День чи­та­н­ня

16 жов­тня роз­по­чи­на­є­ться уні­каль­не свя­то для всіх кни­го­лю­бів Фран­ці ї

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Це без­пре­це­ден­тний за сво­ї­ми мас­шта­ба­ми лі­те­ра­тур­ний за­хід, який охо­плює всі сфе­ри жи­т­тя по всій кра­ї­ні. Сво­єю по­явою День чи­та­н­ня зав­дя­чує Мі­ні­стер­ству куль­ту­ри Фран­ції, яке зі­ні­ці­ю­ва­ло йо­го про­ве­де­н­ня ще 1989 ро­ку. Свя­то так при­па­ло до ду­ші фран­цу­зам, що швид­ко уві­йшло до ка­лен­да­ря що­рі­чних куль­тур­них по­дій.

Су­ча­сне Свя­то чи­та­н­ня три­ває три дні, в які від­бу­ва­ю­ться зу­стрі­чі з пи­сьмен­ни­ка­ми, ви­став­ки, пре­зен­та­ції кни­жок, кон­фе­рен­ції та се­мі­на­ри. За­ве­де­но та­ко­жда­ру­ва­ти одне одно­му книж­ки, жер­тву­ва­ти їх бі­бліо­те­кам та шко­лам. Усі ра­діо— і те­ле­про­гра­ма­ми при­свя­че­ні лі­те­ра­ту­рі та чи­тан­ню, га­зе­ти дру­ку­ють те­ма­ти­чні ма­те­рі­а­ли... Чи­та­н­ня, мо­жна ска­за­ти, про­сто за­пов­нює со­бою весь ін­фо­про­стір, ви­ті­сня­ю­чи бу­ден­ні теми й не­га­ра­зди.

Як на ме­не, це чу­до­ве те­ра­пев­ти­чне свя­то. Це дні, ко­ли мо­жна роз­сла­би­ти­ся і на­со­ло­ди­ти­ся улю­бле­ною книж­кою, ді­зна­ти­ся щось но­ве й на­ди­хну­ти­ся.

Ан­на ГАВРИЛЮК

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.