Як про­ти­сто­я­ти «шре­де­ри­за­ції» Єв­ро­пи?

«Крим — не fait accompli (за­вер­ше­на спра­ва). Три­бу­на ПАРЄ бу­ла ство­ре­на не для за­кли­ків тор­гу­ва­ти­ся те­ри­то­рі­я­ми», — Пе­тро ПОРОШЕНКО

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«Крим — не fait accompli (за­вер­ше­на спра­ва). Три­бу­на ПАРЄ бу­ла ство­ре­на не для за­кли­ків тор­гу­ва­ти­ся те­ри­то­рі­я­ми», — Пе­тро ПОРОШЕНКО

Бо­роть­ба Укра­ї­ни про­ти Ро­сії, яка розв’яза­ла і ве­де про­ти Укра­ї­ну вій­ну, три­ває не тіль­ки в Дон­ба­сі, а й на ди­пло­ма­ти­чно­му на­пря­мі. Зокре­ма ци­ми дня­ми за­го­стри­ли­ся ба­та­лії на май­дан­чи­ку Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи. В се­ре­ду Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро Порошенко ви­сту­пив на се­сії ПАРЄ і дав від­по­віді на чи­слен­ні за­яви, які сто­су­ва­ли­ся­Укра­ї­ни.

САН­КЦІЇ

По­ча­ла­ся­до­во­лі по­ту­жна кам­па­ні­яіз за­кли­ка­ми, мов­ляв, на­став час зня­ти сан­кції з Ро­сії. Зви­чай­но, не мо­жна ви­клю­ча­ти, що пев­ні по­лі­ти­ки з тих чи ін­ших при­чин з ми­ну­лих або не­що­дав­ніх ча­сів зна­хо­дя­ться на га­чку ро­сій­ських спец­служб. Але су­дя­чи з за­яв, які про­лу­на­ли в ПАРЄ, Кремль по­си­лив за­сто­су­ва­н­ня­фі­нан­со­во­го ін­стру­мен­ту впли­ву. Ге­не­раль­ний се­кре­тар Ра­ди Єв­ро­пи Тур­б­йорн Ягланд фа­кти­чно ви­знав, що че­рез від­мо­ву ро­сі­ян фі­нан­су­ва­ти Ра­ду Єв­ро­пи, в ор­га­ні­за­ції мо­жуть ви­ни­кну­ти сер­йо­зні про­бле­ми, то­му, мов­ляв, по­трі­бно по­сту­пи­ти­ся­цін­но­стя ми. Та­кий ви­сно­вок мо­жна зро­би­ти з пу­блі­чних за­яв укра­їн­ських пред­став­ни­ків в ПАРЄ.

«До нас в гру­пу ЄНП при­йшов ген­сек РЄ Тур­б­йорн Ягланд і з від­кри­тим за­бра­лом за­явив, що пі­сля від­мо­ви Ро­сії ро­би­ти член­ські вне­ски, пе­ред ор­га­ні­за­ці­єю два ви­хо­ди — збе­рег­ти цін­но­сті або збе­рег­ти са­му Ра­ду Єв­ро­пи, — на­пи­сав у се­бе в FB на­ро­дний де­пу­тат, го­ло­ва укра­їн­ської де­ле­га­ції в асам­блеї Во­ло­ди­мир Ар’єв. — От­же, ма­є­мо спро­бу ви­що­го ке­рів­ни­ка РЄ пе­ре­ко­на­ти під­да­ти­ся­на пря­мий шан­таж. Оскіль­ки без цін­но­стей за­хи­сту де­мо­кра­тії і прав лю­ди­ни РЄ пе­ре­тво­ри­ться­на бла­бла-клуб по ін­те­ре­сам, ята ін­ші чле­ни укра­їн­ської де­ле­га­ції ра­зом з гру­зи­на­ми і ли­тов­ця­ми да­ли жорс­тку від­по­відь Яглан­ду. Ми на­віть по­пе­ре­ди­ли, що в цьо­му клу­бі то­ді бу­де не­ма чо­го ро­би­ти. Але в гру­пі со­ці­а­лі­стів ба­га­то хто вва­жає, що тре­ба зда­ва­ти­сяі про­да­ти ін­дуль­ген­цію за від­нов­ле­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня».

