Зня­то у Він­ни­ці

У со­ці­аль­ній дра­мі «Три­май бі­ля сер­ця» зні­ма­ли­ся як про­фе­сій­ні акто­ри, так і бій­ці та ве­те­ра­ни АТО

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

■ 12 жов­тня у він­ни­цько­му кі­но­те­а­трі «Мир» від­бу­де­ться прем’єр­ний по­каз пов­но­ме­тра­жно­го ху­до­жньо­го філь­му про вій­ну «Три­май бі­ля сер­ця». Він­ни­цю для пре­зен­та­ції со­ці­аль­ної дра­ми обра­ли не ви­пад­ко­во, адже зйом­ки філь­му про­хо­ди­ли са­ме у мі­сті над Бу­гом — на ба­зі вій­сько­вої ча­сти­ни 3008 та вій­сько­во­му по­лі­го­ні під­роз­ді­лу «Ягу­ар», що бі­ля Ка­ли­нів­ки. В осно­ві сю­же­ту ле­жить істо­рія укра­їн­сько­го офі­це­ра, який з по­ча­тком вій­ни на Дон­ба­сі до­бро­воль­цем пі­шов на фронт, за­ли­шив­ши вдо­ма дру­жи­ну із донь­кою. Зйом­ки кі­но­філь­му, у яко­му бу­ли за­ді­я­ні по­над 60 осіб, роз­по­ча­ли­ся ще в ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку. А відзняв дво­го­дин­ну со­ці­аль­ну дра­му про укра­їн­ські ре­а­лії ре­жи­сер Ва­ле­рій Ша­ли­га.

«Фільм зні­мав­ся у Він­ни­ці — це мі­сто для ме­не не чу­же, сво­го ча­су я пра­цю­вав у він­ни­цько­му те­а­трі і що­ра­зу при­їжджаю сю­ди, як до се­бе до­до­му. Зні­ма­ти фільм у Він­ни­ці бу­ло зру­чно, адже мі­сце­ва вла­да всі­ля­ко до­по­ма­га­ла, зокре­ма й фі­нан­со­во, — ко­мен­тує Ва­ле­рій Ша­ли­га. — Го­лов­на ме­та цьо­го філь­му по­ка­за­ти, що у той час як на­ші за­хи­сни­ки три­ма­ють не­бо над Укра­ї­ною, ми «во­ю­є­мо» за на­ціо­наль­ну пам’ять — за до­по­мо­гою сло­ва і ка­ме­ри. Це наш ми­сте­цький фронт! Цим філь­мом ми ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти на­ших за­хи­сни­ків, роз­по­ві­сти про їхні істо­рії, по­ка­за­ли ни­ні­шні па­ра­ле­лі — вій­ни і ми­ру — ко- ли одні жи­вуть і ра­ді­ють, а ін­ші пла­чуть і по­ми­ра­ють.

■ У стрі­чці зні­ма­ло­ся ба­га­то акто­рів — з Ки­є­ва, Він­ни­ці, Жи­то­ми­ра. Го­лов­ни­ми ге­ро­я­ми со­ці­аль­ної дра­ми ста­ли акто­ри ки­їв­ських те­а­трів Лі­лія На­гор­на й Ігор Вол­ков, ро­лі дру­го­го пла­ну ви­ко­на­ли акто­ри він­ни­цько­го му­здрам­те­а­тру Ана­то­лій Воль­ський, Та­ї­сія Сла­він­ська, Ма­ксим Ка­кар­ків, Лі­дія Бє­ло­зьо­ро­ва та ін­ші. Під час зйо­мок ми кон­суль­ту­ва­ли­ся з бій­ця­ми з ба­таль­йо­ну Куль­чи­цько­го, які, вла­сне, і ви­сту­пи­ли іні­ці­а­то­ри зня­ти фільм про вій­ну. Зв’язок три­ма­ли три­ма­ли че­рез на­ших кон­суль­тан­тів, які про­йшли жа­хі­т­тя вій­ни, це Ан­дрій Ги­шпаль і Ро­ман Смі­шний.

Ко­ли ми їх за­про­си­ли, то не спо­ді­ва­ли­ся, що хло­пці за­хо­пля­ться зні­маль­ним про­це­сом. Зга­даю, як Ан­дрій спо­ча­тку су­ху­ва­то роз­по­вів свою істо­рію, а по­тім йо­го ні­би «прор­ва­ло» і че­рез це нам до­ве­ло­ся пе­ре­пи­су­ва­ти окре­мі сце­ни в сце­на­рії. А по­тім я ка­жу йо­му: «По­слу­хай, а може ти сам і зі­гра­єш?», — Ан­дрій по­го­див­ся. Ми вво­ди­ли йо­го в кадр обе­ре­жно, але він був на­стіль­ки ор­га­ні­чний і при­ро­дній, що по­сту­по­во «обріс» ро­л­лю і та­ким чи­ном са­мо­стій­но ство­рив пов­но­цін­ний образ.

■ Істо­рії Ан­дрій і Ро­ма­на до­да­ли філь­му ко­ло­ри­ту, хоч і до­ве­ло­ся змі­ню­ва­ти сце­на­рій. Але де­та­лі сю­же­ту роз­по­від­а­ти не хо­чу, адже в нас є свої, кі­но­шні, за­бо­бо­ни. Сим­во­лі­чно що фільм про вій­ну по­ка­жуть у кі­но­те­а­трі під на­звою «Мир». Спо­ді­ва­ю­ся, кі­но­по­вість, яку ми ство­ри­ли, зна­йде сво­го гля­да­ча».

Фільм ре­жи­се­ра Ва­ле­рія Ша­ли­ги «Три­май бі­ля сер­ця» 12 жов­тня по­ба­чать у Він­ни­ці, а вже у ли­сто­па­ді він ви­йде у ши­ро­кий про­кат і бу­де де­мон­стру­ва­ти­ся в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни. Зго­дом пре­зен­ту­ють і те­ле­ві­зій­ний фор­мат кі­но­стрі­чки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.