Захисти пра­ва тва­рин!

По­ча­ти мо­жна з уча­сті у мар­ші, який від­бу­де­ться 15 жов­тня у 17 мі­стах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ви про­ти шуб із ху­тра, до­гхан­те­рів, цир­ко­вих но­ме­рів з ве­дме­дя­ми чи мав­по­чка­ми? То­ді вам не­о­дмін­но тре­ба під­три­ма­ти марш за пра­ва тва­рин, що від­бу­де­ться 15 жов­тня у Ки­є­ві, Оде­сі, Льво­ві, Хар­ко­ві, Дні­прі, За­по­ріж­жі, Ужго­ро­ді, Жи­то­ми­рі, Ма­рі­у­по­лі, Кри­во­му Ро­зі, Кро­пив­ни­цько­му, Ми­ко­ла­є­ві, Кам’ ян­сько­му, Рів­но­му та Іва­но­Фран­ків­ську.

Ор­га­ні­за­тор мар­шу та іні­ці­а­тор про­е­кту UAnimals Оле­ксандр То­дор­чук вва­жає, що ця акція (до ре­чі, вже не пер­ша в Укра­ї­ні) схо­жа на го­лос гу­ман­но­сті громадян кра­ї­ни, які звер­та­ю­ться до вла­ди. Цей го­лос зву­чить, щоб на­ре­шті по­кла­сти край зну­ща­н­ням над зві­ра­ми у цир­ках та сфе­рі роз­ваг, щоб за­ко­ни про за­хист тва­рин від жорс­тко­го по­во­дже­н­ня не бу­ли по­ро­жні­ми па­пір­ця­ми і щоб ті, хто ще ні­чо­го не знає про не­стер­пне жи­т­тя тва­рин у не­во­лі, жи­во­де­рів та бі­знес на бра­тах мен­ших, на­ре­шті усві­до­ми­ли про­бле­му. «День» при­свя­тив цим те­мам чи­ма­ло ма­те­рі­а­лів, а на­пе­ре­до­дні акції ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з Оле­ксан­дром То­дор­чу­ком про те, як шу­ка­ти одно­дум­ців і ра­зом з ни­ми змі­ню­ва­ти став­ле­н­ня су­спіль­ства до тва­рин.

«МАРШ МАЄ ОБ’ЄДНАТИ ЛЮ­ДЕЙ»

— Оле­ксан­дре, це вже не пер­ший по­ді­бний за­хід від ва­шої іні­ці­а­ти­ви, але цьо­го ра­зу мас­шта­би зна­чно біль­ші. Маю на ува­зі кіль­кість міст-уча­сни­ків, про­ве­де­ний у со­цме­ре­жах фле­шмоб ні­би­то са­мих тва­рин із за­кли­ком «Вий­ди за ме­не». Що са­ме дає та­кі ве­ли­кі ре­зуль­та­ти? Як зна­хо­ди­те одно­дум­ців?

— За цей час у сприйнят­ті лю­дей ду­же ба­га­то змі­ни­ло­ся. Марш зму­шує су­спіль­ство за­ду­ма­ти­ся що­до за­хи­сту прав тва­рин. У си­сте­мі ко­ор­ди­нат ба­га­тьох лю­дей не існує по­ня­т­тя про пра­ва тва­рин і те, що за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з ни­ми пе­ред­ба­ча­є­ться по­ка­ра­н­ня. Бу­ває, у кри­чу­щих си­ту­а­ці­ях, ко­ли лю­ди­на, на­при­клад, ви­ки­дає со­ба­ку з ві­кна, по­тім во­на щи­ро ди­ву­є­ться, ко­ли до неї при­їжджає по­лі­ція та з’яв­ля­є­ться за­гро­за по­ка­ра­н­ня. Тож­та­ке гу­чне обго­во­ре­н­ня на­сам­пе­ред по­ка­зує су­спіль­ству цю про­бле­му.

