Бра­во, Ві­кто­ріє Дзю­ба!

Ар­тис­тка цир­ку «Ко­бзов» при­ве­зла в Укра­ї­ну зо­ло­ту на­го­ро­ду

Den (Ukrainian) - - Культура -

В Ізра­ї­лі за­кін­чив­ся III Між­на­ро­дний фе­сти­валь цир­ку в мі­сті Ашдод. Укра­ї­ну на цьо­му пре­сти­жно­му фо­ру­мі пред­став­ля­ла ар­тис­тка цир­ку «Ко­бзов», юна екві­лі­брис­тка Ві­кто­рія Дзю­ба, яка за­во­ю­ва­ла зо­ло­ту на­го­ро­ду й отри­ма­ла спе­ці­аль­ні при­зи від цир­ку Du Soleil і фе­сти­ва­лю в Мон­те Кар­ло!

«Но­мер роз­по­від­ає про жи­т­тя, про зле­ти й па­ді­н­ня, які бу­ва­ють у всіх без ви­ня­тку. У мо­є­му ви­сту­пі без­ліч не­зви­чай­них еле­мен­тів, які зди­ву­ва­ли і вра­зи­ли пу­блі­ку», — роз­по­ві­ла 15-рі­чна уча­сни­ця фе­сти­ва­лю. За сло­ва­ми Ві­кто­рії, з ма­лих ро­ків во­на бу­ла ду­же актив­ною. Ба­тьки від­ве­ли її спо­ча­тку в тан­цю­валь­ну сту­дію, де її ди­во­ви­жні зді­бно­сті по­мі­ти­ли хо­ре­о­гра­фи і по­ра­ди­ли ба­тькам про­су­ва­ти ди­ти­ну да­лі. Пі­сля цьо­го, дів­чин­ку і від­да­ли в цир­ко­ву сту­дію. То­му вже в та­ко­му юно­му ві­ці во­на до­мо­гла­ся чи­ма­лих успі­хів. Для Ві­кто­рії цирк — це до­ля, а стар­том до уча­сті в Між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі цир­ку в мі­сті Ашдод, ста­ли Гран-прі на Ди­тя­чо­му все­укра­їн­сько­му фе­сти­ва­лі «Зір­ки май­бу­тньо­го», і участь в VI Між­на­ро­дно­му цир­ко­во­му фе­сти­ва­лі «Зо­ло­тий трюк Ко­бзо­ва», де во­на ста­ла во­ло­да­рем зо­ло­тої на­го­ро­ди.

ФОТО НАДАНО ЦИРКОМ «КО­БЗОВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.