Як цьо­го до­сяг­ти?

«Укра­ї­на має мо­жли­вість про­тя­гом 5—6 ро­ків пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від ім­пор­ту га­зу», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Уве­ре­сні цьо­го ро­ку укра­їн­ські під­при­єм­ства ім­пор­ту­ва­ли газ за се­ре­дньою ці­ною $212,9, то­ді як у сер­пні — за $210,1 за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. «Ми ба­га­то говоримо про енер­ге­ти­чну без­пе­ку, — за­зна­чає ке­рів­ник по­лі­ти­чних про­грам Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го Юрій РОМАНЕНКО, — але на­справ­ді не мо­жна ска­за­ти, що за 26 ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­на про­ве­ла пов­но­цін­ну ди­вер­си­фі­ка­цію дже­рел над­хо­дже­н­ня енер­го­ре­сур­сів. Якна­слі­док,ви­ни­ка­є­ба­га­то­за­ле­жно­стей,що­ви­зна­ча­ю­тьна­ші­мо­жли­во­сті.Ко­ли­ві­дбу­ла­ся­а­не­ксі­я­Кри­му,роз­по­ча­ла­ся­агре­сі­я­Ро­сі­ї­на Дон­ба­сі, ми в цьо­му пе­ре­ко­на­ли­ся. Ці за­ле­жно­сті по­ча­ли стра­шен­но урі­за­ти на­ші мо­жли­во­сті про­ти­сто­я­ти агре­со­ро­ві і наш по­тен­ці­ал. За остан­ні три ро­ки екс­порт Укра­ї­ни зни­зив­ся пра­кти­чно удві­чі, від­був­ся спад ВВП. Всім оче­ви­дно, що ста­ра еко­но­мі­чна ба­за, на якій ще не­дав­но ґрун­ту­ва­ла­ся дру­га укра­їн­ська ре­спу­блі­ка, зни­кає на на­ших очах ».

З цим твер­дже­н­ням не зов­сім зго­ден ке­рів­ник еко­но­мі­чно­го на­пря­му ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го Ана­то­лій АМЕЛІН. «Укра­ї­на є до­сить ба­га­тою кра­ї­ною, — ка­же він. — Але сьо­го­дні во­на ім­пор­то­за­ле­жна. Ми за­во­зи­мо з-за кор­до­ну газ і на­фто­про­ду­кти, не­зва­жа­ю­чи на те, що у нас ве­ли­че­зна кіль­кість енер­ге­ти­чних ре­сур­сів. Ми за­йма­є­мо тре­тє мі­сце в Єв­ро­пі із за­па­сів га­зу і ма­є­мо в на­драх до­ста­тню кіль­кість на­фти. Але 80% не­об­хі­дних кра­ї­ні енер­го­ре­сур­сів, тоб­то па­ли­ва, ми ім­пор­ту­є­мо і пла­ти­мо за них ва­лю­тою. Це впли­ває на курс грив­ні, на пла­то­спро­мо­жність на­шої гро­шо­вої оди­ни­ці, яку отри­мує за пра­цю наш гро­ма­дя­нин».

«Ли­ше за остан­ні шість ро­ків, — про­дов­жує Амелін і за­кли­кає вду­ма­ти­сяв ци­фри, які він на­звав, — Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла при­ро­дний газ і на­фто­про­ду­кти на 105 мі­льяр­дів до­ла­рів. Цю ве­ли­че­зну су­му ми за­пла­ти­ли за те, що є у нас під но­га­ми і що ми не ви­ко­ри­сто­ву­є­мо. Остан­нім ча­сом ли­ше за ім­порт га­зу Укра­ї­на пла­ти­ла РФ 12 мі­льяр­дів до­ла­рів на рік». « Так, сьо­го­дні ми ви­тра­ча­є­мо на ім­порт де­що мен­ше, але це на­слі­док зни­же­н­ня енер­го­спо­жи­ва­н­ня, під­ви­ще­н­ня­цін на газ, а го­лов­не — ре­зуль­тат за­хо­пле­н­ня­Ро­сі­єю про­ми­сло­вих ре­гіо­нів. Про­те про­дов­жу­є­мо ім­пор­ту­ва­ти і пла­ти­мо ва­лю­тою».

