Ми­сте­цтво по­лі­ло­гу куль­тур

У Ки­є­ві від­був­ся ХIV Між­на­ро­дний тра­ди­цій­но жі­но­чий фе­сти­валь «Ма­рія». Цьо­го ра­зу про­гра­му бу­ло роз­бав­ле­но й чо­ло­ві­чи­ми мо­но­дра­ма­ми

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДРОЗДОВСЬКИЙ

На Ка­мер­ній сце­ні На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім.І. Фран­ка упро­довж ше­сти днів від­бу­вав­ся Між­на­ро­дний фе­сти­валь жі­но­чих мо­но­драм «Ма­рія-2017», ху­до­жній ке­рів­ник яко­го — на­ро­дна ар­тис­тка Укра­ї­ни Ла­ри­са Ка­ди­ро­ва. Фо­рум від­бу­вав­ся­за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни, між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Між­на­ро­дний ін­сти­тут те­а­тру».

«Ма­рія» утвер­джує пам’ять про ле­ген­дар­ну укра­їн­ську актор­ку Ма­рію Зань­ко­ве­цьку, а та­кож ми­сте­цький діа­лог куль­тур у су­ча­сно­му сві­ті. На фе­сті мо­жна бу­ло по­чу­ти рі­зні мо­ви, по­ба­чи­ти рі­зні ре­жи­сер­ські зна­хід­ки, рі­зні під­хо­ди у сце­но­гра­фії.

АКТОРСЬКА МАГІЯ, АБО ОПІР ГІБРИДИЗАЦІЇ

Цьо­го ро­ку бу­ли пред­став­ле­ні та­кі ви­ста­ви: «Ан­ге­ли До­сто­єв­сько­го» (Ли­тва, ви­ко­на­ви­цяі ре­жи­сер Бі- ру­те Мар ),« Л е си­ні ли­сти »( ви­ко­на­ви­ця Лі­ді яК о р ниць к а, ре­жи­сер С. Бри­жань), «Хо­чеш, анек­дот роз­ка­жу?» Л. Бу­га­дзе (ви­ко­нав­ці Те­тя­на Ту­шич, Ана­ста­сія Ти­хо но­ва, Те­тя­на Ло­за, Оле­ксандр Па­сє­ка, Юрій Ко­лє­сни­ков, Ан­дрій Зінь­ков­ський; ре­жи­сер Л. Ко­ло­со­вич), «Тро­хи біль­ше, тро­хи мен­ше» А. Ні­ко­лаї (Вір­ме­нія, ви­ко­на­ви­ця Но­ра Ба­да­лян, ре­жи­сер Р. Ша­гі­нян), «Одер­жи­ма» Ле­ся Укра­їн­ка( ви­ко­на­ви­ця Оле­ксан­дра Га­ли­цька, ре­жи­сер В. М азур), «Едіт Пі а ф »( ви­ко­на­ви­ця Р уже­на Ру­бльо­ва, ре­жи­сер Л. Ка­лю­жна) то­що. Крім то­го, тра­ди­цій­но жі­но­чий фе­сти­валь бу­ло роз­бав­ле­но й чо­ло­ві­чи­ми мо­но дра­ма­ми (« Спо­відь бла­зня », Поль­ща ;« Кон­тра­бас» Азер­бай­джан ;« Со­ло»,Сло­вач­чи­на—Ве­ли­ко­бри­та­ні­я­то­що).Крім­то­го,на­тхнен­ни­ця­фе­сти­ва­лю­Ла­ри­са­Ка­ди­ро­ва­по­тря­са­ю­че­зі­гра­ла­у­мо­но­дра­мі«Не пла­чте за мною ні­ко­ли» (за по­ві­стю «Со­лод­ка Да­ру­ся» Ма­рії Ма­ті­ос).

У ту­ре­цькій ви­ста­ві «Лє­на, Лей­ла та ін­ші», яку на­пи­са­ла про­фе­сор­ка Зе­хра Ішпі­ро­глу (ре­жи­сер А. Ай- ган) пі­сляін­терв’ю з укра­їн­ською Оле­ною N (ви­ста­ва має ав­то­біо­гра­фі­чну осно­ву), іде­ться­про мо­тив роз­чи­не­н­ня­жі­но­чої іден­ти­чно­сті, про по­шу­ки ста­біль­но­сті, пе­ре­тво­ре­н­ня осві­че­ної, куль­тур­но ви­хо­ва­ної, віль­ної жін­ки на «ра­би­ню», за­ру­чни­цю жа­хли­вих со­ці­аль­них об­ста­вин, яка втра­чає се­бе, сми­рю­є­тьсяз ро­бо­тою при­би­раль­ни­ці, що во­дно­час стає для­неї ні­би ков­тком сво­бо­ди. Зре­штою, ге­ро­ї­ня­по­тра­пля є до бо­же­віль­ні. Мо­тив роз­чи­не­н­ня­лю­ди­ни й опір гібридизації актив­но пред­став­ле­ний у су­ча­сно­му те­а­трі.

