«Ро­сі­я­ни зму­ше­ні вра­хо­ву­ва­ти дум­ку Ту­реч­чи­ни. Але...»

Ек­спер­ти — про ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів між пре­зи­ден­та­ми Ту­реч­чи­ни та Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

По­за­вчо­ра Ки­їв при­ймав із офі­цій­ним ві­зи­том Пре­зи­ден­та Ту­реч­чи­ни Ре­дже­па Та­ї­па Ер­до­га­на, який зу­стрів­ся з укра­їн­ським Пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ком. За ре­зуль­та­том зу­стрі­чі бу­ло під­пи­са­но низ­ку угод, про­то­ко­лів і ме­мо­ран­ду­мів. Зокре­ма, як по­ві­дом­ляє Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та, бу­ло під­пи­са­но уго­ду про вне­се­н­ня змін до Уго­ди про вза­єм­не спри­я­н­ня та за­хист ін­ве­сти­цій між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки. Крім то­го, укла­де­но кон­тра­кти між укра­їн­ськи­ми та ту­ре­цьки­ми ком­па­ні­я­ми в обо­рон­ній сфе­рі.

На спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції Пе­тро По­ро­шен­ко на­го­ло­сив, що цьо­го ро­ку від­зна­ча­ти­ме­мо 25-ту рі­чни­цю від­но­син між Ту­реч­чи­ною й Укра­ї­ною, адже за цей час на­ші кра­ї­ни ви­йшли на рі­вень стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства. За йо­го сло­ва­ми, Туреччина уві­йшла у топ- 5 тор­го­вель­них укра­їн­ських пар­тне­рів та топ-10 іно­зем­них ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні.

Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Ер­до­ган на­звав Укра­ї­ну клю­чо­вою кра­ї­ною «у спра­ві ста­біль­но­сті без­пе­ки та ми­ру ре­гіо­ну». Він та­кож на­га­дав, що 2015 ро­ку во­ни ра­зом з укра­їн­ським пре­зи­ден­том по­ста­ви­ли за ме­ту до 2023 ро­ку збіль­ши­ти то­ва­ро­обіг між на­ши­ми кра­ї­на­ми — до 10 млрд до­ла­рів.

Ту­ре­цький пре­зи­дент під час прес- кон­фе­рен­ції не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­вав, що Ан­ка­ра про­дов­жу­ва­ти­ме під­три­му­ва­ти су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, вклю­чно з Кри­мом, не ви­знає не­за­кон­ної ане­ксії пів­остро­ва і під­три­му­ва­ти­ме пи­та­н­ня крим­ських та­тар на мі­жна­ро­дно­му по­ряд­ку ден­но­му.

Вар­то до­да­ти, що під час прес- кон­фе­рен­ції ту­ре­цько­го пре­зи­ден­та за­пи­та­ли й про не­що­дав­ній кон­флікт між Ан­ка­рою та Ва­шинг­то­ном, що при­звів до при­зу­пи­не­н­ня вза­єм­ної ви­да­чі віз гро­ма­дя­нам. «Нам сум­но, що по­соль­ство в Ан­ка­рі ухва­ли­ло та­ке рі­ше­н­ня і за­сто­со­вує йо­го... Туреччина — це пра­во­ва дер­жа­ва. Ми не якесь там плем’ я і не пле­мін­на дер­жа­ва. Й хоч який би бу­ло опри­лю­дне­но ни­ми текст, обов’ яз­ко­во і не­гай­но на прин­ци­пах вза­єм­но­сті дзер­каль­ний текст бу­де за­сто­со­ва­но до них і Ту­ре­цькою Ре­спу­блі­кою » , — так про­ко­мен­ту­вав ін­ци­дент Ер­до­ган.

● «ТУРЕЧЧИНА МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГАРАНТІЇ ТО­ГО, ЩО ПІВДЕНЬ ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ ДРУЖНІМ»

Iгор СЕМИВОЛОС, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру близь­ко­схі­дних до­слі­джень:

— Я оці­нюю зу­стріч пре­зи­ден­тів Укра­ї­ни та Ту­реч­чи­ни по­зи­тив­но. Сьо­го­дні та­ка спів­пра­ця вкрай не­об­хі­дна. Туреччина нам не­об­хі­дна як кра­ї­на, як пар­тнер, як со­ю­зник, якщо мо­жли­во, стра­те­гі­чний пар­тнер. Бу­ла за­ява і на сьо­го­дні стає оче­ви­дним, що са­ме Туреччина зна­чною мі­рою може забезпечити для нас­без­пе­ку та гарантії то­го, що південь залишатиметься для Укра­ї­ни дружнім. Крім то­го, не слід за­бу­ва­ти, що Туреччина ва­жли­ва кра­ї­на в Чор­но­му та Се­ред­зем­но­му мо­рях. Туреччина сьо­го­дні може ви­сту­па­ти як наш друг, зокре­ма й пе­ред Ро­сі­єю, для за­хи­сту ін­те­ре­сів укра­їн­ців та крим­ських та­тар.

