Сер­гій СОЛОДКИЙ:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Варто за­ми­сли­ти­ся над тим, для чо­го вза­га­лі ство­рю­ва­ла­ся Ра­да Єв­ро­пи і ПАРЄ. Чи во­на ство­рю­ва­лась для то­го, щоб утри­му­ва­ти кіль­ка со­тень бю­ро­кра­тів за ра­ху­нок кра­їн-чле­нів, зокре­ма Ро­сії, та під­три­му­ва­ти їхнє пер­со­наль­не бла­го­по­луч­чя, чи во­на ство­рю­ва­ла­ся для то­го, щоб за­хи­ща­ти цін­но­сті, пра­ва лю­ди­ни, утвер­джу­ва­ти де­мо­кра­тію на кон­ти­нен­ті? Якщо жвід­по­відь пер­ша, то лі­пше це зі­бра­н­ня ро­зі­гна­ти і зга­ду­ва­ти як при­крий при­клад у но­ві­тній істо­рії Єв­ро­пи. Якщо все жта­ки цю ор­га­ні­за­цію ство­рю­ва­ли для то­го, щоб утвер­джу­ва­ти і на­да­лі пра­ва лю­ди­ни на кон­ти­нен­ті, то про фі­нан­со­ву скла­до­ву лі­пше не зга­ду­ва­ти. Бо в ди­ле­мі спра­ве­дли­вість про­ти гро­шей, якщо ми оби­ра­є­мо гро­ші, то за всі­єї по­ва­ги до Яглан­да, він де­мон­струє не кра­щу сто­ро­ну єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки і по­ка­зує її ко­ру­пцій­ний ха­ра­ктер та до­во­дить, що та­кий фе­но­мен як «шре­де­рі­за­ція» про­дов­жує пу­ска­ти свої ме­та­ста­зи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.