«ПА­РЄ – це нуль!.. По­вер­ніть нас до ПА­РЄ!»

Це вже кла­си­ка: у від­по­відь на під­сту­пи За­хо­ду бом­би­ти Во­ро­неж

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКО­ВЕН­КО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Ми­ну­ло­го ти­жня сло­во «ПА­РЄ» ви­пе­ре­ди­ло сло­ва «Укра­ї­на» і «Аме­ри­ка» у спи­ску лай­ли­вих ви­слов­лю­вань ро­сій­ських по­лі­ти­ків, екс­пер­тів та про­від­них ЗМІ. Якщо ко­ро­тко, то суть пре­тен­зій офі­цій­ної Ро­сії до Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи зво­ди­ться до двох тез: по- пер­ше, ПА­РЄ аб­со­лю­тно без­глу­зда і по­ро­жня кон­то­ра, а по-дру­ге, де­ле­га­цію Ро­сію звід­ти чо­мусь ви­гна­ли і не пу­ска­ють.

Від­по­відь крив­дни­кам офі­цій­ної Ро­сії скла­да­є­ться те­жіз двох пун­ктів: по-пер­ше, ми то­ді не пла­ти­ти­ме­мо, а по-дру­ге, ро­сі­я­ни не змо­жуть скар­жи­ти­ся до Страс­бур­га на без­за­ко­н­ня ба­сман­но­го пра­во­су­д­дя. Ось цю остан­ню за­гро­зу ого­ло­си­ла спі­кер Ра­ди Фе­де­ра­ції Ва­лен­ти­на Ма­тві­єн­ко, яка за­яви­ла, що «рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни в Ро­сії бу­дуть не­ле­гі­тим­ни­ми, якщо ПА­РЄ не по­вер­не пов­но­ва­же­н­ня ро­сій­ській де­ле­га­ції у 2018 ро­ці». Це вже кла- си­ка: у від­по­відь на під­сту­пи За­хо­ду бом­би­ти Во­ро­ніж.

Ідеї без­глу­здо­сті ПА­РЄ і не­об­хі­дно­сті по­ка­ра­ти цю по­ро­жню кон­то­ру фі­нан­со­во ши­ро­ко обго­во­рю­ва­ли­ся у про­гра­мі «Ве­чер» Во­ло­ди­ми­ра Со­лов­йо­ва від 11.10.17. Си­ту­а­цію в ці­ло­му опи­сав, зві­сно, Ж..., який одра­зу ж вклю­чив «Шпен­гле­ра» і по­ві­до­мив, що ПА­РЄ це вми­ра­ю­ча ор­га­ні­за­ція вми­ра­ю­чої Єв­ро­пи і не­ма про що тут ве­сти мо­ву. І вза­га­лі, їм по­трі­бні ли­ше ро­сій­ські гро­ші, а ми пла­ти­ти на­мі­ру не ма­є­мо.

Со­лов­йов ра­ді­сно ви­гу­кнув: «А да­вай­те ску­пи­мо їх на пні!» Але ця ідея яв­но не на­ди­хну­ла оща­дли­во­го де­пу­та­та Ні­ко­но­ва, і він взяв­ся до оста­то­чно­го розв’яза­н­ня єв­ро­пей­сько­го пи­та­н­ня. В уся­ко­му ра­зі, що­до ПА­РЄ, то жо­дних шан­сів на подаль­ше жи­т­тя цій кон­то­рі де­пу­тат Ні­ко­нов не за­ли­шив. По-пер­ше, з’ясу­ва­ло­ся, що Пар­ла­мент­ська асам­блея Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу не має жо­дно­го сто­сун­ку до Єв­ро­пи. «ПА­РЄ — це остан­нє, що асо­ці­ю­є­ться з Єв­ро­пою», — ого­ло­сив де­пу­тат Ні­ко­нов. І уто­чнив роз­мір ПА­РЄ в ци­фро­во­му ви­ра­жен­ні: «ПА­РЄ — це нуль!».

«Я ні­ко­ли не ро­зу­мів, на­ві­що ми ту­ди їзди­мо?» — про­дов­жив своє зни­ще­н­ня ПА­РЄ онук ста­лін­сько­го ка­та. — «Ту­ди їздять са­мі ли­ше ма­зо­хі­сти». І, аби вже оста­то­чно по­хо­ва­ти Пар­ла­мент­ську асам­блею, де­пу­тат Ні­ко­нов за­явив: «ПА­РЄ — це пі­со­чни­ця. Якщо вас не при­йма­ють до пі­со­чни­ці, це не озна­чає, що ви — ізгой!». Укра­їн­ський екс­перт Ва­дим Ка­ра­сьов спро­бу­вав ска­за­ти ущи­пли­во, мов­ляв, «ви від ці­єї пі­со­чни­ці че­ка­є­те ска­су­ва­н­ня сан­кцій», але йо­го го­лос одра­зу жпо­то­нув у зну­щаль­но­му ре­го­ті «еко­но­мі­ста» Де­ля­гі­на, яко­го по­кли­ка­ли, пев­но, з одні­єю ме­тою: не да­ва­ти го­во­ри­ти опо­нен­там.

