«Но­ве ні­ме­цьке кі­но»

12 жов­тня у Ки­є­ві дра­мою Фа­ті­ха Акі­на «На ме­жі» від­кри­ва­є­ться що­рі­чний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Фо­рум «Но­ве ні­ме­цьке кі­но» про­во­ди­ться«Ґе­те-ін­сти­ту­том» спіль­но з компанією «Ар­тха­ус Тра­фік». «На ме­жі» (на фото) — но­ва ро­бо­та ні­ме­цько­го ре­жи­се­ра ту­ре­цько­го по­хо­дже­н­ня­Фа­ті­ха Акі­на, прем’єра якої від­бу­ла­сяв рам­ках 70-го Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. За роль жін­ки, яка вна­слі­док те­ра­кту втра­чає си­на та чо­ло­ві­ка, ви­ко­на­ви­ця го­лов­ної ро­лі Ді­а­не Крю­гер бу­ла на­зва­на най­кра­щою актор­кою кі­но­о­гля­ду. Стрі­чка бу­ла обра­на Ні­меч­чи­ною як на­ціо­наль­ний кан­ди­дат на отри­ма­н­ня­пре­мії «Оскар» за най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою. По­каз «На ме­жі» за­пла­но­ва­ний ли­ше у Ки­є­ві.

— У рам­ках фе­сти­ва­лю та­кож бу­дуть по­ка­за­ні ко­ме­дії «Одно­го ра­зу в Ні­меч­чи­ні» і «Я та Ка­мін­ські», дра­ма «24 ти­жні», до­ку­мен­таль­ні філь­ми «Бойс» та «Шко­ла №3», — роз­ка­за­ла «Дню» Те­тя­на МА­ЛА PR-ди­ре­ктор «Ар­тха­ус Тра­фік» . — Спе­ці­аль­ни­ми го­стя­ми ки­їв­сько­го по­ка­зу «Шко­ли №3» ста­нуть ав­то­ри філь­му — ре­жи­се­ри Ґе­орґ Же­но та Лі­за Сміт, а та­кож го­лов­ні ге­рої стрі­чки — шко­ля­рі з мі­ста Ми­ко­ла­їв­ка До­не­цької обла­сті. Ґе­орґ Же­но — ди­ре­ктор, ку­ра­тор та один із за­снов­ни­ків до­ку­мен­таль­но­го те­а­траль­но­го про­е­кту « Те­атр.doc», ав­тор по­над 80 те­а­траль­них про­е­ктів у Схі­дній Єв­ро­пі. З 2015 Же­но спів­пра­цює з На­та­лі­єю Во­ро­жбит як ху­до­жній ке­рів­ник «Те­а­тру Пе­ре­се­лен­ця» в Ки­є­ві. Лі­за Сміт — ви­пу­скни­ця­мі­жна­ро­дних кі­но­май­сте­рень, ав­тор­ка де­кіль­кох ко­ро­тко­ме­тра­жних ро­біт. «Шко­ла №3» — її де­бю­тний пов­но­ме­тра­жний фільм.

■ На­га­да­є­мо, фе­сти­валь «Но­ве ні­ме­цьке кі­но» три­ва­ти­ме у Ки­є­ві (з 12 по 18 жов­тня), Чер­нів­цях (з 19 по 24 жов­тня), Льво­ві (з 26 по 31 жов­тня), Дні­прі (з 10 по 14 ли­сто­па­да), Оде­сі (з 16 по 20 ли­сто­па­да) та Хар­ко­ві (з 16 по 20 ли­сто­па­да). Усі філь­ми де­мон­стру­ю­ться мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми.

ФОТО З САЙ­ТА ARTHOUSETRAFFIC.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.