І Амелін ви­кла­дає го­лов­ну свою те­зу: «За умо­ви ре­а­лі­за­ції енер­ге­ти­чної стра­те­гії Укра­ї­на має мо­жли­вість про­тя­гом 5—6 ро­ків пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся­від ім­пор­ту га­зу». Для­цьо­го, на йо­го дум­ку, по­трі­бна ін­ве­сти­ці­яв 3-3,5 мі­льяр­да до­ла­рів, що є не та­кою вже ве­ли­кою су­мою «у гло­баль­них про­це­сах». На­сту­пно­го ро­ку Укра­ї­на пла­нує по­зи­чи­ти на зов­ні­шніх рин­ках 6 мі­льяр­дів до­ла­рів. От­же, мо­гли б по­зи­чи­ти ще й на­зва­ну удві­чі мен­шу су­му, але по­ки що та­ко­го зав­да­н­ня­не­має.

«Та й ухва­ле­на не­дав­но уря­дом стра­те­гі­я­не ста­вить зав­да­н­ня до­сяг­ти ціл­ко­ви­тої енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті, — за­зна­чає екс­перт, — в ній про­пи­са­но про­це­си, але без за­зна­че­н­ня­по­треб у ре­сур­сах і без згад­ки про від­по­від­аль­них. А ми ве­де­мо мо­ву про кон­кре­ти­ку, і, яспо­ді­ва­ю­ся , гро­ма­дя­ни Украї- ни, які оби­ра­ли на­ро­дних де­пу­та­тів, бі­знес, що пра­цює в цьо­му се­гмен­ті, мі­ні­стри звер­нуть ува­гу на ці кро­ки, які мо­жуть до­по­мог­ти кра­ї­ні знайти суб’єктність». За сло­ва­ми Аме­лі­на, Укра­їн­ський ін­сти­тут май­бу­тньо­го ще два ро­ки то­му про­вів до­слі­дже­н­няі на їх осно­ві склав план до­ся­гне­н­ня Укра­ї­ною енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті до 2020 ро­ку. Він пе­ред­ба­чає об­сяг не­об­хі­дних ін­ве­сти­цій і кро­ки що­до ре­гу­лю­ва­н­ня, які да­ють змо­гу при­ско­ри­ти ви­хід на енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність.

Еко­но­міст ана­лі­зує мо­жли­ві дже­ре­ла ін­ве­сти­цій для­до­ся гне­н­ня­енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті і, пе­ред­усім, у се­ктор га­зу. Це най­біль­ша дер­жав­на га­зо­до­був­на ком­па­нія « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » . «Ми ба­чи­мо прі­о­ри­тет у роз­ви­тку дер­жав­но­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня, але це не озна­чає, що ця­ком­па­ні­я­має ста­ти мо­но­по­лі­стом. Про­сто у неї по­ки що най­біль­ша ре­сур­сна ба­за, най­біль­ша кіль­кість лі­цен­зій на роз­роб­ку ро­до­вищ і пев­ні вла­сні фі­нан­со­ві мо­жли­во­сті » , — ка­же Амелін.

«За на­ши­ми оцін­ка­ми, ін­ве­сти­ції мо­жуть роз­по­ді­ля­ти­ся та­ким чи­ном, — про­по­нує еко­но­міст, — 200 міль­йо­нів до­ла­рів мо­жуть бу­ти спря­мо­ва­ні на на­ро­щу­ва­н­ня­де­бі­ту свер­дло­вин шляхом їх ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту та ін­тен­си­фі­ка­ції га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня. Це до- дасть при­бли­зно 5 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу на рік до 2022 ро­ку». Він роз­по­від­ає, що в сер­пні цьо­го ро­ку вже бу­ла спро­ба за­лу­чи­ти ін­ве­сто­ра до роз­кон­сер­ву­ва­н­ня дев’яти ста­рих свер­дло­вин, але во­на не здо­бу­ла ро­зу­мі­н­няз бо­ку ін­ве­сто­ра, то­му що умо­ви, які про­по­ну­ва­ли­ся, зда­ли­ся йо­му не­ви­гі­дни­ми » . Про­те за­пуск ста­рих свер­дло­вин (якщо во­ни у гар­но­му ста­ні), на дум­ку Аме­лі­на, су­то еко­но­мі­чно в ра­зи де­шев­ший, ніж бу­рі­н­ня­но­вих. На це, за йо­го оцін­кою, мо­жна спря­му­ва­ти 135 міль­йо­нів до­ла­рів, що дасть плюс 5 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу до 2022 ро­ку.