Що­до за­яв­ле­но­го збіль­ше­н­ня то­ва­ро­обі­гу між Укра­ї­ною і Ту­реч­чи­ною — це не про­бле­ма. Вра­хо­ву­ю­чи те, що 2013 ро­ку то­ва­ро­обіг між на­ши­ми кра­ї­на­ми ста­но­вив при­бли­зно 3,5 млрд до­ла­рів, то по­тро­ї­ти те­пе­рі­шній, який ста­но­вить десь 1,5 млрд, не так скла­дно. У нас є всі мо­жли­во­сті для то­го, щоб це зро­би­ти.

Зро­зумі­ло, що то­ва­ро­обіг зна­чною мі­рою по­зна­ча­є­ться на модаль­но­сті від­но­син. Якщо Ро­сія і Туреччина ма­ють то­ва­ро­обіг 15 млрд, за умо­ви, що він від­чу­тно про­сів за рік сан­кцій, то мо­жна по­ба­чи­ти, що укра­їн­ський у де­сять ра­зів мен­ший. Якщо то­ва­ро­обіг зро­ста­ти­ме, то і модаль­ність на­ших від­но­син з Ту­реч­чи­ною зро­ста­ти­ме. Нам лег­ше пе­ре­ко­ну­ва­ти на­ших ту­ре­цьких пар­тне­рів у ва­жли­во­сті стри­му­ван- ня тих чи тих ду­мок що­до кра­ї­ни- оку­пан­та. Якщо то­ва­ро­обіг не­зна­чний, то у на­сне бу­де до­ста­тньо груп ін­те­ре­сів у Ту­реч­чи­ні, які ви­сту­па­ли б на­ши­ми про­мо­у­те­ра­ми пе­ред Ер­до­га­ном, пар­ті­єю АКP (Пар­тія спра­ве­дли­во­сті та роз­ви­тку. — Ред.). Це пря­ма за­ле­жність і слід зро­би­ти все для то­го, щоб збіль­ши­ти цей то­ва­ро­обіг.

Якщо го­во­ри­ти про укра­їн­ський екс­порт, ми ма­є­мо за­мі­ни­ти пе­ре­лік то­ва­рів, які ми до­сі екс­пор­ту­є­мо до Ту­реч­чи­ни, де ле­во­ва час­тка — ме­тал і то­ва­ри з ме­та­лу. Чим біль­ше в цій час­тці бу­де те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва, хай-те­ку, спіль­них під­при­ємств з ви­ро­бни­цтва лі­та­ків, спів­пра­ці в атом­ній енер­ге­ти­ці, ра­ке­то­бу­ду­ван­ні, тим кра­ще бу­де нам. То­му що те, що ми ма­є­мо, не дає мо­жли­во­сті швид­ко збіль­ши­ти наш екс­порт. На­то­мість є чі­тка сен­тен­ція, що ту­ре­цький ім­порт зро­стає до­во­лі не­по­га­но: 10% на рік, то­му во­ни біль­ше за­ці­кав­ле­ні, щоб укра­їн­ський ри­нок був для них від­кри­тий.

Що сто­су­є­ться пи­та­н­ня крим­ських та­тар, то це ва­жли­во, що пре­зи­ден­ти йо­го обго­во­ри­ли. Я зга­даю мо­ні­то­рин­го­ву мі­сію 2015 ро­ку, яка зна­чною мі­рою впли­ну­ла на фор­му­ва­н­ня між­на­ро­дної по­зи­ції що­до крим­ських та­тар. Ця мі­сія зро­би­ла сер­йо­зні ви­снов­ки з си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся в Кри­му. Оче­ви­дно, що по­ді­бні мі­сії по­трі­бні, і ми мо­же­мо здій­сню­ва­ти та­кі мі­сії, але тур­ки мо­жуть і по­стій­но ма­ють три­ма­ти си­ту­а­цію під кон­тро­лем хо­ча б для то­го, щоб не до­пу­ска­ти ро­сій­сько­го сва­ві­л­ля. То­му це ду­же ва­жли­во.