За­вер­шив­ши зни­ще­н­ня ПА­РЄ, де­пу­тат Ні­ко­нов взяв­ся за са­му Єв­ро­пу і роз­по­вів, який там жах. «Най­по­пу­ляр­ні­ше ім’я но­во­на­ро­дже­них хло­пчи­ків в Єв­ро­пі — Му­хам­мед!» — облич­чя де­пу­та­та Ні­ко­но­ва під час про­мов­ля­н­ня цьо­го іме­ні ви­ра­жа­ло су­міш ги­дли­во­сті і за­хва­ту. Ги­дли­вість яв­но сто­су­ва­ла­ся са­мо­го іме­ні, а за­хват тих «жа­хли­вих» пер­спе­ктив, які це ім’я, на дум­ку де­пу­та­та Ні­ко­но­ва, мо­же при­не­сти не­ща­сній Єв­ро­пі. Бу­ло б ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся, з яким ви­ра­зом облич­чя де­пу­тат Ні­ко­нов ви­го­ло­шує ім’я «Рам­зан» і які на­слід­ки для Ро­сії, на йо­го дум­ку, ма­ти­ме та своє­рі­дна і по­стій­но зро­ста­ю­ча роль но­сія цьо­го іме­ні у вну­трі­шній і зов­ні­шній по­лі­ти­ці кра­ї­ни. Згі­дно з ро­дин­ни­ми тра­ди­ці­я­ми де­пу­тат Ні­ко­нов за­вер­шив свій ви­ступ ви­ро­ком. «Нам у цьо­му єв­ро- пей­сько­му клу­бі ро­би­ти ні­чо­го! Ми роз­ви­ва­є­мо­ся кра­ще, ніж кра­ї­ни Єв­ро­пи!».

Тут «еко­но­міст» Де­ля­гін ви­рі­шив на хвиль­ку від­во­лі­кти­ся від сво­го го­лов­но­го за­ня­т­тя, від цьку­ва­н­ня укра­їн­сько­го екс­пер­та Ка­ра­сьо­ва і ска­зав кіль­ка слів

Ігор Яко­вен­ко від се­бе осо­би­сто. «Бу­де ха­лі­фат в Єв­ро­пі, і нам, як ве­ли­кій му­суль­ман­ській кра­ї­ні, тре­ба го­ту­ва­ти­ся до то­го, щоб очо­ли­ти Єв­ро­пу». Кра­ще б він про­дов­жу­вав тру­ї­ти укра­їн­сько­го екс­пер­та Ка­ра­сьо­ва.

Сло­во «ПА­РЄ» ста­ло лай­ли­вим зде­біль­шо­го че­рез сло­во «Укра­ї­на», за­ра­зи­ло­ся від ньо­го. На пле­нар­но­му за­сі­дан­ні ПА­РЕ 11.10.17 від­був­ся не­ве­ли­чкий скан­дал. Ор­га­ні­за­то­ром скан­да­лу став пре­зи­дент Че­хії Мі­лош Зе­ман, який вніс про­по­зи­цію, ви­да­тну за сво­єю без­глу­зді­стю і ди­во­ви­жну за рів­нем ци­ні­зму. Зе­ман ви­знає, що Крим ане­ксо­ва­ний Ро­сі­єю, але про­по­нує вва­жа­ти це за­вер­ше­ною по­ді­єю, тоб­то ви­зна­ти. Ну, а по­гра­бо­ва­ній Укра­ї­ні, аби не так при­кро бу­ло, пре­зи­дент Че­хії про­по­нує за­пла­ти­ти. Гро­ши­ма, на­фтою чи га­зом.

Бе­з­глу­здість ці­єї про­по­зи­ції умить під­твер­ди­ла­ся. Де­ле­га­ція Че­хії одра­зу жві­дмеж ува­ла­ся від сво­го пре­зи­ден­та, за­явив­ши, що це йо­го осо­би­ста іні­ці­а­ти­ва, яка су­пе­ре­чить кур­со­ві Че­ської Ре­спу­блі­ки. Пре­зи­дент Укра­ї­ни По­ро­шен­ко від­ре­а­гу­вав ми­т­тю: «Цю три­бу­ну (ПА­РЄ) бу­ло ство­ре­но не для за­кли­ків тор­гу­ва­ти те­ри­то­рі­я­ми за гро­ші, на­фту чи газ». Ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­ною бу­ла й ро­сій­ська ре­а­кція, що її ого­ло­сив го­ло­ва ко­мі­те­ту Дер­жду­ми з між­на­ро­дних справ Ле­о­нід Слу­цький: «Ро­сія ні­ко­му ні­чо­го не пла­ти­ти­ме. Крим — це не пре­дмет тор­гу чи опе­ра­ції».