«На бу­рі­н­ня­но­вих свер­дло­вин ми про­по­ну­є­мо спря­му­ва­ти 560 міль­йо­нів до­ла­рів, що за­без­пе­чить ще 2 мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів га­зу до то­го ж 2022 ро­ку. А за­га­лом га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня дер­жав­них ком­па­ній 2022 ро­ку мо­же бу­ти збіль­ше­не на 24 мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів. Та­кі ци­фри, — по­яснює Амелін, — отри­ма­ні на осно­ві еко­но­мі­чних мо­де­лей, по­бу­до­ва­них з ура­ху­ва­н­ням се­ре­дньої вар­то­сті бу­рі­н­ня свер­дло­вин та їхньої успі­шно­сті. Ін­ве­сти­ції «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня », за сло­ва­ми Аме­лі­на, це май­же мі­льярд до­ла­рів. Для ком­па­нії це ве­ли­кі гро­ші, але не для­фі­нан­со­вих рин­ків».

Ще біль­ші пер­спе­кти­ви, на дум­ку екс­пер­та, у при­ва­тних га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній, які в Укра­ї­ні сьо­го­дні в аб­со­лю­тній мен­шо­сті. «Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що їхня час­тка в га­зо­ви­до­бу­ван­ні швид­ко зро­ста­ти­ме. При­ва­тні ком­па­нії, за на­ши­ми оцін­ка­ми, з ура­ху­ва­н­ням то­го, що во­ни мо­біль­ні­ші і ма­ють до­ступ до між­на­ро­дних рин­ків фі­нан­сів, ма­ють ве­ли­кі мо­жли­во­сті дляін­ве­сту­ва­н­ня— при­бли­зно 2— 2,5 мі­льяр­да до­ла­рів. Мо­жна че­ка­ти, що за ці ко­шти по­бу­ду­ють по­над 200 но­вих свер­дло­вин, що дасть плюс 6 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу до 2022 ро­ку, а за­га­лом ви­до­бу­ток при­ва­тних ком­па­ній мо­же на той час ста­но­ви­ти 10 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів».

Звер­та­ю­чись до ре­гу­лю­ва­н­ня про­це­сів у га­лу­зі, Амелін на­по­ля­гає на не­об­хі­дно­сті зро­би­ти до­сту­пні­шою дляін­ве­сто­рів гео­ло­гі­чну ін­фор­ма­цію. Її на­яв­ність спро­щує по­бу­до­ву бі­знес-мо­де­лі і бі­знес-пла­ну, ство­ре­н­ня­стра­те­гії кон­кре­тної ком­па­нії. «Гео­ло­гі­чну ін­фор­ма­цію отри­ма­но за ра­ху­нок пла­тни­ків по­да­тків, — кон­ста­тує екс­перт, — зокре­ма й ви­до­був­них ком­па­ній, а дер­жа­ва зов­сім не де­ше­во про­дає її ін­ве­сто­рам, хо­ча ма­ла б сте­ли­ти пе­ред ни­ми чер­во­ну до­ріж­ку, аби во­ни якнай­швид­ше при­хо­ди­ли».

«Держ­ком­па­нія«Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» анон­сує ба­га­то­ра­зо­ве на­ро­щу­ва­н­ня­бу­рі­н­ня­для­зро­ста­н­ня­ви­до­бу­тку, — за­зна­чає Амелін, — пла­ни є, але їх ще не пов­ною мі­рою ре­а­лі­зо­ва­но». «Най­го­лов­ні­ша умо­ва цьо­го — зни­же­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня, а са­ме рен­ти, — пе­ре­ко­на­ний Амелін, — Су­пе­ре­чка що­до цьо­го ве­де­ться­до­сить дав­но. Так, дер­жа­ва за­ці­кав­ле­на в на­пов­нен­ні бю­дже­ту. Але пи­та­н­няв то­му, чи отри­му­ва­ти­ме біль­ше ко­штів від то­го, що «стри­же» ін­ве­сто­ра на вхо­ді в про­ект чи під час опо­да­тку­ва­н­ня­бі­зне­су пі­сля­то­го, як він ста­не ве­ли­ким і успі­шним?» «На жаль, в Укра­ї­ні пра­цює мо­дель «за­без­пе­че­н­ня» кви­тка­ми ін­ве­сто­ра на вхо­ді, — з гір­ко­тою кон­ста­тує екс­перт і за­зна­чає: — Ін­ве­стор має мо­жли­вість ви­бо­ру, йти йо­му в Укра­ї­ну чи до ін­ших юрис­ди­кцій, які ство­рю­ють для­ньо­го кра­щі умо­ви. У зв’яз­ку з цим ми ре­ко­мен­ду­ва­ли зни­жу­ва­ти рен­ту, що є одним з обме­жу­ва­чів дляв­хо­дже­н­ня­на наш ри­нок».

