Пар­ку­валь­ний за­тор

Як но­ві правила сто­ян­ки ав­то­мо­бі­лів впли­ну­ли на Ки­їв

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Два мі­ся­ці сто­ли­ця жи­ве за но­вою схе­мою пар­ку­ва­н­ня. Зокре­ма, від 10 сер­пня на ву­ли­цях мі­ста офі­цій­но не пра­цю­ють пар­ку­валь­ни­ки. Спла­ти­ти за сто­ян­ку ав­то на спе­ці­аль­них май­дан­чи­ках або від­ве­де­них для цьо­го зо­нах мо­жна са­мо­стій­но че­рез пар­ко­ма­ти, за до­по­мо­гою SMS, мо­біль­но­го до­да­тка або спе­ці­аль­но­го та­ло­на, який мо­жна при­дба­ти в кі­о­сках пре­си.

«ДЖЕ­РЕЛ НАДХОДЖЕНЬ МЕНШАЄ»

Не все так іде­аль­но, як хо­ті­ло­ся б. За­пла­но­ва­но­го звіль­не­н­ня 400 пар­ку­валь­ни­ків не від­бу­ло­ся, оскіль­ки мі­ська вла­да вча­сно їх про це не по­пе­ре­ди­ла. Сві­до­мість во­ді­їв не на- стіль­ки ви­со­ка, щоб аб­со­лю­тно всі опла­чу­ва­ли пар­ку­валь­ні по­слу­ги са­мо­стій­но. А без на­гля­ду і кон­тро­лю над­хо­дже­н­ня до ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Ки­їв­транс­пар­ксер­віс» не зро­сли, як пла­ну­ва­ло­ся, а змен­ши­ли­ся. То чи ви­гра­ло мі­сто від змі­ни пар­ку­валь­них пра­вил?

«Рі­ше­н­ня при­бра­ти з ву­лиць пар­ку­валь­ни­ків — пра­виль­не. Без при­пи­не­н­ня обі­гу гро­шей ко­ру­пції в пар­ку­валь­но­му про­сто­рі не по­до­ла­ти, — роз­по­від­ає про плю­си та мі­ну си но во вве день Ми хай ло СЕРЕБРЯКОВ, екс­перт «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм для Ки­є­ва» . — По­пе­ре­дже­н­ня про звіль­не­н­ня пар­ку­валь­ни­ків ма­ло з’яви­ти­ся до то­го, як мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко ого­ло­сив про змі­ни. То­му що ре­аль­но звіль­не­но май­же со­тню пар­ку­валь­ни­ків із 400. Ре­шту тре­ба утри­му­ва­ти, за­кон­но ви­пла­ти­ти ви­хі­дну до­по­мо­гу, за­ро­бі­тну пла­ту, до­ки во­ни де-юре пра­цю­ють у фор­ма­ті про­стою. Це зби­тки для КП «Ки­їв­транс­пар­ксер­віс» та мі­ста. Якщо по­ру­ши­ти цю про­це­ду­ру, бу­де 400 по­зо­вів до су­ду, які ці лю­ди ви­гра­ють зі ще біль­ши­ми фі­нан­со­ви­ми на­слід­ка­ми для Ки­є­ва. Тож будь-яке рі­ше­н­ня має бу­ти про­ду­ма­ним. Крім то­го, ми зна­є­мо про ви­пад­ки, ко­ли ці хло­пці без фор­ми все­та­ки бе­руть гро­ші, ні­би­то на­да­ю­чи по­слу­ги во­ді­ям, які не мо­жуть при­пар­ку­ва­ти­ся са­мі. Але це рад­ше ви­ня­тки. Єди­не — ра­ні­ше во­ни не­охо­че пе­ре­да­ва­ли над­хо­дже­н­ня до ко- му­наль­но­го під­при­єм­ства, десь 20 — 30%, а за­раз не да­ють ні­чо­го. За­га­лом дже­рел надходжень меншає, і під­при­єм­ство по­во­лі до­хо­дить до пе­ре­дбан­кру­тно­го ста­ну».

ЗАБЛОКОВАНА РЕ­ФОР­МА

Се­ред мі­ну­сів но­во­вве­день — во­дії пар­ку­ю­ться на свій роз­суд, по­лі­ція не всти­гає кон­тро­лю­ва­ти всі ці по­ру­ше­н­ня, а мі­сту бра­кує ева­ку­а­то­рів. Го­лов­на при­чи­на, чо­му від змін не­має по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів, — це не під­три­ма­ний пар­ла­мен­том за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до ре­фор­му­ва­н­ня сфе­ри пар­ку­ва­н­ня транс­порт­них за­со­бів».

Екс­пер­ти між со­бою на­зи­ва­ють до­ку­мент «за­ко­ном про пар­ку­валь­ну ре­фор­му». В хо­ді йо­го впро­ва­дже­н­ня на ву­ли­цях мі­ста з’яви­ли­ся б ін­спе­кто­ри пар­ку­валь­но­го про­сто­ру, які сте­жи­ли б за тим, чи пра­виль­но во­дії за­ли­ша­ють ав­тів­ки і як во­ни опла­чу­ють по­слу­гу. Крім слу­жби му­ні­ци­паль­них ін­спе­кто­рів, ма­ла б за­пра­цю­ва­ти си­сте­ма фото— й ві­део­фі­кса­ції по­ру­шень пра­вил пар­ку­ва­н­ня. А це пряма до­ро­га до при­му­су по­ру­шни­ків спла­ти­ти штраф. Ін­спе­кто­ри мо­жуть на­віть ева­ку­ю­ва­ти ав­то­мо­бі­лі у ра­зі гру­бих по­ру­шень пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, ска­жі­мо, в ра­зі бло­ку­ва­н­ня ру­ху транс­пор­ту чи ство­ре­н­ня ава­рій­ної си­ту­а­ції.

