ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1672 — на­ро­див­ся Пи­лип Ор­лик, геть­ман Укра­ї­ни (в ек­зи­лі) у 1710 — 1742 рр., один із най­ближ­чих спо­дви­жни­ків Іва­на Ма­зе­пи, тво­рець пер­шої укра­їн­ської Кон­сти­ту­ції. По­мер 1742 р. 1861 — аме­ри­ка­нець Г’юстон Де­від (1822—1899) за­па­тен­ту­вав пер­шу фо­то­плів­ку). 1884 — на­ро­див­ся Ми­ко­ла Че­бо­та­рів, укра­їн­ський вій­сько­вий і по­лі­ти­чний ді­яч, пол­ков­ни­кАр­мії УНР, ор­га­ні­за­тор і ке­рів­ник укра­їн­ської кон­тр­ро­звід­ки. По­мер 1972 р. 1887 — аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дни­кТо­мас Еді­сон (1847— 1931) за­па­тен­ту­вав еле­ктри­чну ма­ши­ну для під­ра­хун­ку го­ло­сів на ви­бо­рах. 1931 — у СРСР ухва­ле­но рі­ше­н­ня про пов­ну лі­кві­да­цію при­ва­тної тор­гів­лі. 1961 — на Се­ми­па­ла­тин­сько­му по­лі­го­ні (Ка­зах­стан) ке­рів­ни­цтво СРСР здій­сни­ло пер­ший під­зем­ний ядер­ний ви­бух.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.