«На­скіль­ки язнаю, уряд на­чеб­то під­три­мав став­ку рен­ти 12% для­но­вих свер­дло­вин. Але оста­то­чно це рі­ше­н­ня­ще не прий- ня­то, — за­зна­чає Амелін. — Та й про­це­ду­ра отри­ма­н­ня­лі­цен­зій за­ли­ша­є­ться­скла­дною. Ком­па­нії, що пра­цює че­сно, без ко­ру­пцій­ної скла­до­вої, важ­ко отри­ма­ти лі­цен­зію. Я не знаю ні­ко­го, ко­му б це вда­ло­ся­зро­би­ти хо­ча б за рік-пів­то­ра. І це — один з ін­стру­мен­тів стри­му­ва­н­няін­ве­сто­рів, які хо­ті­ли б увійти в один з най­кра­щих се­кто­рів укра­їн­ської еко­но­мі­ки».

Ру­біж у п’ ять ро­ків, за які Укра­ї­на на­ма­га­є­ться здо­бу­ти енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність, не зда­є­ться фан­та­зі­єю ви­ко­нав­чо­му ди­ре­кто­ро­ві Асо­ці­а­ції га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній Укра­ї­ни Ро­ма­ну Опі­ма­ху. У цьо­му він спи­ра­є­ться на до­свід США, які за та­кий са­мий тер­мін зумі­ли ре­а­лі­зу­ва­ти енер­ге­ти­чну чи, іна­кше ка­жу­чи, слан­це­ву ре­во­лю­цію. «Сьо­го­дні во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють її, — ка­же Опі­мах, роз­по­від­а­ю­чи про свої вра­же­н­ня пі­сля­не­що­дав­ньої по­їзд­ки до США ,— для по­си­ле­н­ня своїх гео­по­лі­ти­чних позицій і ре­а­лі­за­ції пла­ну по­ста­чань скра­пле­но­го га­зу ( LNG) до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Шта­ти по­ста­ви­ли со­бі ам­бі­тні пла­ни що­до за­во­ю­ва­н­ня єв­ро­пей­сько­го рин­ку LNG. Аме­ри­кан­ські та єв­ро­пей­ські ком­па­нії бу­ду­ють ме­ре­жу LNG-тер­мі­на­лів, зокре­ма й на те­ри­то­рії на­ших най­ближ­чих су­сі­дів — у Ли­тві та Поль­щі».

«Це спри­я­ти­ме то­му, що по­зи­ці­я­Ро­сії бу­де під ду­же сер­йо­зним ти­ском » , — про­гно­зує Опі­мах. « Аме­ри­кан­ці, по­ру­шу­ють і пи­та­н­ня­про енер­ге­ти­чну без­пе­ку Укра­ї­ни і го­то­ві ви­ді­ли­ти кіль­ка­сот міль­йо­нів до­ла­рів за­для­то­го, щоб її по­си­ли­ти. Во­ни за­ці­кав­ле­ні в цьо­му не то­му, що та­кі до­брі, — на­го­ло­шує екс­перт, — хо­чуть ско­ри­ста­ти­ся­слу­шною на­го­дою, аби зай­ти на наш ри­нок і ви­ті­сни­ти ро­сі­ян не ли­ше з єв­ро­пей­сько­го, а й з укра­їн­сько­го рин­ку».

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Олег Устен­ко та­кож вва­жає, що ключ до енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни сьо­го­дні в ру­ках ін­ве­сто­ра, зокре­ма й мі­жна­ро­дно­го. Во­дно­час він пе­ре­ко­на­ний, що у стра­те­гі­чних пла­нах йо­му, ін­ве­сто­ро­ві, не слід да­ва­ти кон­кре­тних вка­зі­вок, ку­ди й скіль­ки по­трі­бно вкла­да­ти. Іна­кше, по­бо­ю­є­ться­Устен­ко, мо­жна від­ля­ка­ти ін­ве­сто­ра, і він від­дасть пе­ре­ва­гу тим на­шим кон­ку­рен­там у бо­роть­бі за ін­ве­сти­ції, які да­ють бі­зне­су біль­ше сво­бо­ди і не пе­ре­шко­джа­ють іні­ці­а­ти­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.