Сам Ягланд за­явив, що «це не фі­нан­со­ва про­бле­ма. Про­сто не­при­пу­сти­мо, ко­ли кра­ї­на-член не пла­тить до бю­дже­ту ор­га­ні­за­ції. Якщо дер­жа­ва- член не пла­тить, во­на не мо­же бу­ти чле­ном», — за­ува­жив­ши, що « вне­сок РФ — 10% бю­дже­ту Ра­ди Єв­ро­пи » (eurointegration.com.ua).

«Три ро­ки то­му ятак са­мо ви­сту­пав пе­ред асам­бле­єю. Сьо­го­дні яхо­тів би ска­за­ти, що агре­сі­я­за­кін­чи­ла­ся, що Укра­ї­на по­вер­ну­ла­ся­до мир­но­го жи­т­тя. На жаль, на­віть пі­сля­трьох ро­ків ми цьо­го не до­ся­гли, і всі чу­до­во зна­ють, чо­му, — за­явив Пе­тро Порошенко під час ви­сту­пу на се­сії ПАРЄ. — Ро­сі­я­про­дов­жує ігно­ру­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня в рам­ках Мін­ських до­мов­ле­но­стей. У ро­сій­ській по­ве­дін­ці ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. РФ про­дов­жує бру­таль­ні ата­ки не тіль­ки про­ти Укра­ї­ни, а й про­ти де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. РФ про­дов­жує при­ки­да­ти­ся, що не має сто­сун­ку до цьо­го. Але ко­жно­го дня­ми отри­му­є­мо ін­фор­ма­цію про по­ру­ше­н­ня­прав лю­ди­ни на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях».

«Варто за­ми­сли­тись над тим, для­чо­го вза­га­лі ство­рю­ва­лась Ра­да Єв­ро­пи і ПАРЄ, — ко­мен­тує «Дню» за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру «Но­ва Єв­ро­па» Сер­гій СОЛОДКИЙ. — Чи во­на ство­рю­ва­лась для­то­го, щоб утри­му­ва­ти кіль­ка со­тень бю­ро­кра­тів за ра­ху­нок кра­їн чле­нів, в то­му чи­слі Ро­сії, та під­три­му­ва­ти їхнє пер­со­наль­не бла­го­по­луч­чя, чи во­на ство­рю­ва­лась для­то­го, щоб за­хи­ща­ти цін­но­сті, пра­ва лю­ди­ни, утвер­джу­ва­ти де­мо­кра­тію на кон­ти­нен­ті? Якщо ж від­по­відь пер­ша, то лі­пше це зі­бра­н­ня­ро­зі­гна­ти і зга­ду­ва­ти як при­крий при­клад в но­ві­тній істо­рії Єв­ро­пи. Якщо все ж та­ки цю ор­га­ні­за­цію ство­рю­ва­ли для­то­го, щоб утвер­джу­ва­ти і на­да­лі пра­ва лю­ди­ни на кон­ти­нен- ті, то про фі­нан­со­ву скла­до­ву лі­пше не зга­ду­ва­ти. Бо в ди­ле­мі спра­ве­дли­вість про­ти гро­шей, якщо ми оби­ра­є­мо гро­ші, то за всі­єї по- ва­ги до Яглан­да, він де­мон­струє не кра­щу сто­ро­ну єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки і по­ка­зує її ко­ру­пцій­ний ха­ра­ктер та до­во­дить, що та­кий фе­но­мен як « шре­де­рі­за­ція » про­дов­жує пу­ска­ти свої ме­та­ста­зи».

