Три фа­кто­ри

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Ві­та­лій Скоцик — но­ва по­стать в укра­їн­ській по­лі­ти­ці. В сво­їй ав­то­біо­гра­фії він пи­ше: «Фор­маль­но мій шлях у по­лі­ти­ці по­чав­ся у 2009 ро­ці, ко­ли став чле­ном Аграр­ної пар­тії Укра­ї­ни. У 2010-му був обра­ний за­сту­пни­ком го­ло­ви пар­тії, а у 2014-му — го­ло­вою Аграр­ної пар­тії. Однак все по­ча­ло­ся зна­чно ра­ні­ше. Адже не­мо­жли­во жи­ти окре­мо від дер­жа­ви, від про­це­сів, що в ній від­бу­ва­ю­ться. По­лі­ти­ка, зре­штою, це ми­сте­цтво управ­лі­н­ня дер­жа­вою, де по­трі­бне ба­че­н­ня на ба­га­то ро­ків впе­ред».

Вла­сне, на­шу ува­гу при­вер­ну­ло до­во­лі актив­на ді­яль­ність Ві­та­лія Ско­ци­ка, який їздить ре­гіо­на­ми Укра­ї­ни, про що він по­стій­но зві­тує у FB. Щоб ближ­че по­зна­йо­ми­ти­ся і від­чу­ти — чим, вла­сне, «ди­хає» по­лі­тик, ми за­про­си­ли йо­го до ре­да­кції. Тим біль­ше, «День» зав­жди при­ді­ляв осо­бли­ву ува­гу тим, хто пре­тен­дує ста­ти аль­тер­на­ти­вою тій си­сте­мі, яка утво­ри­ла­ся в Укра­ї­ні. «Як ви оці­ню­є­те сьо­го­дні­шню по­лі­ти­чну си­ту­а­цію?», — роз­по­ча­ли ми на­шу роз­мо­ву з Ві­та­лі­єм Ско­ци­ком.

На що він від­по­вів: «Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин го­во­рив про те, що для то­го, щоб бу­ду­ва­ти свою кра­ї­ну по­трі­бні три ре­чі. Пер­ше — го­тов­ність су­спіль­ства. Дру­ге — стру­кту­ро­ва­на по­лі­ти­чна си­сте­ма. Тре­тє — ро­зу­мі­н­ня мо­де­лі еко­но­мі­ки, яку ми хо­че­мо бу­ду­ва­ти. Чи го­то­ве на­ше су­спіль­ство бу­ду­ва­ти свою кра­ї­ну? На 25—30 % так, і це до­ста­тня кіль­кість для по­бу­до­ви дер­жа­ви. Чи є у насс тру­кту­ро­ва­на по­лі­ти­чна си­сте­ма? Ні, то­му що на­віть якщо бра­ти ви­бо­ри жов­тня 2014-го ро­ку, то ли­ше одна по­лі­ти­чна си­ла ма­ла істо­рію біль­ше ніж рік існу­ва­н­ня, всі ін­ші бу­ли ство­ре­ні під ви­бо­ри. Але всі во­ни не є справ­жні­ми пар­ті­я­ми — це по­лі­ти­чні про­е­кти, зав­да­н­ня яких — вла­да і фі­нан­со­ві по­то­ки на­шої дер­жа­ви. От­же нам по­трі­бно стру­кту­ру­ва­ти на­шу по­лі­ти­чну си­сте­му, зокре­ма ство­ри­ти справ­жні іде­о­ло­гі­чні пар­тії. Той же Гав­ри­ли­шин ка­зав, що для та­кої мо­де­лі опти­маль­но ма­ти 3—5 іде­о­ло­гі­чних пар­тій. Цен­трист­ська пар­тія, яка не бу­де до­мі­ну­ю­чою, але бу­де ви­зна­чаль­ною для роз­ви­тку кра­ї­ни. Ма­ють з’яви­ти­ся та­кож більш яскра­во ви­ра­же­ні кон­сер­ва­то­ри, лі­бе­рал-де­мо­кра­ти, справ­жні лі­ві і справ­жні пра­ві. От­же нам по­трі­бно ви­бу­ду­ва­ти і стру­кту­ру­ва­ти по­лі­ти­чну си­сте­му. В мо­є­му ро­зу­мін­ні Аграр­на пар­тія — це якраз та пар­тія, яка має ляг­ти в осно­ву цен­трист­ської си­ли».

