Вша­ну­ва­ти ре­пре­со­ва­них і кон­со­лі­ду­ва­ти тих, хто мі­гру­вав

У Ка­ра­ган­ді від­бу­ва­є­ться Фо­рум з на­го­ди 70-лі­т­тя де­пор­та­ції укра­їн­ців до Ка­зах­ста­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ПЛАХТА, «День», Львів

«Ї де­мо в Ка­зах­стан у Ка­ра­ган­ду на Фо­рум і кон­фе­рен­цію з на­го­ди 70-лі­т­тя де­пор­та­ції укра­їн­ців. Доби­ра­є­мо­ся лі­та­ком, з ком­фор­том. А во­ни... те­ля­чи­ми ва­го­на­ми. Ве­зли як зві­ри­ну, глум­ля­чись над люд­ською гі­дні­стю», — зга­ду­ю­чи де­пор­то­ва­них спів­ві­тчи­зни­ків, пи­ше на сво­їй сто­рін­ці у «Фес­бу­ці» ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» Іри­на КЛЮЧКОВСЬКА.

13-14 жов­тня у ка­зах­стан­сько­му мі­сті Ка­ра­ган­да від­бу­ва­є­ться Фо­рум мі­гран­тів з на­го­ди від­зна­че­н­ня 70-их ро­ко­вин де­пор­та­ції укра­їн­ців до Ка­зах­ста­ну. «Ду­хов­на та куль­тур­на іден­ти­чність укра­їн­ців схі­дної Єв­ро­пи, Близь­ко­го Схо­ду та Азії. Вчо­ра. Сьо­го­дні. Зав­тра», — під та­кою те­мою про­хо­дить Фо­рум, який ор­га­ні­зо­вує Па­сто­раль­но­мі­гра­цій­ний від­діл УГКЦ, який про­во­дить цю се­рію за­хо­дів за під­трим­ки По­соль­ства Укра­ї­ни в Ре­спу­блі­ці Ка­зах­стан.

«Фо­рум по­кли­ка­ний кон­со­лі­ду­ва­ти гро­мад­ське жи­т­тя укра­їн­ців в кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи, Близь­ко­го Схо­ду та Азії та спри­я­ти ожив­лен­ню жи­т­тя Цер­кви та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій», — за­зна­чає прес-слу­жба ПМВ УГКЦ.

У рам­ках Фо­ру­му від­бу­ва­є­ться дві се­сії: «Ду­хов­ний ви- мір укра­їн­ців у пло­щи­ні пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру» і «Гро­мад­ське жи­т­тя укра­їн­ців та ви­хо­ва­н­ня май­бу­тньо­го по­ко­лі­н­ня». Та­кож про­хо­дить між­на­ро­дна на­у­ко­во­пра­кти­чна кон­фе­рен­ція на те­му: «Де­пор­та­ція на­ро­дів в епо­ху то­та­лі­та­ри­зму: істо­ри­чні уро­ки». Крім то­го, упро­довж дво­ден­но­го за­хо­ду за­пла­но­ва­но пред­ста­ле­н­ня книг, до­ку­мен­тів та спо­га­дів про де­пор­та­цію укра­їн­ців до Ка­зах­ста­ну, а та­кож від­кри­т­тя ви­став­ки, при­свя­че­ній де­пор­та­ції та кон­церт-ре­кві­єм.

У рам­ках Фо­ру­му у Ка­ра­ган­ді на осо­бли­ву ува­гу за­слу­го­вує від­кри­т­тя та освя­че­н­ня пам’ятни­ка де­пор­то­ва­ним укра­їн­цям з на­го­ди від­зна­че­н­ня 70-х ро­ко­вин їх де­пор­та­ції у Ка­зах­стан. Йде­ться про спо­ру­дже­н­ня пам’ятно­го хре­ста з ру­шни­ком, який вста­нов­лять на те­ри­то­рії укра­їн­ської цер­кви в Ка­ра­ган­ді.

Окрім зга­да­ної Іри­ни Клю­чков­ської, у скла­ді укра­їн­ської де­ле­га­ції та­кож ди­ре­ктор Пред­став­ни­цтва Сві­то­во­го Ко­нґре­су Укра­їн­ців в Укра­ї­ні Сер­гій Ка­сян­чук, свя­ще­ник УГКЦ Юрій Бой­ко та ін­ші.

На­га­да­є­мо, що ми­ну­ло­го ро­ку ПМВ про­вів у пор­ту­галь­сько­му мі­сті Фа­ті­ма пер­ший Фо­рум мі­гран­тів УГКЦ Цен­траль­ної та За­хі­дної Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.