Одна чер­га – без­ліч по­слуг

Во­дії та мо­ло­дя­та те­пер теж­ста­нуть клі­єн­та­ми ЦНАПів

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Пер­ші цен­три на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг по­ча­ли з’ яв­ля­ти­ся у 2008 ро­ці. Від­то­ді во­ни зна­чно роз­ши­ри­ли спектр по­слуг. Тут мо­жна отри­ма­ти па­спорт, змі­ни­ти ре­є­стра­цію мі­сця про­жи­ва­н­ня, офор­ми­ти най­рі­зно­ма­ні­тні­ші до­від­ки, до­зво­ли та ре­є­стра­ції.

У Ка­бмі­ні пе­ре­ко­на­ні: яко­мо­га біль­ша кіль­кість адмі­ні­стра­тив­них по­слуг має на­да­ва­ти­ся в одно­му мі­сці зі швид­ким та які­сним­сер­ві­сом.То­ж11жов­тня­бу­ла­схва­ле­на­про­по­зи­ці­я­Мі­ні­стер­ства­еко­но­мі­чно­го­ро­з­ви­тку­і­тор­гів­лі(МЕРТ),спря­мо­ва­на­на­де цен­тра­лі­за­цію пов­но­ва­жень ви­ко­нав­чої вла­ди у сфе­рі на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг. Від­те­пер, як по­ві­дом­ляє прес- слу­жба МЕРТ, адмі­ні­стра­то­ри ЦНАПів мо­жуть ви­да­ва­ти ще й по­свід­че­н­ня во­дія та сві­до­цтво про шлюб, а та­кож ре­є­стру­ва­ти чи зні­ма­ти з облі­ку транс­порт­ний за­сіб. У чер­зі на роз­ши­ре­н­ня спе­ктру ро­бо­ти— низ­ка со­ці­аль­них по­слуг. За­га­лом Мін еко­ном роз­ви­тку ре­ко­мен­дує до на­да­н­ня у та­ких цен­трах 106 адмін­по­слуг.

Мі­ні­стер­ство та­кож роз­ро­бляє єди­ний стан­дарт об­слу­го­ву­ва­н­няв усіх уста­но­вах та­ко­го про­фі­лю в Укра­ї­ні. Се­ред обов’ яз­ко­вих йо­го пун­ктів — зов­ні­шній ви­гляд і дрес- код, усмі­шка та без­до­ган­на вві­чли­вість. Швид­кість об­слу­го­ву­ва­н­ня та­кож має бу­ти одні­єю з пе­ре­ваг ЦНАПів. Еле­ктрон­на чер­га, ве­ли­ка кіль­кість фа­хів­ців і про­пра­цьо­ва­ні ал­го­ри­тми ро­бо­ти ма­ють ско­ро­ти­ти час отри­ма­н­ня по­слу­ги до 15 хви­лин.

Се­ред прі­о­ри­те­тних на­прям­ків роз­ви­тку — і гео­гра­фі­чна до­сту­пність уста­нов, осо­бли­во у сіль­ській мі­сце­во­сті та се­ред на­се­ле­н­ня об’ є дна них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Спе­ці­аль­на ро­бо­ча гру­па під ке­рів­ни­цтвом ві­це­прем’єр-мі­ні­стра Ген­на­ді­я­Зуб­ка та­кож пра­цює над ре­ко­мен­да­ці­я­ми з під­бо­ру пер­со­на­лу для ЦНАПів, ви­бу­до­ву­ва­н­ня спів­пра­ці з бі­зне­сом і подаль­шо­го роз­ши­ре­н­ня пе­ре­лі­ку по­слуг.

ФОТО АН­ДРІЯ КРИМ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.