КРИМ

Ві­дзна­чив­сяі пре­зи­дент Че­хії, який від­о­вий сво­ї­ми про­во­ка­цій­ни­ми за­ява­ми і сим­па­ті­єю до Ро­сії. Тут вза­га­лі був ро­зі­гра­ний ці­лий сце­на­рій. Під час звер­не­н­ня­до де­пу­та­тів ПАРЄ Мі­лош Зе­ман ви­сло­вив пе­ре­ко­на­н­ня, що про­ти­сто­я­н­няз РФ по­трі­бно за­мі­ни­ти «на дру­жбу». «За­мість сан­кцій япро­по­ную збіль­ши­ти між­люд­ські кон­та­кти... Сан­кції мо­жли­во пов­ні­стю лі­кві­ду­ва­ти, мо­же, до кін­ця­цьо­го ро­ку», — ска­зав він. А го­лов­не, він за­явив, що «Крим — це ане­ксія, без сум­ні­ву. Та це за­вер­ше­на спра­ва. То­му Укра­ї­ні і Ро­сії слід до­мо­ви­ти­ся­про якусь ком­пен­са­цію — чи у фі­нан­со­вій фор­мі, чи на­фтою і га­зом».

До ре­чі, Зе­ма­на фа­кти­чно під­три­мав дру­гий пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Ку­чма, який під час сво­го ке­ру­ва­н­ня­кра­ї­ною, зокре­ма ство­рив пе­ред­умо­ви, які при­зве­ли до оку­па­ції Кри­му. Він ще в трав­ні 2014 р. за­явив: «Крим ми вже втра­ти­ли, і я вва­жаю, що по­вер­ну­ти йо­го не­ре­аль­но, адже Ро­сі­я­пі­шла ва-банк».

На­сам­пе­ред, Зе­ма­ну від­по­ві­ли пред­став­ни­ки че­ської вла­ди. «В рам­ках ЄС, НАТО та ін­ших між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій Че­хі­я­під­три­мує су­ве­ре­ні­тет, не­за­ле­жність та те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Че­хі­я­не ви­знає ане­ксію Кри­му та ви­сту­пає за мир­не вре­гу­лю­ва­н­ня. І на­віть пі­сляв­ре­гу­лю­ва­н­ня­на схо­ді Укра­ї­ни Че­хі­я­на­по­ля га­ти­ме, що не­об­хі­дно за­ли­ши­ти в си­лі сан­кції, пов’яза­ні з не­за­кон­ною ане­ксі­єю Кри­му», — за­явив по­сол Че­хії в Укра­ї­ні Ра­дек Ма­ту­ла.

Свою від­по­відь пре­зи­ден­ту Че­хії, ну і, зви­чай­но, Ку­чмі, дав Пет- ро Порошенко. В ПАРЄ він за­явив: «Я рі­шу­че від­ки­даю за­яви тих, хто го­во­рить про Крим як про fait accompli (за­вер­ше­ну спра­ву). Три­бу­на ПАРЄ бу­ла ство­ре­на не для­за­кли­ків тор­гу­ва­ти­ся­те­ри­то­рія ми за гро­ші, на­фту чи газ. Цьо­го ні­ко­ли не бу­де. Ця­три­бу­на бу­ла ство­ре­на для­за­хи­сту на­ших основ, на­ших цін­но­стей і на­ших прин­ци­пів, і, най­го­лов­ні­ше, для­їх за­хи­сту у ра­зі потреби. Та­ка не­об­хі­дність на­ста­ла сьо­го­дні».