Ки­їв, без­умов­но, має ра­цію, бло­ку­ю­чи ро­сій­ські те­ле­ка­на­ли, убез­пе­чу­ю­чи сво­їх гро­ма­дян від опро­мі­не­н­ня бре­хнею і не­на­ви­стю. Але ін­ко­ли все жта­ки вар­то пу­ска­ти фра­гмен­ти ро­сій­ських по­лі­ти­чних ток-шоу в укра­їн­ський ефір, аби гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни кра­ще ро­зумі­ли те, що від­бу­ва­є­ться в су­сі­дній кра­ї­ні і по­збу­ва­ли­ся за­ли­шків ілю­зій. Осо­бли­во ко­ри­сно з ці­єю ме­тою слу­ха­ти лі­де­ра ЛДПР. У тій про­гра­мі «Ве­чер», в якій де­пу­тат Ні­ко­нов по­ясню­вав, що «ПА­РЄ — нуль і пі­со­чни­ця», а «еко­но­міст» Де­ля­гін роз­по­від­ав, як Ро­сія ке­ру­ва­ти­ме єв­ро­пей­ським Ха­лі­фа­том, Ж. ви­кри­вав нев­дя­чних укра­їн­ців. «Укра­ї­на пе­ре­бу­ва­ла у скла­ді СРСР і бу­ла ща­сли­вою! А те­пер що?» — обу­рю­вав­ся лі­дер ЛДПР.

Бу­ло б не­по­га­но ці роз­по­віді су­ча­сних ро­сій­ських по­лі­ти­ків і «екс­пер­тів» про «ща­сли­ву Укра­ї­ну» у скла­ді СРСР да­ти епі­гра­фом до філь­му про Го­ло­до­мор 1932—1933 ро­ків. Це ці­ле­спря­мо­ва­не вбив­ство го­ло­дом кіль­кох міль­йо­нів укра­їн­ців, вчи­не­не за на­ка­зом ке­рів­ни­цтва Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, ви­зна­ли ге­но­ци­дом укра­їн­сько­го на­ро­ду і зло­чи­ном про­ти люд­ства ба­га­то кра­їн сві­ту, ООН, Ра­да Єв­ро­пи, ка­то­ли­цька цер­ква.

Цьо­го ро­ку ви­пов­ню­є­ться 85 ро­ків з мо­мен­ту ор­га­ні­за­ції ге­но­ци­ду. Су­хі ряд­ки до­ку­мен­тів свід­чать про те, хто і як ор­га­ні­зо­ву­вав вбив­ство міль­йо­нів укра­їн­ців. 22.10.1932 По­літ­бю­ро ЦК ВКП(б) ухва­лює по­ста­но­ву: «З ме­тою по­си­ле­н­ня хлі­бо­за­го­ті­вель від­ря­ди­ти на дві де­ка­ди т.Мо­ло­то­ва на Укра­ї­ну з гру­пою то­ва­ри­шів...», а вже 30.10.1932 Парт­бю­ро ЦК КП(б) В, обго­во­рив­ши з пред­став­ни­ком ЦК ВКП(б) т.Мо­ло­то­вим, ви­знає по­ло­же­н­ня із хлі­бо­за­го­тів­ля­ми не­за­до­віль­ним і 5.11.1932 ухва­лює рі­ше­н­ня за­про­по­ну­ва­ти Нар­ком’юсто­ві зо­бов’яза­ти су­до­ві ор­га­ни всі спра­ви що­до хлі­бо­за­го­тів­лель роз­гля­да­ти по­за­чер­го­во, на мі­сцях, із за­сто­су­ва­н­ням су­во­рих ре­пре­сій. На ор­га­ні­за­цію вбив­ства го­ло­дом в Ра­дян­ську Укра­ї­ну від­ря­ди­ли най­кри­ва­ві­ших ста­лін­ських ка­тів: Мо­ло­то­ва, Ка­га­но­ви­ча, Ко­сі­о­ра та ін­ших.

Ви­йшов­ши зі скла­ду СРСР, Укра­ї­на до­сить дов­го ви­дав­лю­ва­ла із се­бе за­ли­шки УРСР. Ане­ксія Кри­му і агре­сив­на вій­на, що її розв’яза­ла пу­тін­ська Ро­сія, рі­шу­че при­ско­ри­ли цей про­цес. Сьо­го­дні роз­по­віді ро­сій­ських по­лі­ти­ків і «екс­пер­тів» про те, як Укра­ї­ні бу­ло до­бре в СРСР, про «брат­ську сім’ю на­ро­дів» мо­жуть ви­кли­ка­ти ли­ше від­ра­зу та гір­кий сміх.

“Ки­їв, без­умов­но, має ра­цію, бло­ку­ю­чи ро­сій­ські те­ле­ка­на­ли, убез­пе­чу­ю­чи сво­їх гро­ма­дян від опро­мі­не­н­ня бре­хнею і не­на­ви­стю. Але ін­ко­ли все ж та­ки

“вар­то пу­ска­ти фра­гмен­ти ро­сій­ських по­лі­ти­чних ток- шоу в укра­їн­ський ефір, що­би гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни кра­ще ро­зумі­ли те, що від­бу­ва­є­ться в су­сі­дній кра­ї­ні й по­збу­ва­ли­ся за­ли­шків ілю­зій

Ігор ЯКО­ВЕН­КО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.