«УТРИ­МА­Н­НЯ КІ­НО­ТЕ­А­ТРІВ МАЄ БУ­ТИ МО­ЖЛИ­ВІ­СТЮ РОЗ­ВИ­ТКУ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Гри­го­рій МЕЛЬНИЧУК,

спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур­ба­ні­сти­ки Ки­є­ва:

— Ко­му­наль­ні кі­но­те­а­три ма­ють пев­ну фун­кцію еле­мен­ту ін­фра­стру­кту­ри, але не є су­пер­ва­жли­ви­ми об’єкта­ми, як, на­при­клад, по­лі­клі­ні­ки або шко­ли. За час, що ми­нув від мо­мен­ту їхньо­го бу­дів­ни­цтва, фор­мат кі­но­по­ка­зів і роль кіно у жит­ті со­ці­у­му ду­же силь­но змі­ни­лись. За­раз ні­хто не бу­дує ве­ли­че­зні за­ли на ти­ся­чу осіб, біль­ше по­ши­ре­ний фор­мат муль­ти­пле­ксу. Крім то­го, це ко­мер­цій­ний на­прям ро­бо­ти — ми ж не го­во­ри­мо про роль кіно в со­ці­аль­ній про­па­ган­ді то­що. Тож ло­гі­чно, щоб цим за­йма­ли­ся ко­мер­цій­ні ор­га­ні­за­ції. То­му де­що див­ним є існу­ва­н­ня ко­му­наль­них кі­но­те­а­трів у ни­ні­шньо­му ви­гля­ді.

Є ду­же ма­ло по­зи­тив­них при­кла­дів у цьо­му пла­ні. При­мі­ром, кі­но­те­атр «Жов­тень», але це ви­ня­ток, бо він має свою істо­рію і ви­ко­нує фун­кцію куль­тур­но­го цен­тру, так са­мо, як кі­но­те­атр «Ки­їв». Це вже біль­ше, ні­жмі­сце, ку­ди ти при­хо­диш ди­ви­ти­ся кіно. У ре­шті за­кла­дів за­ли пе­ре­ва­жно на­пів­по­ро­жні. То­му від­ро­дже­н­ня ко­му­наль­них кі­но­те­а­трів озна­чає, що їх тре­ба пов­ні­стю транс­фор­му­ва­ти в щось ін­ше. Це може бу­ти не­ве­ли­кий куль­тур­ний центр із кі­но­за­лом, як це зро­би­ли на Ру­са­нів­ці чи Лі­в­обе­реж­ці. Ко­жен об’єкт тре­ба ви­вча­ти окре­мо, ви­рі­шу­ва­ти з гро­ма­дою, що по­трі­бно їй.

Не обов’яз­ко­во все при­ва­ти­зу­ва­ти та пе­ре­тво­ри­ти на ви­со­тки. Не­що­дав­но бу­ла но­ви­на, що кі­но­те­атр іме­ні Га­га­рі­на пла­ну­ють ре­кон­стру­ю­ва­ти для роз­мі­ще­н­ня у ньо­му ко­му­наль­них ЗМІ, тоб­то там з’яви­ться ме­ді­а­центр. Це ці­ка­ве і хо­ро­ше рі­ше­н­ня. Утри­ма­н­ня мо­раль­но за­ста­рі­лої ін­фра­стру­кту­ри, зокре­ма ко­му­наль­них кі­но­те­а­трів, має бу­ти не тя­га­рем для мі­ста, а мо­жли­ві­стю роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.