У чо­ти­рьох но­мі­на­ці­ях

На Чер­ні­гів­щи­ні роз­по­чав­ся етап зма­гань на най­кра­щу ар­ти­ле­рій­ську ба­та­рею пер­шо­сті Су­хо­пу­тних військ

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

На ба­зі за­галь­но­вій­сько­во­го по­лі­го­ну роз­по­чав­ся один з ета­пів кон­кур­су на най­кра­щу ар­ти­ле­рій­ську ба­та­рею пер­шо­сті Су­хо­пу­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «Пів­ніч».

Ар­ти­ле­ри­сти зма­га­ти­му­тьсяу чо­ти­рьох но­мі­на­ці­ях — та­кти­чна, ін­ди­ві­ду­аль­на но­мі­на­ці­я­зі стріль­би і управ­лі­н­ня­во­гнем, спе­ці­аль­на та спор­тив­на но­мі­на­ція.

Основ­ни­ми кри­те­рі­я­ми оцін­ки бу­дуть зла­го­дже­ність дій під­роз­ді­лу в ці­ло­му, пра­кти­чні на­ви­чки офі­це­рів ба­та­рей що­до ви­ко­на­н­ня­ни­ми во­гне­вих зав­дань з бо­йо­вою стріль­бою шта­тним під­роз­ді­лом і з ви­ко­ри­ста­н­ням імі­та­цій­них за­со­бів, а та­кож умі­н­ня­та пра­кти­чні на­ви­чки осо­бо­во­го скла­ду у ді­ях при озбро­єн­ні.

В пер­шій день зма­гань кон­кур­сан­ти про­ве­ли же­реб­ку­ва­н­ня­по­ря дку ви­ко­на­н­ня вправ кон­кур­су та пред­ста­ви­ли су­дей­ській ко­мі­сії го­тов­ність те­хні­ки до зма­гань.

ФОТО НАДАНО МАУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.