Ще одна скла­до­ва на­шої ро­бо­ти — кам­па­нія «Цирк без тва­рин». У цьо­му пи­тан­ні са­ме гро­мад­ська дум­ка ба­га­то чо­го змі­ни­ла. На­віть са­мі цир­ки ро­зу­мі­ють, до чо­го все йде, що та­ка за­бо­ро­на бу­де. От цирк «Ко­бзов» за­раз зби­ра­є­ться пред­став­ля­ти но­ву шоу, і пер­ше, що пи­ше у сво­є­му ре­лі­зі — що не бу­де за­лу­ча­ти тва­рин (хо­ча ра­ні­ше по­зи­ція цьо­го цир­ку бу­ла зов­сім ін­шою, ке­рів­ни­цтво по­ясню­ва­ло, що ви­сту­пи тва­рин на ма­не­жі — це сві­то­вий до­свід ро­бо­ти і ні­чо­го кра­моль­но­го у цьо­му не­має. — Авт.).

За остан­ній рік нам вда­ло­ся до­сту­ка­ти­ся до лю­дей зав­дя­ки роз­го­ло­су, ін­фор­ма­цій­ним кам­па­ні­ям. Ко­ли пи­та­ють про не­об­хі­дність мар­шу, від­по­від­аю, що він ще й має об’єднати лю­дей. У ба­га­тьох мі­стах акти­ві­сти ко­му­ні­ку­ють між­со­бою слаб­ко. То­му це мо­жли­вість лю­дям за­яви­ти, що во­ни єди­ні у своїх гу­ма­ні­сти­чних по­гля­дах. У роз­ви­не­но­му су­спіль­стві са­ме че­рез гро­мад­ську дум­ку та­кі пи­та­н­ня ма­ють ви­рі­шу­ва­ти­ся. Тоб­то су­спіль­ство має бу­ти го­то­вим за­бо­ро­ни­ти ви­ко­ри­стан- ня тва­рин у цир­ках. Вер­хов­на Ра­да до цьо­го до­слу­ха­є­ться і при­ймає від­по­від­не рі­ше­н­ня.

«НА ОСОБИСТОМУ РІВ­НІ ЧИНОВНИКИ РО­ЗУ­МІ­ЮТЬ, ЯК МАЄ БУ­ТИ»

— Ідею цир­ків без тва­рин ви обго­во­рю­ва­ли з мі­ні­стром еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Оста­пом Се­ме­ра­ком та мі­ні­стром куль­ту­ри Єв­ге­ном Ни­щу­ком. За ва­ши­ми вра­же­н­ня­ми, чи ро­зу­мі­ють чиновники про­бле­му і чи є пер­спе­кти­ви уза­ко­ни­ти цю ідею?

— Так, уза­ко­ни­ти це бу­де мо­жна. Ро­зу­мі­н­ня чи­нов­ни­ків є, це не зов­сім без­на­дій­но. На особистому рів­ні во­ни ро­зу­мі­ють, як має бу­ти. За де­яки­ми на­прям­ка­ми є ло­бі­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів з ін­шо­го бо­ку, пев­ний тиск. Але сьо­го­дні по­трі­бна гро­мад­ська актив­ність. Ми від­зна­чи­ли для се­бе ва­жли­вий мо­мент — вла­да до­слу­ха­є­ться зде­біль­шо­го до го­ло­су ву­ли­ці. То­му ці­єї не­ді­лі ми хо­че­мо, щоб вла­да по­чу­ла го­лос гу­ман­но­сті.

— В Укра­ї­ні дав­но ухва­ле­но за­кон про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня. Не так дав­но до ньо­го вно­си­ли прав­ки, за­раз еко­ло­ги пра­цю­ють над но­ви­ми за­ко­но­про­е­кта­ми що­до за­хи­сту рід­кі­сних ви­дів тва­рин. Чи до­ста­тньо ли­ше чі­тко про­пи­са­них норм, щоб за­хи­ща­ти тва­ри­ні?

