Не­о­дно­зна­чний ком­про­міс

Та­ри­фні ба­та­лії в Хер­со­ні за­кін­чи­лись під­ня­т­тям вар­то­сті про­їзду до 5 гри­вень

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Транс­порт­ний кон­флікт у Хер­со­ні між фір­ма­ми-пе­ре­ві­зни­ка­ми, гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми та мі­ською вла­дою, який три­ває з по­ча­тку ро­ку, схо­же, ді­йшов до своє­рі­дно­го пе­ре­мир’я. Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Хер­сон­ської мі­ської ра­ди біль­ші­стю го­ло­сів під­три­мав про­ект рі­ше­н­ня«Про за­без­пе­че­н­ня ор­га­ні­за­ції які­сних па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень на мі­ських ав­то­бу­сних мар­шру­тах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня». У до­ку­мен­ті за­зна­че­но, що з мо­мен­ту йо­го опу­блі­ку­ва­н­ня­пе­ре­ве­зе­н­ня­па­са­жи­рів на мі­ських ав­то­бу­сах ко­шту­ва­ти­ме 5 гри­вень. Та­риф уста­нов­ле­но до 1 кві­тня2018 ро­ку.

ПРО ЩО ДО­МО­ВИ­ЛИ­СЯ?

У рі­шен­ні ви­кон­ко­му ви­зна­че­но низ­ку за­хо­дів з по­кра­ще­н­ня яко­сті пе­ре­ве­зе­н­ня. Зокре­ма, до 1 гру­дня цьо­го ро­ку пе­ре­ві­зни­ки зо­бов’яза­ні при­ве­сти ру­хо­мий склад у від­по­від­ність до умов до­го­во­рів, за­без­пе­чи­ти на­ле­жний те­хні­чний та са­ні­тар­ний стан ав­то­бу­сів, не­об­хі­дне ін фор ма цій не за без пе чен ня транс­порт­них за­со­бів, до­три­ма­н­ня пер­со­на­лом ви­мог за­ко­но­дав­ства про ав­то­мо­біль­ний транс­порт та за­хист прав спо­жи­ва­чів, зокре­ма що­до обов’яз­ко­вої ви­да­чі про­їзних кви­тків па­са­жи­рам, за­без­пе­чи­ти во­ді­їв фор­ме­ним одя­гом.

Крім то­го, до 1 кві­тня 2018 ро­ку управління транс­порт­ної, до рож ньої інф ра струк ту ри і зв’яз­ку пе­ре­ві­рить ро­бо­ту пе­ре­ві­зни­ків, до­три­ма­н­ня ни­ми умов до­го­во­рів, зокре­ма до­три­ма­н­ня гра­фі­ків та роз­кла­дів ру­ху, від­по­від­ність на­яв­но­го ру­хо­мо­го скла­ду, за­зна­че­но­го в до­да­тках до до­го­во­рів, на­ле­жно­го те­хні­чно­го та са­ні­тар­но­го ста­ну, ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня ру­хо­мо­го скла­ду, ви­мог до ро­бо­ти во­дія то­що. У ра­зі ухи­ля­н­ня пе­ре­ві­зни­ка від до­три­му­ва­н­ня умов до­го­во­рів мі­ська вла­да зо­бов’яза­ла­ся при­пи­ни­ти спів­пра­цю з та­ким пе­ре­ві­зни­ком.

Та­кож у рі­шен­ні ви­кон­ко­му вка­за­но, що до 1 сі­чня 2019 ро­ку в міс ті онов лять ру хо мий склад па­са­жир­сько­го транс­пор­ту. На ав­то­бу­сних мар­шру­тах ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть транс­порт І, ІІ кла­сів (се­ре­дньої та ве­ли­кої па­са­жи­ро­міс­тко­сті — до 32 осіб).

ДУМ­КИ РОЗДІЛИЛСЯ

Гро мадсь кі ак ти віс ти, які по над пів ро ку ви ма га ють від вла­ди і пе­ре­ві­зни­ків ви­ко­ну­ва­ти умо­ви чин­них до­го­во­рів, та­кий ком­про­міс оці­ню­ють не­о­дно­зна­чно. «Хтось вва­жає, що це вже до­бре, оскіль­ки хоч якісь на­ші вимоги бу­ли прийня­ті (на від­мі­ну від про­е­кту рі­ше­н­ня в лю­то­му, де про­сто збіль­шу­ва­лась вар­тість). А хтось вва­жає, що тре­ба ве­сти бо­роть­бу да­лі й по­вер­та­ти вар тість 3 грн, — ко мен тує «Дню» Яро­слав КОНЦЕВИЙ, го­ло­ва ро­бо­чої гру­пи, яка за­йма­ла­ся про­бле­мою пе­ре­ве­зень. — Ме­мо­ран­дум, роз­ро­бле­ний на­шою гру­пою, не прийня­то. Про­по­зи­ції що­до змін в ро­бо­ті управління транс­пор­ту, про­ве­де­н­ня кон­кур­су та до­го­во­рів з пе­ре­ві­зни­ка­ми не вра­хо­ва­ні».

