Пе­ре­о­сми­сле­н­ня тра­ди­цій

Укра­їн­ський скуль­птор Юрій Му­са­тов став чле­ном International Academy of Ceramics — IAC

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

На­га­да­є­мо, Мі­жна­ро­дна ака­де­мія ке­ра­мі­ки бу­ла за­сно­ва­на 1952 р. із ме­тою об’ єд­на­н­ня ке­ра­мі­стів, гон­ча­рів, ди­зай­не­рів, ко- ле­кціо­не­рів, га­ле­ри­стів, ре­став­ра­то­рів і ку­ра­то­рів з усьо­го сві­ту та іні­ці­ю­ва­н­ня ко­му­ні­ка­ції між ни­ми. Сьо­го­дні це єди­на мі­жна­ро­дна ор­га­ні­за­ція для про­фе­сіо- на­лів у сфе­рі ке­ра­мі­чно­го ми­сте­цтва.

— Я ді­знав­ся про існу­ва­н­ня IAC 15 ро­ків то­му і одра­зу по­ста­вив пе­ред со­бою ме­ту до­лу­чи­тись до ці­єї пре­сти­жної ор­га­ні­за­ції, — роз­по­від­ає i-pro.kiev.ua

Юрій МУ­СА­ТОВ. — Бу­ти обра­ним Мі­жна­ро­дною ака­де­мі­єю ке­ра­мі­ки під­твер­джує най­ви­щий рі­вень май­стер­но­сті та до­ся­гнень. Це дає мо­жли­вість бу­ти ча­сти­ною між­на­ро­дної спіль­но­ти і бра­ти участь у про­па­ган­ді ке­ра­мі­чно­го ми­сте­цтва. Для ме­не ве­ли­ка честь пред­став­ля­ти Укра­ї­ну в International Academy of Ceramics. Я вва­жаю, це пер­ший крок на шля­ху до ін­те­гра­ції укра­їн­сько­го ке­ра­мі­чно­го ми­сте­цтва у сві­то­вий кон­текст».

Цьо­го ро­ку екс­пер­тна ко­мі­сія Між­на­ро­дної ака­де­мії ке­ра­мі­ки ві­ді­бра­ла 145 ке­ра­мі­стів з рі­зних кра­їн. Му­са­тов став пер­шим і по­ки що єди­ним ми­тцем з Укра­ї­ни, який був удо­сто­є­ний член­ства IAC!

Юрій Му­са­тов за­кін­чив Львів­ську на­ціо­наль­ну ака­де­мію ми­стецтв. Він є по­стій­ним уча­сни­ком між­на­ро­дних ре­зи­ден­цій та пе­ре­мож­цем низ­ки сти­пен­ді­аль­них про­грам і кон­кур­сів. Ми­ну­ло­го ро­ку про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців Юрій пра­цю­вав у ки­тай­сько­му мі­сті Фу­пінг, де не­що­дав­но від­крив­ся Му­зей укра­їн­ської і ту­ре­цької ке­ра­мі­ки. На­ра­зі ро­бо­ти ми­тця збе­рі­га­ю­ться у при­ва­тних та му­зей­них ко­ле­кці­ях Укра­ї­ни, Поль­щі, Ні­меч­чи­ни, США, Пор­ту­га­лії, Іспа­нії, Сло­ве­нії, Ла­твії, Ту­реч­чи­ни, Ки­таю та Ко­реї.

ФОТО З САЙТА ARTSLOOKER.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.