За­бу­ли 1956-й?

Den (Ukrainian) - - Nb! - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Угор­щи­на роз­гор­ну­ла ці­лу кам­па­нію про­ти Укра­ї­ни за прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою за­кон про осві­ту. На дум­ку угор­сько­го уря­ду цей за­кон при­ти­скає пра­ва на­ціо­наль­ної мен­ши­ни угор­ців на За­кар­пат­ті в отри­ман­ні осві­ти рі­дною мо­вою. На­справ­ді, Укра­ї­на хро­ні­чно м’яко ста­ви­лась до мов­но­го пи­та­н­ня і на­віть у зга­да­но­му за­ко­ні про­пи­са­ла ви­ва­же­ний ал­го­ритм за яким пред­став­ни­ки на­ціо­наль­них мен­шин не по­збав­ля­ю­ться мо­жли­во­сті ви­вче­н­ня сво­єї мо­ви, а став­ля­ться в умо­ви обов’яз­ко­во­го ви­вче­н­ня дер­жав­ної. При цьо­му до пев­но­го кла­су ді­ти ма­ють мо­жли­вість отри­му­ва­ти зна­н­ня на сво­їй мо­ві. Це ство­рює умо­ви і для збе­ре­же­н­ня вла­сної на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті ко­жно­го на­ро­ду, і в той же час дає їм мо­жли­вість ор­га­ні­чно ін­те­гру­ва­тись в укра­їн­ське су­спіль­ство в за­га­лом.

Су­дя­чи з то­го, що пал­кі при­хиль­ни­ки де­мар­шу Угор­щи­ни в основ­но­му ви­яв­ля­ю­ться не менш пал ки ми при біч ни ка ми по лі ти - ки Крем ля що до ство рен ня всі - ля ких ав то но мій на те ре нах Укра ї ни, мож на ска за ти, що у на ших су сі дів ін ко ли про яв ля - ється хво­ро­ба істо­ри­чної ам­не­зії. На прик лад, пре зи дент Че хії, який за­про­по­ну­вав Укра­ї­ні обмі­ня ти Крим на гро ші, ма буть за - був рік 1968- й, ко ли ра дянсь кі тан­ки йшли по Пра­зі і по «Прав­ді, яка не га зе та » , як пи сав Єв­ген Єв­ту шен ко. А уряд Угор - щи­ни оче­ви­дно за­був рік 1956-й, ко ли ті ж са мі ра дянсь кі тан ки так са­мо вчи­ни­ли тра­ге­дію в Бу­да пеш ті. Пі сля всіх цих по дій зга да ні кра ї ни на дов го і міц но опи­ни­лись під впли­вом Крем­ля. Чи усві­дом­лю­ють во­ни те­пер, що де­ста­бі­лі­зу­ю­чи Укра­ї­ну, яка са­мо­туж­ки про­ти­сто­їть ро­сій­ській ар­ма­ді і яку варто бу­ло б нав­па­ки всі ля ко під три ма ти, во ни зреш тою ри зи ку ють по вто ри ти кри­ва­ві сто­рін­ки істо­рії, які для них са­мих з ча­сом мо­жуть ви­ли­тись в ка­та­стро­фу?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.