Ада Ро­гов­це­ва роз­чу­ли­ла гля­да­чів

На честь Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни Ки­їв­ський те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра за­про­сив на ви­ста­ву уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БОГОМАЗОВА

Гля­да­ча­ми ви­ста­ви «Ва­ся має за­те­ле­фо­ну­ва­ти» ста­ли вій­сько­ві, ме­ди­ки та во­лон­те­ри — справ­жні ге­рої сьо­го­де­н­ня. Зокре­ма Єв­до­кія Сте­па­нів­на Ве­прик-По­по­вич — ле­ген­дар­на «Сте­па­нів­на», або, як її ще на­зи­ва­ють — «ма­ма Пі­сок» — вій­сько­вий ме­дик. З гру­дня 2014 ро­ку во­на пе­ре­бу­ває на пе­ре­до­вій й вря­ту­ва­ла не один де­ся­ток по­ра­не­них бій­ців. Та­кож до те­а­тру за­ві­та­ли бо­йо­ві по­бра­ти­ми Ана­то­лій Фа­тє­єв та Ві­ктор Ше­пі­лов — ке­рів­ни­ки ін­же­нер­но-са­пер­ної слу­жби 93 бри­га­ди. Мі­цність ду­ху Ана­то­лія Ві­кто­ро­ви­ча справ­ді вра­жає. Пі­шов­ши на фронт до­бро­воль­цем, під Мар’їн­кою він пі­ді­рвав­ся на мі­ні й втра­тив оби­дві но­ги... За­раз ве­те­ран пе­ре­су­ва­є­ться на про­те­зах, але не­зва­жа­ю­чи на це, за­ли­ша­є­ться над­зви­чай­но жит­тє­ра­ді­сною і від­кри­тою лю­ди­ною, під­три­му­ю­чи та на­ди­ха­ю­чи сво­їм при­кла­дом ін­ших!

Одну з най­по­пу­ляр­ні­ших ви­став те­а­тру — «Ва­ся має за­те­ле­фо­ну­ва­ти» з ви­да­тною Адою Ро­гов­це­вою в го­лов­ній ро­лі, гля­да­чі зав­жди ві­та­ють гу­чни­ми опле­ска­ми. Але цьо­го ра­зу, ко­ли пі­сля фі­наль­но­го по­кло­ну на сце­ну до акто­рів бу­ли за­про­ше­ні ще й по­че­сні го­сті — зал зу­стрів їх справ­жньою ова­ці­єю!

Щи­ри­ми і про­ни­кли­ви­ми сло­ва­ми Ада Ми­ко­ла­їв­на на­го­ло­си­ла, що ми ма­є­мо зав­жди пам’ята­ти про тих, хто сьо­го­дні са­мо­від­да­но бо­ро­нить на­шу зем­лю, під­три­му­ва­ти їх та ша­ну­ва­ти му­жність і си­лу ге­ро­їв-за­хи­сни­ків Укра­ї­ни, по­ба­жа­ла ми­ру на­шій Ба­тьків­щи­ні. А роз­чу­ле­ні го­сті по­дя­ку­ва­ли те­а­тру і гля­да­чам за ті емо­ції, які во­ни від­чу­ва­ли і під час ви­ста­ви, і пі­сля неї, сто­я­чи на сце­ні по­руч з акто­ра­ми. Сліз і по­чут­тів не стри­му­вав ні­хто — ані на сце­ні, ані в за­лі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.