Май­бу­тнє Єв­ро­пи пі­сля ви­бо­рів у Ні­меч­чи­ні

Де­мо­кра­ти­чний ЄС — єди­ний спо­сіб від­би­ти на­ціо­на­лі­сти­чний на­тиск

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спо­сте­рі­га­чі за­ла­му­ють ру­ки з при­во­ду не­дав­ніх ви­бо­рів у Ні­меч­чи­ні, на яких ве­ли­кі цен­трист­ські пар­тії — ХДС та СДПН — за­зна­ли сер­йо­зних нев­дач, то­ді як край­ньо-пра­ві пе­ре­вер­ши­ли очі­ку­ва­н­ня. Але ви­бо­ри та­кож пі­дір­ва­ли прав­ля­чу ко­а­лі­цію, яка за­над­то дов­го уни­ка­ла вкрай не­об­хі­дних ре­форм.

Не­має жо­дних сум­ні­вів, що ре­зуль­та­ти не­дав­ніх фе­де­раль­них ви­бо­рів Ні­меч­чи­ни є на­стіль­ки ж ва­жли­ви­ми, як і не­зви­чай­ни­ми. Пар­тії, що про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків до­мі­ну­ва­ли в ні­ме­цькій по­лі­ти­ці — со­ці­ал-де­мо­кра­ти із СДПН та Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний со­юз (ХДС), а та­кож йо­го ба­вар­ський пар­тнер Хри­сти­ян­сько­со­ці­аль­ний Со­юз( ХС С )— зі­ткну­ли­ся з ниж­чою під­трим­кою ви­бор­ців.

Ви­бор­чі кам­па­нії ХДС/ХСС та СДПН, що зо­се­ре­джу­ва­ли­ся на вну­трі­шніх про­бле­мах, бу­ли над­зви­чай­но про­він­цій­ни­ми. Най­більш ши­ро­ко обго­во­рю­ва­ні теми вклю­ча­ли про­по­зи­цію за­бо­ро­ни­ти ди­зель­ні дви­гу­ни, по­да­тко­ву по­лі­ти­ку, став­ки орен­дної пла­ти та про­бле­ми вну­трі­шньої без­пе­ки. Так, це ва­жли­ві пи­та­н­ня для ні­ме­цьких ви­бор­ців. Але ко­ли до­хо­ди­ло до най­акту­аль­ні­ших про­блем, що сто­ять пе­ред Єв­ро­пей­ським Союзом та єв­ро­зо­ною, цен­трист­ські пар­тії Ні­меч­чи­ни пе­ре­ва­жно мов­ча­ли.

Ці про­бле­ми є чи­слен­ни­ми та рі­зно­ма­ні­тни­ми. Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство ве­де пе­ре­го­во­ри що­до ви­хо­ду з ЄС, й існує гли­бо­ка не­ви­зна­че­ність що­до май­бу­тніх від­но­син Ве­ли­ко­бри­та­нії та ЄС (яка від­чай­ду­шно по­тре­бує за­хо­дів, що за­по­бі­гли б подаль­шо­му па­дін­ню де­мо­кра­тії та вер­хо­вен­ства пра­ва в Поль­щі та Угор­щи­ні). Він до­сі не зна­йшов дов­го­стро­ко­во­го рі­ше­н­ня для­мі­гра­ції та кри­зи бі­жен­ців. А ще він має про­ти­сто­я­ти ви­кли­кам без­пе­ки, що ви­ни­ка­ють вна­слі­док те­ро­ри­зму та дій ре­ван­шист­ської Ро­сії й не­ке­ро­ва­ної Аме­ри­ки ча­сів пре­зи­дент­ства До­наль­да Трам­па. У той же час, хо­ча єв­ро­зо­на на­ре­шті де­мон­струє озна­ки зростання, йо­го від­нов­ле­н­ня все ще по­тре­бує ста­бі­лі­за­ції.

Те, як ці пи­та­н­ня ви­рі­шу­ю­ться (чи не ви­рі­шу­ю­ться), ви­зна­чить май­бу­тнє Єв­ро­пи та мі­сце Ні­меч­чи­ни в ній. Цен­трист­ські ні­ме­цькі лі­де­ри мали обго­во­рю­ва­ти їх більш ши­ро­ко, ко­ли во­ни ве­ли свої кам­па­нії на те­ле­сту­ді­ях, у кон­фе­ренц-за­лах, уні­вер­си­тет­ських ау­ди­то­рі­ях та на ву­ли­цях міст. Цяж та­ки не­зда­тність двох ве­ли­ких пар­тій зро­би­ти це, час­тко­во по­яснює, чо­му во­ни втра­ти­ли під­трим­ку. Тим­ча­со­во й без­си­стем­но ви­рі­шу­ю­чи ма­лі про­бле­ми та уни­ка­ю­чи ве­ли­ких про­блем, ХДС/ХСС та СДПН ство­ри­ли ва­ку­ум. А по­пу­ліст­ські на­ціо­на­лі­сти з край­ньо-пра­вої Аль­тер­на­ти­ви для­Ні­меч­чи­ни (АдН) бу­ли тіль­ки ра­ді за­пов­ни­ти йо­го, на­би­ра­ю­чи цим 13 від­со­тків го­ло­сів.

Щоб зі­пхну­ти ці не­лі­бе­раль­ні еле­мен­ти на узбіч­чя, Єв­ро­пі до­ве­де­ться про­во­ди­ти зна­чу­щі ре­фор­ми. І єди­ний спо­сіб це зро­би­ти — че­рез об’єд­на­н­ня сил тих єв­ро­пей­ців, які все ще сто­ять за лі­бе­раль­ну де­мо­кра­тію.

