Ана­то­лій АМЕЛІН:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на є до­сить ба­га­тою кра­ї­ною. Але сьо­го­дні во­на ім­пор­то­за­ле­жна. Ми за­во­зи­мо з-за кор­до­ну газ і на­фто­про­ду­кти, не­зва­жа­ю­чи на те, що у нас ве­ли­че­зна кіль­кість енер­ге­ти­чних ре­сур­сів. Ми по­сі­да­є­мо тре­тє мі­сце в Єв­ро­пі із за­па­сів га­зу і ма­є­мо в на­драх до­ста­тню кіль­кість на­фти. Але 80% не­об­хі­дних кра­ї­ні енер­го­ре­сур­сів, тоб­то па­ли­ва, ми ім­пор­ту­є­мо і пла­ти­мо за них ва­лю­тою. Це впли­ває на курс грив­ні, на пла­то­спро­мо­жність на­шої гро­шо­вої оди­ни­ці, яку отри­мує за пра­цю наш гро­ма­дя­нин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.