Кра­ї­на 90% суб­сі­ді­ан­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У ра­зі зро­ста­н­ня ці­ни на газ кіль­кість укра­їн­ців, які отри­му­ють суб­си­дії, може ся­га­ти 90%, по­ві­дом­ля­ють у Мі­н­енер­го­ву­гіл­лі. Сьо­го­дні, за да­ни­ми ві­дом­ства, 60% укра­їн­ців отри­му­ють суб­си­дії і цей від­со­ток може збіль­ши­ти­ся до 90. «На­при­клад, уна­слі­док мо­жли­во­го під­ви­ще­н­ня ці­ни в Тер­но­піль­ській обла­сті кіль­кість до­мо­го­спо­дарств, які отри­му­ють суб­си­дії, очі­ку­ва­но під­ви­щи­ться з 89% до 96%», — по­пе­ре­джа­ють у мі­ні­стер­стві. У зв’яз­ку з цим уряд під­го­ту­вав змі­ни до сво­єї по­ста­но­ви, що по­кли­ка­ні за­ли­ши­ти ці­ну на по­то­чно­му рів­ні, роз­по­вів «Енер­ге­ти­чній прав­ді» за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Ігор Про­ко­пів.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.