Ще одне ра­діо гро­ма­ди

На Хер­сон­щи­ні по­ши­рю­є­ться ло­каль­не FM-мов­ле­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Се­ли­щко­мун­госп» смт Ри­ко­во­го, що в Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­щи­ни (на кор­до­ні з Кри­мом) отри­ма­ло лі­цен­зію на FM-мов­ле­н­ня­на ча­сто­ті 87,9. Си­гнал мі­сце­во­го ра­діо по­кри­ва­ти­ме те­ри­то­рію се­ли­ща та пе­ре­да­ва­ти­ме все­укра­їн­ські, обла­сні та мі­сце­ві но­ви­ни.

Роз­ви­ток мі­сце­во­го ма­ло­по­ту­жно­го FM- мов­ле­н­няв Хер- сон­ській обла­сті ви­ко­нує ва­жли­ве зав­да­н­няіз за­без­пе­че­н­ня ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки на її те­ри­то­рії, оскіль­ки де­які ча­сти­ни ра­йо­нів, при­ле­глі до тим­ча­со­во оку­по­ва­но­го Кри­му, до­не­дав­на не мали укра­їн­сько­го мов­ле­н­ня, вва­жа­ють у Хер­сон­ській ОДА. Розв»язан­ню ці­єї си­ту­а­ції спри­я­ла по­бу­до­ва те­ле­ве­жі на пів­остро­ві Чон­гар. Ін­шим ді­є­вим кро­ком є впро­ва­дже­н­ня про­е­кту « Ра­діо гро­мад » . Оби­два кро­ки ви­ко­ну­ю­тьсяв ме­жах Стра­те­гії роз­ви­тку те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня в Хер­сон­ській обла­сті та ор­га­ні­за­ції мов­ле­н­ня­на те­ри­то­рію Кри­му на 2016 — 2017 ро­ки.

Хер­сон­щи­на є одні­єю з 14 обла­стей, де впро­ва­джу­ють цей ви­дмі­сце­во­го­мов­ле­н­ня.Лі­цен­зі­ю­на­ньо­го­бу­ло­на­да­но­5жов­тня­На­ціо­наль­но­ю­ра­до­ю­Укра­ї­низ­пи­тань­те­ле­ба­че­н­няі­ра­діо­мов­ле­н­ня­за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су. Ра­ні­ше ми по­ві­дом­ля­ли, що ло­каль­не F M- ра­ді ома ло­бу­ти ство­ре­не та­кож в Іва­нів­сько­му ра­йо­ні там. Но­ва Ка­хов­ка. Як ка­жуть мі­сце­ві ме­шкан­ці Іва­нів­ки, ра­діо ще в про­це­сі ство­ре­н­ня. Го­лов­на про­бле­ма — від­су­тність ка­дрів. А в Но­вій Ка­хов­ці вже пра­цює ко­му­наль­не під­при­єм­ство. На хви­лі 100.9 FM ло­каль­ний мов­ник має дві го­ди­ни на до­бу. Крім то­го, но­во­ка­хов­ське ра­діо про­дов­жує дро­то­ве мов­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.