Кра­є­знав­ці та бо­го­сло­ви з усі­єї Укра­ї­ни

Обго­во­рю­ють на Він­нич­чи­ні істо­ри­чні, ду­хов­ні та пе­да­го­гі­чні про­бле­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

11 жов­тняв мі­сте­чку Бар роз­по­ча­ла­сяІ Всеукраїнська на­у­ко­во-пра­кти­чна кра­є­знав­чо-бо­го­слов­ська кон­фе­рен­ція« Ду­хов­ні скар­бни­ці По­ді­л­ля». По­ді­бне зі­бра­н­ня про­во­ди­ться­на Він­нич­чи­ні впер­ше. При­у­ро­чи­ли йо­го до 260-річ­чя Свя­то-Успен­сько­го ка­фе­драль­но­го со­бо­ру Б ара­та 130- річ ч я про­слав­ле­н­ня­Бар­ської іко­ни Бо­жої Ма­те­рія к чу­до­твор­ної. В кон­фе­рен­ції, яка три­ва­ти­ме три дні, ві­зьмуть участь на­у­ков­ці, ду­хо­вен­ство, ви­кла­да­чі та сту­ден­ти ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів.Урам­ка­хза­хо­ду­ві­дбу­ду­ться­пред­став­ле­н­ня­кра­є­знав­чої,істо­ри­чно­ї­та­ду­хов­но­ї­лі­те­ра­ту­ри­на­у­ков­ці­ві­бо­го­сло­вівз рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни. А за під­сум­ка­ми— пла­ну­є­ться ви­да­н­ня збір­ни­ка на­у­ко­вих ста­тей.

«Осо­бли­вість цьо­го по­ва­жно­го зі­бра­н­няв то­му, що впер­ше в одній за­лі збе­ру­ться пред­став­ни­ки ду­хо­вен­ства і світ­ські уче­ні. Ра­зом во­ни роз­гля­да­ти­муть про­блем­ні пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться ре­став­ра­ції свя­тинь По­діль­ської землі, ви­вча­ти­муть пер­спе­кти­ви роз­ви­тку ка­пе­лан­ства і хри­сти­ян­сько­го ви­хо­ва­н­ня. Бу­дуть пред­став­ле­ні ви­став­ки лі­те­ра­ту­ри, зокре­ма, пред­став­лять «Мо­ли­тво­слов» укра­їн­ською мо­вою», — ко­мен­тує ке­рів­ник прес­слу­жби Бар­сько­го бла­го­чи­н­ня Він­ни­цької єпар­хії УПЦ, клі­рик Свя­то-Успен­сько­го ка­фе­драль­но­го со­бо­ру м. Ба­ра, про­то­і­єрей Ро­сти­слав РЯБИЙ.

Упро­довж трьох днів уча­сни­ки кон­фе­рен­ції на­пра­цьо­ву­ва­ти­муть ме­ха­ні­зми для роз­ви­тку трьох го­лов­них на­пря­мі: істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го, який пе­ред­ба­чає ви­вче­н­ня­ро­з­ви­тку пра­во­слав’яна По­діл­лі і збе­ре­же­н­ня ду­хов­них пам’яток; бо­го­слов­сько­го, що пред­став­ляє за­галь­ні тен­ден­ції су­ча­сно­го бо­го­слов’я; пе­да­го­гі­чно­го — ви­вче­н­ня­пра­ктик хри­сти­ян­сько­го ви­хо­ва­н­ня. Окрім цьо­го, обго­во­рю­ва­ти­муть пи­та­н­ня, які ра­ні­ше бу­ли ма­ло до­слі­дже­ни­ми­а­бов­за­га­лі­не­пі­ді­йма­ли­ся.Це­пе­ре­д­усім­про­бле­ми­вив­че­н­ня­вій­сько­во­го­ка­пе­лан­ства­та­во­лон­тер­ства­я­кно­ві­тньо­ї­пра­кти­ки па­стир­сько­го слу­жі­н­ня, а та­кож до­слі­дже­н­ня жи­т­тя, по­дви­гу, ду­хов­ної спад­щи­ни свя­тих по­кро­ви т елів Він­нич­чи­ни— ми­тро­по­ли­та Пе­тра Мо­ги­ли, пре­по­до­бно­го Ан­то­ні я Пе­чер­сько­го, пре­по­до­бно­го Фе­о­до­ра Острозь­ко­го та ін­ших.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.