Дми­тро Бо­го­ма­зов – го­лов­ний ре­жи­сер На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. I. Фран­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Мо­жна при­ві­та­ти ко­ле­ктив го­лов­ної сце­ни на­шої кра­ї­ни, що до них у тру­пу при­йшов пра­цю­ва­ти ці­ка­вий, кре­а­тив­ний і та­ла­но­ви­тий май­стер. Ко­жна по­ста­нов­ка Дми­тра Богомазова ви­кли­кає ці­ка­вість як у те­а­тро­знав­ців, так і пе­ре­сі­чних гля­да­чів. Він є ав­то­ром біль­ше двох де­ся­тків ре­зо­нан­сних ви­став у Ки­їв­сько­му те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра, на «Віль­ній сце­ні», Оде­сько­му те­а­трі ім. В. Ва­силь­ка, Чер­ка­сько­му те­а­трі ім.Т. Шев­чен­ка, а та­кож здій­сню­вав по­ста­нов­ки за кор­до­ном, зокре­ма, у Поль­щі та Фран­ції.

На­га­да­є­мо, ни­ні у ре­пер­ту­а­рі фран­ків­ців мо­жна по­ба­чи­ти дві ви­ста­ви Дми­тра Ми­хай­ло­ви­ча — «Ліс» за одно­ймен­ною п’єсою Оле­ксан­дра Остров­сько­го і «Morituri te Salutantе» за но­ве­лам Ва­си- ля Сте­фа­ни­ка, які про­хо­дять із ан­шла­га­ми. До ре­чі, у кін­ці ли­сто­па­да у Те­а­трі на лі­во­му бе­ре­зі ми по­ба­чи­мо но­ву ро­бо­ту ре­жи­се­ра «Жи­т­тя по пе­ре­ду», яка ство­рю­є­ться за ві­до­мим ро­ма­ном Емі­ля Ажа­ра (за цей твір пи­сьмен­ник отри­мав най­ви­щу лі­те­ра­тур­ну на­го­ро­ду Фран­ції — Гон­ку­рів­ську пре­мію). А за­раз роз­по­чи­на­є­ться но­ва твор­ча сто­рін­ка у до­лі Д. Богомазова — з фран­ків­ця­ми.

— У нас від­був­ся кон­курс на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тної по­са­ди го­лов­но­го ре­жи­се­ра те­а­тру. Бу­ла ство­ре­на ко­мі­сія і від­був­ся кон­курс, бу­ло два пре­тен­ден­ти — Дми­тро Бо­го­ма­зов і Юрій Ко­че­вен­ко. Во­ни пред­ста­ви­ли свої про­е­кти, як ба­чать твор­чо оно­ви­ти наш ко­ле­ктив. Одно­го­ло­сно обра­ли Богомазова, — роз­ка­зав «Дню» Ми­хай­ло ЗАХАРЕВИЧ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І.Фран­ка. — Дми­тро Ми­хай­ло­вич по­ви­нен по­зна­йо­ми­тись з на­шим ко­ле­кти­вом, пе­ре­ди­ви­ти­ся ре­пер­ту­ар, мо­же щось мо­дер­ні­зу­ва­ти, а від чо­гось із по­ста­но­вок від­мо­ви­тись, а по­тім мо­жна бу­де го­во­ри­ти про мас­шта­бні­шо­го пла­ни з пер­спе­кти­вою на три і біль­ше ро­ків. Ра­зом бу­де­мо ру­ха­тись до 100-рі­чно­го юві­лею Те­а­тру ім. І. Фран­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.