Лю­бов ЛОРІАШВІЛІ:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Той, хто ви рі - шив прийня­ти у свою сім’ю ди­ти­ну, має спо­ча­тку оці­ни­ти вла­сні ре­сур­си. По тен цій ні бать ки по вин ні ви рі ши ти, чи го­то­ві во­ни від­мо­ви­ти­ся від чо­гось за­ра­ди ди­ти­ни, при­ді­ля­ти їй ба­га­то ча­су, спри­йма­ти її з усі­ма осо­бли­во­стя­ми, склад но ща ми по­ве­дін­ки та по­пе­ред ньою іс то рі­єю. Тре­ба усві­до­ми­ти й те, що лю­бо ві і зла го ди одра­зу мо­же і не бу­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.