Біль­ше кон­тро­лю

Ме­не­джмент Facebook змі­нить під­хід до по­лі­ти­чної ре­кла­ми че­рез скан­дал з Ро­сі­єю

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО, «День»

Го­лов­ний те­хні­чний ди­ре­ктор со­ці­аль­ної ме­ре­жі Facebook Майк Шре­пфер по­ві­до­мив, що ком­па­нія має на­мір вне­сти змі­ни в ме­ха­нізм пу­блі­ка­ції по­лі­ти­чної ре­кла­ми пе­ред ви­бо­ра­ми гу­бер­на­то­рів і в Кон­грес США, які від­бу­ду­ться во­се­ни 2018 ро­ку, по­ві­дом­ляє Reuters.

Та­ке рі­ше­н­ня ухва­ли­ли че­рез скан­дал з ро­сій­ським втру­ча­н­ням у пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США за до­по­мо­гою со­ці­аль­ної ме­ре­жі.

Шре­пфер до­дав, що ко­ри­сту­ва­чі по­ба­чать « ре­гу­ляр­ні онов­ле­н­ня і змі­ни » , але під­кре­слив, що вво­ди­ти їх бу­де не­про­сто, то­му що Facebook не хо­че за­ду­ши­ти «за­кон­ну мо­ву» і че­рез об­сяг ма­те­рі­а­лу у най­біль­шій в сві­ті со­цме­ре­жі. «Ми ба­га­то ін­ве­сту­є­мо в те­хні­чні рі­ше­н­ня, то­му що пра­цю­є­мо в без­пре­це­ден­тних мас­шта­бах » , — ска­зав го­лов­ний те­хні­чній ди­ре­ктор.

Ві­дзна­ча­є­ться, що ком­па­нія та­кож­пла­нує взя­ти на ро­бо­ту ти­ся­чу лю­дей для пе­ре­вір­ки ре­клам­них ого­ло­шень на їх від­по­від­ність умо­вам со­цме­ре­жі.

На­га­да­є­мо, що у ве­ре­сні за­снов­ник Facebook Марк Цу­кер­берг ви­явив до­ка­зи втру­ча­н­ня Ро­сії в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США. Ті­ньо­ва ро­сій­ська ком­па­нія, так зва­на «фер­ма тро­лів», ві­до­ма сво­єю прокрем­лів­ської про­па­ган­дою, ску­по­ву­ва­ла і по­ши­рю­ва­ла по­лі­ти­чну ре­кла­му під час пре­зи­дент­ської кам­па­нії в США. Ни­ні у США спец­про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер за­йма­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ням спроб втру­ча­н­ня Ро­сії в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри 2016 ро­ку і то­го, чи ма­ла зв’ яз­ки ко­ман­да ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та США з Крем­лем.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.