Пі­сля­по­ві­дом­ле­н­ня­про ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у Ні­меч­чи­ні ба­га­то ана­лі­ти­ків швид­ко ді­йшли ви­снов­ку, що це за­вда­ло важ­ко­го уда­ру фран­цузь­ко­му пре­зи­ден­то­ві Ем­ма­ну­е­лю Ма­кро­ну та йо­го пла­ну по­си­ле­н­ня­єв­ро­пей­сько­го про­е­кту. Але яне по­го­джу­ю­сяз ці­єю оцін­кою. Не за­бу­вай­мо, що са­ме мі­ністр фі­нан­сів Ні­меч­чи­ни, пред­став­ник ХДС Вольф­ганг Шой­бле, за­бло­ку­вав біль­шість за­про­по­но­ва­них ре­форм у єв­ро­зо­ні про­тя­гом остан­ньо­го де­ся­ти­лі­т­тя.

Та­ким чи­ном, ін­ший по­гляд на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у Ні­меч­чи­ні пе­ред­ба­чає їхнє сприйня­т­тя як мо­жли­во­сті для­стар­ту но­вих про­це­сів. Кі­нець «ве­ли­кої ко­а­лі­ції» між ХДС та СДПН мо­же озна­ча­ти кі­нець по­лі­ти­чної ста­гна­ції не тіль­ки в Ні­меч­чи­ні, а й на єв­ро­пей­сько­му рів­ні.

Ні­ме­цькі пе­ре­го­во­ри що­до утво­ре­н­ня­ко­а­лі­ції пі­сля­ви­бо­рів ве­ду­ться про­сто за­раз, і, оскіль­ки СДПН твер­до ви­рі­ши­ла не вхо­ди­ти в но­вий уряд, най­більш імо­вір­ним ре­зуль­та­том є ство­ре­н­ня «ямай­сько­го альян­су» (на- зва­но­го так за ко­льо­ра­ми пра­по­ра ці­єї кра­ї­ни), який вклю­ча­ти­ме ХДС, Віль­них де­мо­кра­тів (ВДП) і Зе­ле­них. Хо­че­ться­спо­ді­ва­ти­ся , що на­сту­пний уряд Ні­меч­чи­ни вклю­ча­ти­ме про­єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків зі сві­жи­ми іде­я­ми та го­тов­ні­стю сти­му­лю­ва­ти про­ве­де­н­ня­ре­форм на єв­ро­пей­сько­му рів­ні, мо­жли­во, схо­жих на те, що за­про­по­ну­вав Ма­крон. У та­ко­му ра­зі но­ва ко­ман­да лі­де­рів мо­же ста­ти ру­шій­ною си­лою, яка ви­зна­чить роль Ні­меч­чи­ни в Єв­ро­пі на ба­га­то ро­ків.

Як і Ма­крон, ВДП пра­гне зро­би­ти Єв­ро­пу більш де­мо­кра­ти­чною: во­на під­три­мує транс­на­ціо­наль­ні спи­ски кан­ди­да­тів для­ви­бо­рів на рів­ні ЄС і хо­че збли­зи­ти єв­ро­пей­ських громадян че­рез про­ве­де­н­ня­де­мо­кра­ти­чних пар­тій­них з’ їздів у дер­жа­вах- чле­нах. ВДП та­кож на­по­ля­гає на спіль­них єв­ро­пей­ських пра­ви­лах що­до мі­гра­ції та для­спіль­но­го кор­до­ну й бе­ре­го­вої охо­ро­ни. Крім то­го, во­на під­три­мує ство­ре­н­ня­єв­ро­пей­сько­го ФБР для ко­ор­ди­на­ції бо­роть­би з те­ро­ри­змом.

Ке­рів­ник ВДП Крі­сті­ан Лін­днер пра­виль­но ствер­джує, що по­ло­жень па­кту ста­біль­но­сті та еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня­ЄС слід до­три­му­ва­ти­сяй що ви­тра­ча­н­ня­гро­шей пла­тни­ків по­да­тків без на­ле­жної бю­дже­тної підзві­тно­сті стимулюватиме ли­ше по­пу­ліст­ські та на­ціо­на­лі­сти­чні си­ли, та­кі як АдН. На ща­стя, у цьо­му від­но­шен­ні йо­го сві­то­гляд не кон­флі­ктує з Ма­кро­но­вим. Оби­два по­го­джу­ю­ться, що Єв­ро­пі по­трі­бне кра­ще управління, за­сно­ва­не на ком­бі­на­ції по­слі­дов­но за­сто­со­ву­ва­них фі­скаль­них пра­вил і збіль­ше­н­ня ін­ве­сти­цій.

Це є ви­рі­шаль­ним мо­мен­том для Єв­ро­пи. Ми, єв­ро­пей­ці, по­вин­ні знайти рі­ше­н­ня­спіль­них про­блем, і нам по­трі­бно, щоб Ні­меч­чи­на та Фран­ція взя­ли на се­бе про­від­ну роль. Фран­ко­ні­ме­цька вісь, яка під­штов­ху­ва­ла єв­ро­пей­ську ін­те­гра­цію в ми­ну­ло­му, має зро­би­ти це зно­ву. Я впев­не­ний, що но­вий ко­а­лі­цій­ний уряд в Ні­меч­чи­ні змо­же спів­пра­цю­ва­ти з Фран­ці­єю для по­бу­до­ви більш ті­сно­го по­лі­ти­чно­го та еко­но­мі­чно­го со­ю­зу. Ство­ре­н­ня­де­мо­кра­ти­чно­го ЄС є єди­ним спосо­бом від­би­ти на­ціо­на­лі­сти­чний на­тиск, яко­му єв­ро­пей­ський про­ект мав на ме­ті за­по­біг­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.