Проф­спіл­ки Фран­ції – про­ти тру­до­вої ре­фор­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

10 жов­тня 2017 ро­ку. Бор­до. Дев’ять проф­спіл­ко­вих ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є близь­ко п’яти млн лю­дей, до­лу­чи­ли­ся до мас­шта­бно­го страй­ку про­ти тру­до­вої ре­фор­ми, іні­ці­йо­ва­ної пре­зи­ден­том Фран­ції Ем­ма­ну­е­лем Ма­кро­ном. По всій кра­ї­ні бу­ло за­пла­но­ва­но 130 мі­тин­гів. DW пи­ше, що обу­ре­н­ня лю­дей ви­кли­ка­ли на­мі­ри ско­ро­ти­ти близь­ко 120 тис. ро­бо­чих місць у дер­жав­но­му се­кто­рі, за­про­ва­ди­ти мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тних плат, змі­ни­ти про­це­ду­ру на­да­н­ня лі­кар­ня­них та ско­ро­ти­ти про­гра­ми що­до зайня­то­сті на­се­ле­н­ня. Акція при­зве­ла до ска­су­ва­н­ня тре­ти­ни вну­трі­шніх авіа­рей­сів, а та­кож впли­ну­ла на ро­бо­ту лі­ка­рень, по­шти, ди­тя­чих сад­ків і шкіл. На­пи­сна пла­ка­ті на фото: «Не­має ре­спу­блі­ки без дер­жав­ної слу­жби».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.