Як ві­до­мо, на 17 жов­тня ко­ли­шній пре­зи­дент Гру­зії Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі і йо­го при­бі­чни­ки анон­су­ва­ли про­ве­де­н­ня в Ки­є­ві мі­тин­гу на підтримку ан­ти­ко­ру­пцій­них ви­мог до вла­ди. До них пла­ну­ють при­єд­на­ти­ся низ­ка опо­зи­цій­них по­за­пар­ла­мент­ських пар­тій, ру­хів і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Під час спіл­ку­ва­н­ня з Ві­та­лі­єм Ско­ци­ком він під­кре­слив, що йо­го пар­тія не пла­нує при­єд­ну­ва­ти­ся до цьо­го мі­тин­гу. Чо­му?

« Три мо­мен­ти. Пер­ше — ми, як кон­сер­ва­то­ри, при­див­ля­є­мо­ся, і я по­ки не ба­чу в то­му се­ре­до­ви­щі па­рос­тків по­лі­ти­чних сил, про які я зга­ду­вав і з яки­ми ми мо­же­мо по­єд­на­ти свої зу­си­л­ля в на­сту­пно­му пар­ла­мен­ті. Дру­ге — за­раз ми пов­ні­стю в мі­сце­вих ви­бо­рах. Для нас ду­же ва­жли­во ви­бу­до­ву­ва­ти стру­кту­ру пар­тії і бра­ти вла­ду на мі­сцях. На­при­клад, 17 жов­тня я пра­цюю в Хмель­ни­цькій обла­сті, в Кам’янець-По­діль­сько­му ра­йо­ні, і для ме­не це ва­жли­ві­ше ніж про­сто по­хо­ди­ти пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою. Тре­тє — ми ін­тен­сив­но пра­цю­є­мо в зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­му се­ре­до­ви­щі».

Ро­змо­ва з го­стем бу­ла три­ва­лою, ми всти­гли обго­во­ри­ти ба­га­то пи­тань по­лі­ти­чно­го та еко­но­мі­чно­го ха­ра­кте­ру, зокре­ма про при­чи­ни ни­ні­шньо­го по­лі­ти­чно­го ста­ну — чо­му на­віть пі­сля дру­го­го Май­да­ну, ситуація за­ли­ша­є­ться не­змін­ною, який ви­хід з кри­зо­во­го ста­ну, про основ­ні про­бле­ми гро­ма­дян, які во­ни окре­слю­ють під час зу­стрі­чей в ре­гіо­нах, про те, якою по­вин­на бу­ти аграр­на ре­фор­ма, на чо­му має ба­зу­ва­ти­ся еко­но­мі­ка Укра­ї­ни, як ре­ін­те­гру­ва­ти окуповані території, від­по­віді — в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

Під кі­нець роз­мо­ви гість (який, як ми по­ба­чи­ли в FB, — актив­ний «чи­та­ка»), отри­мав в по­да­ру­нок на­шу книж­ко­ву но­вин­ку з Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День» — «Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го». «Якраз цю кни­гу я хо­тів при­дба­ти на книж­ко­во­му фо­ру­мі у Льво­ві, але то­ді не вда­ло­ся. То­му ду­же дя­кую вам за по­да­ру­нок, — від­ре­а­гу­вав Ві­та­лій Скоцик. І до­дав: «Ми у Льво­ві та­кож пре­зен­ту­ва­ли свій аль­ма­нах. Рік то­му ми про­ве­ли кон­курс, у яко­му взя­ли участь сто уча­сни­ків і де­сять но­мі­нан­тів. Якраз аль­ма­нах і вклю­чив в се­бе тво­ри цих де­ся­ти но­мі­нан­тів. Двом мо­ло­дим з них — по­е­те­сі і про­за­ї­ку — ми ви­пу­сти­ли кни­ги. Та­кож у Льво­ві ми ого­ло­си­ли, що про­дов­жи­мо цей кон­курс і в цьо­му ро­ці. От­же в бе­ре­зні ви­зна­чи­мо пе­ре­мож­ців і про­ве­де­мо на­го­ро­дже­н­ня. Ме­ні це ду­же ім­по­нує, то­му що я лю­блю чи­та­ти ру­ко­пи­си, і ко­ли во­ни (цих де­ся­ти но­мі­нан­тів) по­тра­пи­ли ме­ні на стіл, то я пе­ре­чи­тав все від А до Я. Та­кож лю­блю чи­та­ти кни­ги з ва­шої бі­блі­о­те­ки і вдя­чний Ла­ри­сі Ів­ши­ній і «Дню» за ва­шу ро­бо­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.