— Тре­ба ре­а­лі­зо­ву­ва­ти за­ко­ни. Від сер­пня у нас за­бо­ро­не­но транс- пор­ту­ва­н­ня ди­ких тва­рин для ви­ко­ри­ста­н­ня у сфе­рі роз­ваг. Тим не мен­ше, цир­ки з тва­ри­на­ми про­дов­жу­ють га­стро­лю­ва­ти, їм на­да­ють на це до­зво­ли. Во­ни жо­дним чи­ном не по­ка­ра­ні. Те са­ме сто­су­є­ться за­ко­ну що­до жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми. За йо­го по­ру­ше­н­ня мо­жна отри­ма­ти по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі до во­сьми ро­ків. Але на пра­кти­ці до­ве­сти це ду­же скла­дно. На­при­клад, у Ки­є­ві ве­де­ться спра­ва що­до жи­во­де­ра, який вбив по­над ти­ся­чу без­при­туль­них со­бак. Ця лю­ди­на на своїх сто­рін­ках у со­цме­ре­жах ви­став­ляє ледь не ре­це­пти, за яки­ми мо­жна вби­ва­ти тва­рин. Про­те ця су­до­ва спра­ва ру­ха­є­ться ду­же по­віль­но, час від ча­су суд­ді ка­жуть, що бра­кує до­ка­зів.

«ОКРІМ ВПРО­ВА­ДЖЕ­Н­НЯ НО­ВИХ ЗА­КО­НІВ, ПО­ТРІ­БНО ЇХ ВИ­КО­НУ­ВА­ТИ»

— Мо­жли­во, на­ші су­ди не вмі­ють пра­цю­ва­ти з та­ки­ми ви­пад­ка­ми?

— Хтось не хо­че пра­цю­ва­ти, хтось не вміє, десь не ви­ста­чає до­пра­цьо­ва­них за­ко­нів. Бо прав­ки до за­ко­ну про жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми по­тя­гли за со­бою ба­га­то пи­тань. Не­зро­зумі­ло, хто має ви­зна­ча­ти, що, на­при­клад, по­ру­шу­ю­ться ви­до­ві осо­бли­во­сті тва­рин. Су­д­дя не мо­же цьо­го ви­зна­чи­ти, по­лі­цей­ські, ко­ли при­їжджа­ють на ви­клик, — так са­мо. Це має ро­би­ти Дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція, про­те це тре­ба про­пи­са­ти в за­ко­ні.

Окрім впро­ва­дже­н­ня но­вих за­ко­нів, по­трі­бно їх ви­ко­ну­ва­ти. В Укра­ї­ні за­бо­ро­не­не фун­кціо­ну­ва­н­ня дель­фі­на­рі­їв без до­сту­пу до мор­ської во­ди, але во­ни пра­цю­ють. Або пи­та­н­ня що­до від­стрі­лу ло­сів: Мі­н­еко­ло­гії змен­ши­ло лі­мі­ти, але хто це кон­тро­лю­ва­ти­ме?

— Який план дій пі­сля Мар­шу на за­хист прав тва­рин?

— Про­дов­жи­мо бо­роть­бу. Під час мар­шу ми пла­ну­є­мо під­пи­са­ти із за­хи­сни­ка­ми тва­рин всіх міст-уча­сни­ків до­ку­мент, уні­вер­сал з ці­ля­ми зоо­за­хи­сту до 2025 ро­ку. Бо ли­ше об’єд­нав­ши зу­си­л­ля лю­дей з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни, ми змо­же­мо до­сяг­ти ре­зуль­та­ту. І про­дов­жи­мо ру­ха­ти­ся да­лі. Десь ти­сну­ти на вла­ду, десь пра­цю­ва­ти з за­ко­ном, а та­ко­ж­змі­ню­ва­ти гро­мад­ську дум­ку.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.