Ці­ка­во, якщо б Ні­меч­чи­на ане­ксу­ва­ла ча­сти­ну Че­хії, Зе­ман та­кож би по­го­див­ся­на ком­пен­са­цію? Ну, щоб не роз­по­ча­ла­ся«єв­ро­пей­ська вій­на», як він ще ка­зав. Як ба­чи­мо, не­зва­жа­ю­чи на те, що окре­мі єв­ро­пей­ські стру­кту­ри при­йма­ють пев­ні рі­ше­н­ня, які на­прав­ле­ні про­ти «гі­брі­дної вій­ни» Мо­скви, Ро­сі­яв­се одно ще гли­бо­ко «си­дить» в Єв­ро­пі.

«Я остан­нім ча­сом ба­чу ба­га­то ко­мен­та­рів з при­во­ду то­го, що сам Зе­ман є не на­стіль­ки зна­чи­мою і ро­зум­ною фі­гу­рою, щоб бра­ти до ува­ги йо­го за­яви, — ко­мен­тує «Дню» го­лов­ний ре­да­ктор BlackSeaNews Ан­дрій КЛИМЕНКО. — Мов­ляв, він не ли­ше в Єв­ро­пі, ай у се­бе в кра­ї­ні не має від­чу­тно­го впли­ву. Вва­жаю, що тре­ба на цю те­му ди­ви­тись на­ба­га­то сер­йо­зні­ше. Я б за­раз зо­се­ре­див­ся на за­хі­дних по­лі­ти­ках, на їхніх за­явах, які лу­на­ють не ли­ше, то­му що во­ни ви­гі­дні Пу­ті­ну, а й то­му, що во­ни все ж та­ки від­би­ва­ють ча­сти­ну на­стро­їв в Єв­ро­пі. Їх тре­ба по­мі­ча­ти і ро­би­ти від­по­від­ні ви­снов­ки. Тре­ба пам’ята­ти, що Май­дан по­чи­нав­ся з де­кла­ра­ції на­бли­же­н­ня­до єв­ро­пей­ських цін­но­стей. Фра­за «єв­ро­пей­ські цін­но­сті» до­сі не зни­ка­ють зі шпальт і те­ле­ві­зій­них ре­пор­та­жів. Я ска­жу не­по­пу­ляр­ну річ, але тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що в са­мій Єв­ро­пі ку­ди ми пря­му­є­мо за цін­но­стя­ми від­бу­ва­ю­ться транс­фор­ма­ції. Ві­дбу­ва­є­ться­ро­зми­т­тя­цих цін­но­стей в умо­вах но­вих ви­кли­ків. Це тор­ка­є­ться­перш за все агре­сії РФ що­до Укра­ї­ни, оку­па­ції Кри­му та Дон­ба­су. В Єв­ро­пі існує дві по­зи­ції. Пер­ша по­хо­дить з то­го, що Ро­сі­я­по­ча­ла роз­хи­ту­ва­ти осно­ви сві­то­вої си­сте­ми, в то­му чи­слі без­пе­ки, і то­му тре­ба зро­би­ти все, щоб за­по­біг­ти цьо­му, адже бу­де гір­ше. Дру­га по­хо­дить з то­го, щоб ви­ве­сти Укра­ї­ну за дуж­ки ува­ги і за­ли­ши­ти все як бу­ло. На­ше зав­да­н­ня апе­лю­ва­ти до пер­шої по­зи­ції, до­но­ся­чи єв­ро­пей­цям те, що пи­та­н­ня не ли­ше в Укра­ї­ні і єв­ро­пей­ських цін­но­стях, а вза­га­лі в си­сте­мі аде­ква­тних сто­сун­ків та без­пе­ки. Іна­кше по­тім бу­де за­пі­зно».