«Но­ві правила мі­ста впро­ва­джу­ва­ти­муть по­сту­по­во, — по­яснює на­ро­дний де­пу­тат, ра­дник ме­ра Киє ва Ві та лія Клич ка Дмит ро БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». — Мі­ста змо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти прин­цип, який діє в усіх ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах сві­ту, — це прі­о­ри­тет прав пі­шо­хо­дів і па­са­жи­рів гро­мад­сько­го транс­пор­ту по­рів­ня­но з при­ва­тни­ми ав­то­мо­бі­ля­ми. Цьо­му за­ко­но­про­е­кту ви­сло­ви­ли під­трим­ку ме­ри Ки­є­ва, Оде­си, Хар­ко­ва, Дні­пра, Льво­ва, Він­ни­ці, Жи­то­ми­ра, Кро­пив­ни­цько­го, Ма­рі­у­по­ля, Рів­но­го, Тер­но­по­ля, Ужго­ро­да, Хмель­ни­цько­го, Чер­кас, Чер­нів­ців та Чер­ні­го­ва».

ЗАПАСНІ ВА­РІ­АН­ТИ

Якнай­швид­ше ухва­ли­ти «пар­ку­валь­ний за­кон» не­що­дав­но за­кли­кав нар­де­пів Ві­та­лій Кли­чко. За йо­го сло­ва­ми, Ки­їв­ра­да пі­дго­ту­ва­ла з цьо­го при­во­ду кіль­ка звер- нень до Вер­хов­ної Ра­ди та Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів.

«Ми два ро­ки че­ка­є­мо на за­кон, який пар­ла­мент ухва­лив по­ки тіль­ки в пер­шо­му чи­тан­ні. І про­по­ну­є­мо звер­ну­ти­ся до Вер­хов­ної Ра­ди — ство­ри­ти за­ко­но­дав­чий ме­ха­нізм від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня пра­вил пар­ку­ва­н­ня транс­порт­них за­со­бів, по­си­ле­н­ня та­кої від­по­від­аль­но­сті та ство­ре­н­ня му­ні­ци­паль­ної пар­ку­валь­ної ін­спе­кції. То­му що ситуація з пар­ку­ва­н­ням — це пов­ний без­лад, а в нас не­має за­кон­них ме­ха­ні­змів для її розв’яза­н­ня», — під­кре­слює Ві­та­лій Кли­чко.

Без за­ко­ну ді­ла не бу­де. Так вва­жа­ють і гро­мад­ські екс­пер­ти. «За­раз ми спів­пра­цю­є­мо з на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми над 294 по­прав­ка­ми на 600 сто­рін­ках до цьо­го за­ко­но­про­е­кту, — ко­мен­тує Ми­хай­ло Серебряков. — Є ду­же хо­ро­ші по­прав­ки, а є згу­бні, які зни­щать са­му ідею за­ко­но­про­е­кту. Ми пра­цю­є­мо над тим, щоб збе­рег­ти йо­го в нор­маль­ній та ко­ру­пцій­но не­вра­зли­вій ре­да­кції. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що до­ся­гне­мо успі­хів. Не­вдов­зі про­філь­ний ко­мі­тет пар­ла­мен­ту має роз­гля­ну­ти за­ко­но­про­ект, мо­жли­во, до кін­ця осе­ні впо­ра­є­мо­ся з го­ло­су­ва­н­ням. Але не­вдов­зі зу­си­л­ля де­пу­та­тів бу­дуть спря­мо­ва­ні на бю­дже­тні пи­та­н­ня. У Ки­є­ві та са­ма ситуація. Тоб­то, за ло­гі­кою, не­об­хі­дно при­йма­ти якісь рі­ше­н­ня вже за­раз, до­ки не роз­бе­ру­ться із за­ко­но­про­е­ктом».

Тим­ча­со­вим ви­хо­дом із си­ту­а­ції, на дум­ку Ми­хай­ла Се­ре­бря­ко­ва, мо­гла б бу­ти спів­пра­ця мі­ста з ін­ве­сто­ра­ми що­до обла­шту­ва­н­ня пар­ку­валь­но­го про­сто­ру. «Най­більш прийня­тний спо­сіб — це ав­то­ма­ти­за­ція. Тоб­то якщо є за­кри­та ло­ка­ція і шла­гба­ум, то мо­жна ав­то­ма­ти­зу­ва­ти про­їзд на цю те­ри­то­рію та опла­ту за по­слу­гу, — до­дає екс­перт. — Та­ким чи­ном отри­му­ва­ти­муть до­хо­ди і мі­сто, й ін­ве­стор. Мо­жна хо­ча б по­ба­чи­ти, чи за­до­воль­нить та­кий під­хід ін­те­ре­си мі­ста, во­дія та ін­ве­сто­ра. По­ки ми не ба­чи­мо та­кої актив­но­сті з бо­ку мі­сько­го го­ло­ви та йо­го під­ле­глих. Так са­мо не­по­мі­тно мо­бі­лі­за­ції КП « Ки ївсь ке ін вес ти цій не агент­ство» в цьо­му на­прям­ку».

Ін­ший ва­рі­ант — ди­сци­плі­ну­ва ти во ді їв штра фа ми. Та зно ву ж, хто має це кон т ро лю ва ти? Пар ку валь ни ки вже не ма ють пра­ва, а но­ві ін­спе­кто­ри — ще не впов но ва же ні.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.