи­чно­го фа­куль­те­ту УжНУ від­бу­ла­ся зна­ко­ва по­дія — пер­ший на За­кар­пат­ті та один із пер­ших в Укра­ї­ні між­на­ро­дний за­хист ди­сер­та­ції на здо­бу­т­тя на­у­ко­во­го сту­пе­ня кан­ди­да­та фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних на­ук (до­кто­ра фі­ло­со­фії).

На за­хист бу­ло пред­став­ле­но ро­бо­ту ви­пу­скни­ка фі­зи­чно­го фа­куль­те­ту, здо­бу­ва­ча ка­фе­дри фі­зи­ки на­пів­про­від­ни­ків Ва­си­ля Шва­лі, ке­рів­ни­ка­ми якої ста­ли член­ко­ре­спон­дент НАН Укра­ї­ни, до­кто­ри фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних на­ук про­фе­со­ри Юлі­ан Ви­со­чан­ський та Аль­бер­то Оле­а­га з Уні­вер­си­те­ту Кра­ї­ни Ба­сків (Біль­бао, Іспа­нія). На за­хи­сті бу­ли при­су­тні про­від­ні на­у­ков­ці- фі­зи­ки, про­ре­кто­ри УжНУ про­фе­со­ри Оле­ксандр Слив­ка та Ігор Сту­де­няк.

Спів­ке­рів­ник на­у­ко­вої ро­бо­ти про­фе­сор Юлі­ан ВИ­СО­ЧАН­СЬКИЙ від­зна­чив, що фі­зи­ки УжНУ та іспан­ські на­у­ков­ці уже ба­га­то ро­ків плі­дно спів­пра­цю­ють, ма­ють чи­ма­ло спіль­них пу­блі­ка­цій у про­від­них сві­то­вих на­у­ко­вих ви­да­н­нях. « Згі­дно з уго­дою між УжНУ та Уні­вер­си­те­том Кра­ї­ни Ба­сків, ми фа­кти­чно чи не пер­ші в Укра­ї­ні ре­а­лі­зу­є­мо одно­ча­сний по­двій­ний за­хист на­у­ко­вої ро­бо­ти. Сут­тє­во, що на­у­ко­вий сту­пінь не по­трі­бно бу­де но­стри­фі­ку­ва­ти, адже він одно­ча­сно ви­зна­ва­ти­ме­ться в Укра­ї­ні й за кор­до­ном».

Про­фе­сор Аль­бер­то ОЛЕ­А­ГА акцен­ту­вав ува­гу на то­му, що по­двій­ний за­хист на­у­ко­вої ро­бо­ти — це но­ва і ду­же ва­жли­ва мо­жли­вість для роз­ши­ре­н­ня по­ту­жної спів­пра­ці між на­у­ков­ця­ми УжНУ та Уні­вер­си­те­ту Кра­ї­ни Ба­сків: «Це мій дру­гий ві­зит в Укра­ї­ну й пер­ший до Ужго­ро­да. Ме­ні ду­же при­єм­но бу­ти тут, на за­хи­сті мо­го аспі­ран­та Ва­си­ля Шва­лі. Ми ду­же за­до­во­ле­ні на­шою спів­пра­цею, рі­вень на­у­ков­ця є ви­со­ким, я спо­ді­ва­юсь на по­зи­тив­ний за­хист, ми ра­зом пра­цю­ва­ли по­над два ро­ки над ці­єю на­у­ко­вою про­бле­ма­ти­кою».

Де­кан фі­зи­чно­го фа­куль­те­ту про­фе­сор Во­ло­ди­мир ЛАЗУР на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті між­на­ро­дної спів­пра­ці, за­зна­чив­ши, що екс­пе­ри­мен­таль­на ча­сти­на на­у­ко­вої ро­бо­ти здій­сню­ва­ла­ся на обла­днан­ні в Іспа­нії: «На­ра­зі ми вже ма­є­мо де­кіль­ка на­ших спів­ро­бі­тни­ків, які пра­цю­ють з дво­ма на­у­ко­ви­ми ке­рів­ни­ка­ми. Вва­жаю, що це ве­ли­кий крок для фі­зи­чної на­у­ки в Укра­ї­ні та одно­зна­чний сти­мул за­йма­ти­ся нею для мо­ло­дих на­у­ков­ців».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.