Про­те тре­ба ро­зу­мі­ти обме­же­н­ня. Не вар­то че­ка­ти, що Ер­до­ган змо­же на­ти­сну­ти на Пу­ті­на і він ви­ко­нає всі ви­мо­ги ту­ре­цько­го пре­зи­ден­та. Це ма­ло­ймо­вір­но, але ро­сі­я­ни зму­ше­ні вра­хо­ву­ва­ти то­чку зо­ру Ту­реч­чи­ни. І ба­жа­но, щоб то­чка зо­ру Ту­реч­чи­ни бу­ла дру­жня до Укра­ї­ни.

● «МИ ХОТІЛИ БА­ЧИ­ТИ ВІД ТУ­РЕЧ­ЧИ­НИ ВІЙСЬКОВУ І ФІ­НАН­СО­ВУ ПІДТРИМКУ»

Ге­ор­гій ЛОГВIНСЬКИЙ, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, ві­це­пре­зи­дент Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи:

— Хо­ті­ло­ся б, щоб фор­ма за­хи­сту Ту­реч­чи­ною крим­ських та­тар бу­ла більш ді­є­вою й ефе­ктив­ною. Не мо­жу на­зва­ти її та­кою, що до­ся­гла сво­єї ме­ти і зав­дань. Але, з ін­шо­го бо­ку, без­умов­но, ми не мо­же­мо не­до­оці­ню­ва­ти ту до­по­мо­гу, яка сьо­го­дні на­да­є­ться і крим­ським та­та­рам, і Укра­ї­ні, зокре­ма в пи­та­н­нях, пов’яза­них із за­хи­стом те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. На­при­клад, ко­ра­блі, які не­за­кон­но вхо­дять у Крим. На­ра­зі у на­сє по­пе­ре­дня до­мов­ле­ність із Ту­реч­чи­ною про те, що во­ни за­три­му­ва­ти­муть ці ко­ра­блі і спри­я­ти­муть. На мі­жна­ро­дно­му рів­ні ту­ре­цька де­ле­га­ція по- рі­зно­му по­во­ди­ться в ПАРЕ, але в пи­та­н­нях те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, Кри­му і за­хи­сту крим­ських та­тар во­ни ви­ко­ну­ють ці зав­да­н­ня аб­со­лю­тно. Са­ме цьо­му на­го­ло­сив Ер­до­ган.

З ін­шо­го бо­ку, якщо ми тор­ка­є­мо­ся те­ми то­го, що би ми хотіли ба­чи­ти від Ту­реч­чи­ни, — це військову і фі­нан­со­ву підтримку в пи­та­н­нях, пов’яза­них із ко­рін­ним на­ро­дом — крим­ськи­ми та­та­ра­ми, кон­тро­лем над пев­ни­ми мор­ськи­ми те­ри­то­рі­я­ми. Ду­маю, що Ро­сії бу­ло б аб­со­лю­тно не­про­сто ви­рі­шу­ва­ти ба­га­то про­блем, як­би Туреччина більш ефе­ктив­но під­ста­ви­ла нам пле­че і за­сто­су­ва­ла жорс­ткі­ші ме­то­ди. Про­те жорс­ткі ме­то­ди в ди­пло­ма­тії бу­ва­ють ду­же рід­ко, але ми на них спо­ді­ва­є­мо­ся.

Будь-яка спів­пра­ця з між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми на та­ко­му рів­ні, як Туреччина, є по­зи­тив­ною. Моя дум­ка по­ля­гає в то­му, що ту­ре­цька сто­ро­на по­во­ди­ться ду­же аку­ра­тно, то­му що, на­при­клад, вій­сько­ва ба­за Ро­сії пе­ре­бу­ває у без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до Ту­реч­чи­ни. Ра­зом із цим Туреччина — са­мо­стій­на і са­мо­до­ста­тня кра­ї­на, яка може не при­хо­ву­ва­ти сво­єї по­зи­ції, а до­во­ди­ти. Ме­ні зда­є­ться, що на цей рі­вень во­ни ще не пе­ре­йшли. В усьо­му ін­шо­му ми вдя­чні за спів­пра­цю в рі­зних сфе­рах.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.