ЖИ­Т­ТЯ ЯК ГРА

Про жи­т­тяя к гру йшло­сяу шек­спі­рів­ських ви­ста­вах. Так, «Спо­відь бла­зня» (ре­жи­сер З.Хша­нов­ський) у ви­ко­нан­ні Віктора Ла­фо­ро­ви­ча — своє­рі­дний мо­но­лог Гам­ле­та, а то­чні­ше йо­го дру­го­го «я», мо­жли­вий фі­нал «Бу­ти чи не бу­ти?», у яко­му на­дрив­ність і ек­зи­стен­цій­на зла­ма­ність пе­ре­тво­рю­ю­ться­на фі­ло­соф­сько-еле­гій­не ро­зу­мі­н­ня­жи­т­тяя к мін­ли­вої гри на­ро­дже­н­няі смер­ті, вір­но­сті і зра­ди, лю­бо­ві й не­на­ви­сті, які по­трі­бно при­йма­ти без бо­лю, як при­ро­дний плин ма­те­рії та енер­гій. Ця­ви­ста­ва бу­ла пред­став­ле­на поль­ською мо­вою, але спе­ци­фі­ка «Ма­рії» по­ля­гає в то­му, що цей фе­сти­валь — справ­жній по­лі­лог куль­тур, на яко­му від­чу­тна по­ва­га до ін­ших мов, але та­кож і утвер­дже­н­ня­укра­їн­ської мо­ви та укра­їн­сько­го те­а­траль­но­го ми­сте­цтва. До ре­чі, са­ма Ма­рі­я­Зань­ко­ве­цька від­мо­ви­лась гра­ти в Пе­тер­бур­зі, обрав­ши для­се­бе «ма­ло­ро­сій­ський те­атр», у яко­му бу­ло за­бо­ро­не­но гра­ти, ска­жі­мо, Шек­спі­ра, а ли­ше тво­ри з сільської про­бле­ма­ти­ки... А «Ко­ли­сан­ку для­Офе­лії» — ви­ста­ву за тво­ра­ми В. Шек­спі­ра, С. Ви­спянь­сько­го, Г. Бю­хне­ра, Бі­блії та на­ро­дних поль­ських пі­сень — пред­ста­ви­ла Ель­жбе­та Ле­вак (ре­жи­сер В. Ку­шмі­дер).

СВІ­ТЛО І ТІНЬ

« Со­ло » С. Бек­ке­та ( ре­жи­сер К. Ро­жин) — ще одна ек­зи­стен­цій­на ви­ста­ва про пе­ре­бу­ва­н­ня­на ме­жі жи­т­тяі смер­ті, що, зокре­ма, бу­ло пред­став­ле­но у сце­ні­чно­му ви­рі­шен­ні за до­по­мо­гою гри сві­тла й ті­ні. Під час дій­ства по­ло­ви­на облич­чя-ма­ски бу­ла під сер­пан­ком тем­ря­ви. Пі­тер Чи­жмар роз­по­вів істо­рію про на­ро­дже­н­няі зга­са­н­ня­люд­ської ду­ші, до­лі, про бо­роть­бу за жи­т­тя, яка та­ки не мо­же здо­ла­ти смер­ті, про ха­ос у люд­сько­му жит­ті і кор­до­ни, які про­хо­дять че­рез лю­ди­ну, ви­кру­чу­ю­чи її ду­шу, а та­кож на­пов­ню­ю­чи но­вим до­сві­дом.

«Я — КВІТКА»

На за­вер­ше­н­ня­фе­сти­ва­лю ан­шлаг зі­бра­ла ви­ста­ва «Я — Квітка» (ви­ко­на­ви­ця­Ві­кто­рі­я­Ва­са­ла­тій, ав­тор­ка текс­тів — Те­тя­на Че­реп-Пе­ро­га­нич), у якій бу­ло по­ка­за­но зи­ґза­ґи до­лі й пси­хо­ло­гі­чну не­злам­ність Кві­тки Ці­сик — аме­ри­кан­ської спів­а­чки з укра­їн­ським сер­цем. «Я — Квітка» (ре­жи­сер Ва­ле­рій Не­вє­дров) — це істо­рі­я­пе­ре­мо­жної ду­ші, яка спів­ає пі­сля смер­ті й ви­про­мі­нює сві­тло лю­бо­ві до сво­єї землі. Тра­гі­чні зла­ми жит­тє­вої до­лі Кві­тки Ці­сик, сум­ні істо­рії, пов’яза­ні з ви­пад­ко­вим зни­кне­н­ням прі­зви­ща ви­ко­на­ви­ці пі­сля здо­бу­т­тя­Оска­ра не зруй­ну­ва­ли все­пе­ре­мо­жної ду­шев­ної ві­таль­но­сті, щи­ро­сті, ін­спі­ро­ва­ної як аме­ри­кан­ською куль­ту­рою і сво­бо­дою ду­ху, так і укра­їн­ським сер­цем спів­а­чки. Ві­кто­рі­я­Ва­са­ла­тій, актор­ка На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка, бли­ску­че вті­ли­ла­сяв образ Кві­тки й про­ни­кли­во роз­кри­ла сві­тлість і чи­сто­ту її ду­ші, яка жи­ла ми­сте­цтвом і лю­бов’ю до Укра­ї­ни. Ка­мер­на сце­на те­а­тру не змо­гла вмі­сти­ти всіх охо­чих, які при­йшли по­ди­ви­ти­ся­цю ви­ста­ву.

ФОТО НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ «МА­РІЯ»

Ла­ри­са Ка­ди­ро­ва бли­ску­че зі­гра­ла у мо­но­дра­мі «Не пла­чте за мною ні­ко­ли». До ре­чі, ці­єю по­ста­нов­кою, яка у ми­ну­ло­му ро­ці здо­бу­ла Гран-прі на Між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі мо­но­ви­став Atspindys («Ві­до­бра­же­н­ня») в Ли­тві, 14 жов­тня актри­са від­криє цьо­го­рі­чний фо­рум

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.