Бо­гу­слав СОБОТКА,

прем’єр-мі­ністр Че­хії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (twitter.com)

Про­мо­ва Зе­ма­на в Ра­ді Єв­ро­пи аб­со­лю­тно кон­тра­стує з на­шою зов­ні­шньою по­лі­ти­кою, і пре­зи­дент не мав ман­да­ту від че­сько­го уря­ду. Че­ська Ре­спу­блі­ка по­ва­жає між­на­ро­дне пра­во. Сан­кції ЄС про­ти Ро­сії прив’яза­ні до ім­пле­мен­та­ції Мін­ських угод, без ви­ко­на­н­ня цих угод їх не мо­жна ска­со­ву­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.