ОСВІ­ТНІЙ ЗА­КОН

Ще одна по­зи­ція, нав­ко­ло якої роз­гор­та­ю­ться«бої» — це осві­тній за­кон, пе­ре­гляд яко­го пе­да­лює Угор­щи­на. Пар­ла­мент­ська асам­бле­я­Ра­ди Єв­ро­пи офі­цій­но вже за­твер­ди­ла рі­ше­н­ня­про про­ве­де­н­ня тер­мі­но­вих де­ба­тів (при­зна­че­ні на 12 жов­тня) що­до мов­ної нор­ми за­ко­ну Про осві­ту», із ухва­ле­н­ням ре­зо­лю­ції ПАРЄ з цьо­го пи­та­н­ня. Вла­да Угор­щи­ни ра­ні­ше вже за­яв­ля­ла, що бу­де всі­ля­ко пе­ре­шко­джа­ти єв­ро­пей­сько­му кур­су Укра­ї­ни. І ось дня­ми гла­ва МЗС Угор­щи­ни Пе­тер Сі­яр­то під час ві­зи­ту в Ужго­род (при­їзд угор­цяв За­кар­па­т­тя— вза­га­лі окре­ма га­не­бна істо­рія, на яку укра­їн­ська вла­да ма­ла б від­ре­а­гу­ва­ти більш рі­шу­че) за­явив, що на на­сту­пно­му за­сі­дан­ні Ра­ди ЄС Угор­щи­на іні­ці­ює пе­ре­гляд Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС че­рез за­кон про осві­ту. У від­по­відь гла­ва укра­їн­сько­го МЗС Пав­ло Клім­кін на­пи­сав у сво­є­му Twitter: «Для­нас пе­ре­гляд Уго­ди про асо­ці­а­цію мо­жли­вий ли­ше у кон­текс­ті за­без­пе­че­н­ня­чі­ткої єв­ро­пей­ської пер­спе­кти­ви Укра­ї­ни».

Від­ре­а­гу­вав на дії угор­ців і Пе­тро Порошенко. «Зна­н­ня­дер­жав­ної мо­ва не­об­хі­дне для­са­мо­ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні і цей за­кон в цьо­му до­по­ма­гає, — за­явив він у ПАРЄ. — Ви

мо­же­те уяви­ти, що 75% учнів, які вча­ться у Бе­ре­го­во, не мо­жуть скла­сти іспит з укра­їн­ської мо­ви? Це дис­кри­мі­на­ці­я­цих учнів. Тут йде­ться­не про дис­кри­мі­на­цію мен­шин. Ми хо­че­мо, щоб во­ни ви­вчи­ли укра­їн­ську, це за­хист прав цих ді­тей. В той же час за­кон збе­рі­гає пра­во вчи­ти­ся­рі­дною мо­вою на не­об­хі­дно­му рів­ні. Ми га­ран­ту­є­мо пра­ва всіх мен­шин від­по­від­но до всіх між­на­ро­дних стан­дар­тів. Я впев­не­ний, що ви­сно­вок Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії зні­ме всі кон­тра­вер­сій­ні тра­кту­ва­н­няі не­по­трі­бні пі­до­зри. І явпев­не­ний, що ми вті­ли­мо всі ре­ко­мен­да­ції ко­мі­сії у цьо­му за­ко­ні».

Вра­хо­ву­ю­чи пев­ну сим­па­тію, з якою угор­ська вла­да ста­ви­ться­до Пу­ті­на, та її по­пе­ре­дні за­яви, не мо­жна ви­клю­ча­ти, що ни­ні­шні дії Угор­щи­ни про­ти Укра­ї­ни, це та­кож своє­рі­дний «під­коп» з бо­ку Крем­ля. «Біль­шість по­лі­ти­ків і громадян Єв­ро­пи під­три­мує Укра­ї­ну. Про це свід­чать зокре­ма со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня, які про­во­ди­лись в клю­чо­вих кра­ї­нах Єв­ро­пи, і про це го­во­рять політичні за­яви уря­дів та пар­ла­мен­тів кра­їн чле­нів ЄС, де за­су­джу­ва­лась по­лі­ти­ка РФ що­до Укра­ї­ни, — ка­же Сер­гій Солодкий. — Мар­гі­наль­ни­ми ж єв­ро­пей­ськи­ми го­ло­са­ми Ро­сі­я­про­сто на­ма­га­є­ться­ма­ні­пу­лю­ва­ти дум­кою своїх громадян і дум­кою сві­то­во­го спів­то­ва­ри­ства. Укра­ї­на ра­зом із сво­ї­ми пар­тне­ра­ми в ЄС не має цьо­го допу­сти­ти. Ми по­вин­ні по­стій­но роз­він­чу­ва­ти і ви­кри­ва­ти будь-які спро­би і ін­три­ги, в яких бе­руть участь в то­му чи­слі пер­ші осо­би окре­мих кра­їн».

