Що­дня – з «Днем»

У Кі­ро­во­град­ській обла­сній бі­бліо­те­ці для юна­цтва про­тя­гом остан­ніх пів­ро­ку три­ва­ла по­стій­но онов­лю­ва­на ви­став­ка на­шої га­зе­ти

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Її ор­га­ні­зу­ва­ли спів­ро­бі­тни­ки від­ді­лу по­пу­ля­ри­за­ції кни­ги та ор­га­ні­за­ції змі­стов­но­го до­зві­л­ля мо­ло­ді. Як роз­по­від­а­ють у кни­го­збір­ні, та­ка іні­ці­а­ти­ва ви­кли­ка­ла ве­ли­кий ін­те­рес від- від­у­ва­чів. Адже це що­ден­не від­кри­т­тя но­во­го «Дня» — во­дно­час і від­кри­т­тя но­вих фа­ктів, не­пе­ре­сі­чних осо­би­сто­стей, ці­ка­вих іні­ці­а­тив... та ве­ли­че­зний про­стір для ду­ма­н­ня.

ФОТО ТЕТЯНИ БУКАЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.