Шоу як ін­стру­мент то­та­лі­та­ри­зму

Den (Ukrainian) - - Nb! -

Ще влі­тку 2016 ро­ку прес-се­кре­тар Пу­ті­на Дми­тро Пє­сков за­явив, що пре­зи­ден­том РФ мо­же ста­ти жін­ка. То­ді до йо­го за­яви по­ста­ви­лись фор­маль­но, але те­пер, пі­сля то­го як Ксе­нія Соб­чак про­я­ви­ла свої політичні ам­бі­ції, сло­ва Пє­ско­ва за­зву­ча­ли під ін­шим ку­том. До ре­чі, ще влі­тку Соб­чак зма­га­тись за пре­зи­дент­ство не пла­ну­ва­ла, а ось те­пер, на­че по на­ка­зу, ви­рі­ши­ла. При­найм­ні так во­на за­яви­ла в сво­є­му ін­терв’ю жур­на­лу Glamur. Ін­ші пред­став­ни­ки на ро­сій­сько­му рин­ку опо­зи­ції до та­ко­го рі­ше­н­ня Ксе­нії по­ста­ви­лись рев­но. На­валь­ний на­віть за­явив, що шо­у­зір­ка і жур­на­ліс­тка про­сто ви­рі­ши­ла вне­сти роз­кол в ря­ди опо­зи­ціо­не­рів на ру­ку Крем­лю. В се­гмен­ті ж со­ці­аль­них ме­реж ко­ри­сту­ва­чі ке­пку­ють, за­яв­ля­ю­чи, що мо­жли­вість обра­ти пре­зи­ден­том в Ро­сії жін­ку дій­сно існує, але у ви­пад­ку, якщо Пу­тін ви­рі­шить змі­ни­ти стать.

На­справ­ді все на­ба­га­то сер­йо­зні­ше. За­кру­че­ні гай­ки все­ре­ди­ні кра­ї­ни, агре­сія на­зов­ні, оку­па­ція те­ри­то­рій су­сі­дніх дер­жав, вій­сько­ва при­су­тність в ін­ших ку­то­чках сві­ту — все це озна­ка ім­персь- ко­го то­та­лі­та­ри­зму, який при цьо­му ство­рює зов­ні­шню шир­му кар­на­ва­лу і роз­ваг. За прин­ци­пом ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, де з одно­го бо­ку в го­ло­ву пе­ре­сі­чно­го ро­сі­я­ни­на вли­ва­є­ться ма­со­ва­на про­па­ган­да з ата­ка­ми ци­ні­чної бре­хні, а з ін­шо­го по­да­є­ться обгор­тка шоу та гу­мо­ри­сти­чних пе­ре­дач.

Ксе­нія те­пер дій­сно має мо­жли­вість на­би­ра­ти політичні ди­ві­ден­ди та кон­вер­ту­ва­ти їх в свої при­ві­леї. Ви­тон­че­но «за­мо­чи­ти» ко­го тре­ба або пу­сти­ти по­трі­бні ім­пуль­си до се­гмен­ту, який не спри­ймає по­лі­ти­ки Пу­ті­на — все це во­на змо­же зро­би­ти яскра­во і ці­ка­во. Тим біль­ше в свій час во­на ра­зом із ін­ши­ми ме­дій­ни­ми пер­со­на­ми не­по­га­но по­тре­ну­ва­лась гра­ти в опо­зи­цію на Дми­трі Мє­двє­дє­ві, ко­ли той був «при­зна­че­ний» пре­зи­ден­том РФ. То­ді це бу­ло і без­пе­чно, і ви­гі­дно. Укра­їн­цям в свою чер­гу мо­жна по­ста­ви­ти опо­зи­цій­ній Ксе­нії Соб­чак єди­не пи­та­н­ня: чий Крим? Але не бу­де­мо за­бу­ва­ти, що «пра­виль­ні» ро­сій­ські опо­зи­ціо­не­ри, які вти­ра­ю­ться в до­ві­ру укра­їн­цям і не схо­дять з укра­їн­ських ТБ, як екс­пер­ти, дав­но на­вчи­лись пра­виль­но від­по­від­а­ти на­віть на та­кі пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.