Те, що укра­їн­ський пре­зи­дент ре­а­гує на за­яви, зокре­ма що­до Кри­му, який Ку­чма вва­жає вже втра­че­ним, це пра­виль­но. Го­лов­не, щоб ці за­яви бу­ли на­пов­не­ні змі­стом. Адже, як ба­чи­мо, Кремль, хоч і з зли­ми на­мі­ра­ми, діє про­фе­сій­но. Він ата­кує Укра­ї­ну не тіль­ки на­пря­му, за­сто­со­ву­ю­чи во­єн­ний чин­ник, а й ди­пло­ма­ти­чно, зокре­ма че­рез Єв­ро­пу. Ось при­клад, який в Укра­ї­ні на­вряд чи пов’яза­ли б з сьо­го­дні­шньою си­ту­а­ці­єю в ПАРЄ. Бу­кваль­но дня­ми на ро­сій­ських те­ле­ка­на­лах ба­га­то­ра­зо­во зга­ду­ва­ли про «спра­ву Гон­га­дзе», ко­ли го­во­ри­ли про вбив­ство ко­ли­шньо­го де­пу­та­та Дер­жду­ми Во­ро­нен­ко­ва, вка­зу­ю­чи на те, що за­мов­ни­ків вбив­ства жур­на­лі­ста так ні­хто і не шу­кає.

І тут одра­зу спа­дає на дум­ку ба­га­то­рі­чне уми­сне ігно­ру­ва­н­ня ре­зо­лю­цій ПАРЄ. Ось при­клад одні­єї з ре­зо­лю­цій від 27 сі­чня 2009 ро­ку, яка на­зи­ва­є­ться «Роз­слі­ду­ва­н­ня­зло­чи­нів, мо­жли­во ско­є­них ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми осо­ба­ми під час прав­лі­н­ня Ку­чми в Укра­ї­ні: спра­ва Гон­га­дзе як сим­во­лі­чний при­клад». В ній, зокре­ма в 9-му пун­кті йде­ться: «Що сто­су­є­ться зло­чи­ну про­ти по­лі­ти­чно­го акти­ві­ста О. І. По­доль­сько­го, Асам­бле­я­ві­тає за­су­дже­н­ня­ко­ли­шніх по­лі­цей­ських, які ви­зна­ли свою про­ви­ну. Однак, з огля­ду на па­ра­ле­лі зі спра­вою Гон­га­дзе, вва­жає, що при­зві­дни­ки і ор­га­ні­за­то­ри цьо­го зло­чи­ну та­кож по­вин­ні бу­ти іден­ти­фі­ко­ва­ні і від­да­ні су­ду». Га­не­бно, але на сьо­го­дні Оле­ксій По­доль­ський на­віть не по­тер­пі­лий у «спра­ві Гон­га­дзе—По­доль­сько­го» в ча­сти­ні за­мов­ни­ків (він вза­га­лі не має ні­яко­го ста­ту­су в цій спра­ві).

Цей факт обов’яз­ко­во мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся­Ро­сі­єю про­ти Укра­ї­ни в са­мо­му най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му. А от­же, ни­ні­шня укра­їн­ська вла­да че­рез ста­рі бор­ги за­ли­ша­є­ться­вра­зли­вою, не ка­жу­чи вже про не­об­хі­дність від­по­від­а­ти на но­ві ви­кли­ки.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.