Суб­си­дії від­шко­ду­ють 25 жов­тня

Уря­дов­ці по­обі­ця­ли хер­сон­ським ОСББ по­вер­ну­ти ко­шти

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Іван АН­ТИ­ПЕН­КО, «День», Хер­сон

25 жов­тня з Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни до Хер­сон­ської обла­сті на­ді­йдуть ко­шти, не­об­хі­дні для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті дер­жа­ви за суб­си­дії для від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на опла­ту жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг у роз­мі­рі 17,2 млн грн. Це до­ста­тня су­ма для пов­но­го роз­ра­ху­ва­н­ня із за­бор­го­ва­ні­стю, яка ви­ни­кла на 1 жов­тня з по­ча­тку 2017 ро­ку. Про це за­яви­ла за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня фі­нан­сів не­ви­ро­бни­чої сфе­ри Де­пар­та­мен­ту фі­нан­сів Хер­сон­ської ОДА На­та­лія Ца­рен­ко.

Як пи­сав «День», у Хер­со­ні й обла­сті ви­ни­кла зна­чна за­бор­го­ва­ність дер­жав­но­го бю­дже­ту пе­ред мі­сце­ви­ми бю­дже­та­ми в ча­сти­ні по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за на­ра­хо­ва­ні суб­си­дії ме­шкан­цям ба­га­то­по­вер­хі­вок. Пред­став­ни­ки хер­сон­ських ОСББ про­ве­ли мі­тинг під сті­на­ми ОДА та звер­ну­ли­ся з від­кри­тим ли­стом до уря­ду з про­ха­н­ням розв»яза­ти про­бле­му на­пе­ре­до­дні но­во­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. 10 жов­тня, аби при­вер­ну­ти до ці­єї те­ми, го­ро­дя­ни пе­ре­кри­ли цен­траль­ний про­спект Уша­ко­ва.

Цьо­го ж дня го­ло­ва ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв за­явив, що пе­ре­дав ли­ста від хер­сон­ських ОСББ мі­ні­стру ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку Ген­на­дію Зуб­ку. Та­кож бу­ло під­го­тов­ле­но від­по­від­не звер­не­н­ня до мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­ксан­дра Да­ни­лю­ка що­до не­об­хі­дно­сті тер­мі­но­во­го пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів для пов­но­го по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за суб­си­дії.

«Си­ту­а­ція із за­бор­го­ва­ні­стю ні­як не за­ле­жа­ла від обл­держ­адмі­ні­стра­ції, ко­шти не мо­гли бу­ти на­ра­хо­ва­ни­ми ра­ні­ше, то­му що бю­дже­тні при­зна­че­н­ня від Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни, зокре­ма й на суб­си­дії, область отри­ма­ла ли­ше у ве­ре­сні по­то­чно­го ро­ку. Те­пер 25 жов­тня не­об­хі­дна су­ма зай­де в область і вже на­сту­пно­го дня всі не­об­хі­дні гро­ші бу­де пе­ре­ра­хо­ва­но на ра­хун­ки ОСББ», — за­явив за­сту­пник го­ло­ви ОДА Оле­ксандр Адам­чик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.