«Осо­би­сто я роз­ча­ро­ва­ний ці­єю кам­па­ні­єю. Роз­ча­ро­ва­ний па­сив­ні­стю лю­дей, для яких на­справ­ді ду­же істо­тна рі­зни­ця: пла­ти­ти 3 чи 5 гри­вень. Як­би із са­мо­го по­ча­тку на­шу гру­пу під­три­му­ва­ло ба­га­то лю­дей, то вже сьо­го­дні мо­жна бу­ло б ба­чи­ти пер ші ре зуль та ти. То му я не знаю, чи бу­ду на­да­лі бра­ти участь в цій кам­па­нії, але за­га­лом іні­ці­а­тив­на гру­па про­дов­жу­ва­ти­ме пра­цю­ва­ти», — ка­же Яро­слав.

Во­дно­час, ча­сти­на де­пу­та­тів мі­ської ра­ди, які ви­сту­па­ли про­ти під­ня­т­тя та­ри­фу, обі­ця­ють іні­ці­ю­ва­ти ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му під час пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня ра­ди.

ПО­ТРІ­БНО ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ СИ­СТЕМ­НО

На га да є мо, транс пор т ний кон­флікт у Хер­со­ні три­ває з по­чат ку 2017 ро ку. 10 лю то го мі­ськви­кон­ком прийняв рі­ше­н­ня про під­ня­т­тя та­ри­фу на про­їзд до 5 гри­вень «у ро­бо­чо­му по­ряд­ку», тоб­то без пу­блі­чно­го за­сі­да­н­ня, шляхом збо­ру осо­би­стих під­пи­сів чле­нів ви­кон­ко­му. Це ви­кли­ка­ло зна­чний ре­зо­нанс у ЗМІ та се­ред де­пу­та­тів мі­ської ра­ди. Кон­флікт про­дов­жив­ся по­зо­ва­ми до су­ду, ска­су­ва­н­ням рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му мі­ською ра­дою, ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи з гро­мад­ських акти­ві­стів, по­гро­за­ми пе­ре­ві­зни­ків не ви­хо­ди­ти на мар­шру­ти то­що.

Во­дно­час біль­шість уча­сни­ків кон­флі­кту схо­дя­ться на то­му, що транс­порт­на про­бле­ма — одна з най бо лю чі ших у міс ті. Йде­ться про не­до­три­ма­н­ня пе­ре­ві­зни­ка­ми гра­фі­ку ру­ху ав­то­бу­сів, від­су­тність рей­сів у ве­чір­ній час, не­за­до­віль­ний те­хні­чний і са­ні­тар­ний стан мар­шру­ток. Но­ва до­мов­ле­ність мі­ської вла­ди з пе­ре­ві­зни­ка­ми — ми під­ні­ма­є­мо та­риф, ви по­кра­щу­є­те якість — за­ли­шає спо­ді­ва­н­ня на розв’яза­н­ня про­бле­ми. Якщо ж рі­вень пе­ре­ве­зень, а пе­ред­усім — став­ле­н­ня пе­ре­ві­зни­ків до го­ро­дян не змі­ни­ться, у мі­сті мо­жна очі­ку­ва­ти но­ві про­те­сти про­ти мар­шру­тни­ків і вла­ди.

«До рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му ще обго­во­рю­ва­лось ви­не­се­н­ня на за­сі­да­н­ня мі­ськра­ди про­гра­ми роз­ви­тку гро­мад­сько­го транс­пор­ту. Тіль­ки прийня­т­тя ці­єї про­гра­ми мо­же щось по­кра­щи­ти в май­бу­тньо­му. По­трі­бно пра­цю­ва­ти си­стем­но. Це не ро­би­ться за один день та одним рі­ше­н­ням. Якщо про­гра­му не при­ймуть, но на­вряд ми по­ба­чи­мо якісь по­кра­ще­н­ня. Крім то­го, мі­сто зо­бов’яза­не роз­ви­ва­ти ко­му­наль­ний транс­порт, щоб бу­ло що про­ти­ста­ви­ти мо­но­по­лії при­ва­тних пе­ре­ві­зни­ків», — за­вер­шує Яро­слав Концевий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.