Як ста­ти все­мо­гу­тнім

На ка­на­лі «1+1» роз­ка­жуть про зйом­ки укра­їн­сько­го філь­му для ді­тей «Урок ма­гії»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 15 на 16 жов­тня, о 01.20 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про укра­їн­ський прем’єр­ний фільм «Урок ма­гії» та мі­ні-фе­сти­валь «Мо­ло­дість. Про­лог».

Річ у тім, що най­дав­ні­ший в Укра­ї­ні між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Мо­ло­дість», який тра­ди­цій­но мав би від­бу­ти­ся в Ки­є­ві на­при­кін­ці жов­тня уже всо­ро­ксьо­ме, пе­ре­но­си­ться на тра­вень на­сту­пно­го ро­ку. Аби ком­пен­су­ва­ти не­спо­ді­ва­ну втра­ту, 21 і 22 жов­тня від­бу­де­ться спе­ці­аль­на подія під на­звою «Мо­ло­дість. Про­лог».

За про­гра­мою дво­ден­но­го мі­ні-фе­сти­ва­лю за­пла­но­ва­но прем’єру укра­їн­сько­го філь­му «Мир ва­шо­му до­му!», зня­то­го ре­жи­се­ром Во­ло­ди­ми­ром Лер­том на осно­ві опо­відань Шо­лом-Алей­хе­ма. Та­ко­жві­дбу­де­ться по­каз укра­їн­сько-сло­ва­цько­го філь­му «Ме­жа» з уча­стю зні­маль­ної гру­пи.

А ще фе­сти­валь­на пу­блі­ка, до якої мо­же­те при­єд­на­ти­ся й ви, — у спе­ці­аль­ній про­гра­мі «Сво­бо­да» ма­ти­ме змо­гу по­ди­ви­ти­ся від­ре­став­ро­ва­ну стрі­чку Ан­джея Вай­ди «Лю­ди­на з за­лі­за» й низ­ку ін­ших ігро­вих і до­ку­мен­таль­них філь­мів, при­свя­че­них те­мі прав лю­ди­ни та бо­роть­би про­ти то­та­лі­та­ри­зму. І до всьо­го — «Мо­ло­дість. Про­лог» пред­ста­вить кон­курс ко­ро­тко­ме­тра­жних укра­їн­ських філь­мів. Усе це від­бу­ва­ти­ме­ться у сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Ки­їв».

Та­кожв «Ар­ґу­мен­ті-Кі­но» по­да­ва­ти­ме­ться роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Пе­ред­усім, це фільм Лі­дії Сол­да­тен­ко «Урок ма­гії» для ди­тя­чої ау­ди­то­рії. Сю­жет роз­гор- та­є­ться нав­ко­ло чо­ти­рьох дру­зів-під­лі­тків. Во­ни про­во­дять ви­ступ для ді­тей під на­звою «Урок ма­гії», під час яко­го не­ймо­вір­ним чи­ном пе­ре­но­ся­ться у справ­жній світ ма­гії. І все це че­рез злу ча­клун­ку Гер­лін­ду, яка хо­че за до­по­мо­гою дру­зів до­сяг­ти сво­єї ме­ти — отри­ма­ти над­зви­чай­ний ар­те­факт і ста­ти все­мо­гу­тньою. Пе­ред під­лі­тка­ми сто­їть не­про­сте зав­да­н­ня — по­бо­ро­ти ча­клун­ку, до­ки та не зни­щи­ла ре­аль- ний світ. Але най­пер­ше, що ма­ють зро­би­ти дру­зі, — об’єд­на­ти­ся...

А ще на екра­ни ви­хо­дять аме­ри­кан­ська кі­но­дра­ма «Гар­ні ча­си» (ре­жи­се­ри — Бе­ні і Джо­шуа Се­фді), бри­тан­сько-ки­тай­ський бо­йо­вик «Іно­зе­мець» (ре­жи­сер Мар­тін Кемп­бел) із Дже­кі Ча­ном та Пір­сом Бро­сна­ном у го­лов­них ро­лях, аме­ри­кан­ський блок­ба­стер «Ге­о­шторм» (ре­жи­сер Дін Дев­лін) з Дже­рар­дом Ба­тле­ром, а та­кож ка- над­сько-аме­ри­кан­ська ані­ма­ція «Мій ма­лень­кий по­ні в кі­но» (ре­жи­сер Джей­сон Ті­сен).

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про ні­ме­цько­го ре­жи­се­ра Вер­не­ра Гер­цо­ґа, аме­ри­кан­сько­го акто­ра угор­сько­го по­хо­дже­н­ня Бе­лу Лу­ґо­ші та фран­цузь­ко­го май­стра кі­но­де­те­кти­ву, ре­жи­се­ра Жа­на-П’єра Мель­ві­ля.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.