ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1492 — Хри­сто­фор Ко­лумб від­крив пер­шу зем­лю в Аме­ри­ці — острів, яко­му він дав на­зву «Са­нСаль­ва­дор» (один із Ба­гам­ських остро­вів). 1860 — Джу­зеп­пе Га­рі­баль­ді (1807—1881) про­го­ло­сив Віктора Ема­ну­ї­ла ко­ро­лем об’єд­на­ної Іта­лії. 1905 — Нор­ве­гія ро­зір­ва­ла унію зі Шве­ці­єю й ста­ла не­за­ле­жним ко­ро­лів­ством. 1937 — на­ро­див­ся Сте­пан Хма­ра, укра­їн­ський по­лі­тик, пра­во­за­хи­сник, дов­го­лі­тній по­літв’язень ра­дян­ських та­бо­рів, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни І, ІІ та ІV скли­кань. 1939 — на­ро­дні збо­ри За­хі­дної Укра­ї­ни під ти­ском біль­шо­ви­ків ухва­ли­ли де­кла­ра­ції про вхо­дже­н­ня краю до скла­ду УРСР. 1947 — у за­хі­дних обла­стях Укра­ї­ни по­ча­ла­ся най­більш ма­со­ва за по­во­єн­ний пе­рі­од де­пор­та­ція укра­їн­ців. 1957 — у Мюн­хе­ні аген­том КДБ Бо­г­да­ном Ста­шин­ським був уби­тий Лев Ре­бет, один із лі­де­рів ОУН, пу­блі­цист, по­лі­ти­чний ді­яч. Бу­ло ви­ко­ри­ста­но за­гор­ну­тий в га­зе­ту при­стрій, що ви­стрі­лю­вав стру­ме­нем си­ніль­ної ки­сло­ти. Це спри­чи­ни­ло за­ку­по­ре­н­ня су­дин го­лов­но­го моз­ку. Лі­кар­ська екс­пер­ти­за при­чи­ною смер­ті 45-рі­чно­го Ре­бе­та на­зва­ла «сер­це­ву не­до­ста­тність».

1937 р.

1492 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.