«ТА­КА КНИ­ГА ПО­ВИН­НА БУ­ТИ В КО­ЖНІЙ ШКО­ЛІ — ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І ВИЩІЙ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Оле­на ОСТАПЧУК,

ви­кла­дач, м. Кри­вий Ріг:

— Я не істо­рик, ви­кла­даю пе­да­го­гі­ку і пси­хо­ло­гію май­бу­тнім учи­те­лям. За­раз рі­зні ін­фор­ма­цій­ні дже­ре­ла нав­ми­сно фаль­си­фі­ку­ють істо­ри­чні фа­кти, то­му по­си­ли­ло­ся ба­жа­н­ня при­дба­ти книж­ку, де в до­сту­пній і ла­ко­ні­чній фор­мі бу­ло б від­нов­ле­но ло­гі­ку істо­ри­чно­го роз­ви­тку на­шої дер­жа­ви. Са­ме та­кою ста­ла кни­га «Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го». Ви­ко­ри­сто­вую текс­ти кни­ги у ви­хов­ній ро­бо­ті зі сту­ден­та­ми (чи­та­є­мо й обго­во­рю­є­мо стат­ті). На жаль, і са­мі ви­кла­да­чі не во­ло­ді­ють прав­ди­ви­ми і мі­цни­ми зна­н­ня­ми про істо­рію Укра­ї­ни, то­му й тут на­до­лу­жу­є­мо.

Із ви­сту­пів го­лов­но­го ре­да­кто­ра га­зе­ти «День» Ла­ри­си Ів­ши­ної на цен­траль­них те­ле­ка­на­лах ді­зна­ла­ся про іні­ці­а­ти­ву істо­ри­ко-куль­тур­но­го, гро­ма­дян­сько­го змі­сту, зокре­ма й про ви­пуск істо­ри­чної збір­ки. До сло­ва, ви­сту­пи Ла­ри­си Ів­ши­ної ДУ­ЖЕ пе­ре­кон­ли­ві, ква­лі­фі­ко­ва­ні, до­сту­пні для ши­ро­ко­го за­га­лу (ще й та­ким при­єм­ним го­ло­сом, без істе­рії, як це бу­ває), то­му про­ха­н­ня, що­би во­ни бу­ли си­сте­ма­ти­чни­ми!!! Не­ви­прав­да­но рід­ко тра­пля­є­ться на­го­да по­чу­ти з пер­ших вуст та­ку ва­жли­ву ін­фор­ма­цію.

У «Фейс­бу­ці» при­єд­на­ла­ся до гру­пи «Га­зе­та «День» і отри­ма­ла ін­фор­ма­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня про кни­гу. При­єм­ним бо­ну­сом є до­сту­пна ці­на за та­ке грун­тов­не ви­да­н­ня + фо­то­ре­про­ду­кції!!! То­му, не ва­га­ю­чись, за­мо­ви­ла при­мір­ник. Вра­же­н­ня від кон­це­пції кни­ги Зру­чною для опра­цю­ва­н­ня є стру­кту­ра текс­ту — не­ве­ли­кі стат­ті й ко­ро­ткі ре­че­н­ня­ми. Істо­ри­чні фа­кти ви­кла­де­но на до­сту­пно­му рів­ні, що не змен­шує їхньої на­у­ко­во­сті. У ко­жній стат­ті ви­окрем­ле­но го­лов­не, що по­лег­шує її ро­зу­мі­н­ня; ува­гу чи­та­ча при­вер­та­ють «ці­ка­ві фа­кти». По­єд­на­ні рі­зні жан­ри: кла­си­чний на­у­ко­вий стиль, ін­терв’ю. Пе­ре­ва­гою є зна­чна кіль­кість ци­тат, що під­ви­щує до­ка­зо­вість ви­кла­ду. А це ду­же ва­жли­во! Опи­са­ти і до­ве­сти — це рі­зні за си­лою твер­дже­н­ня. Істо­рія пе­ре­ти­на­є­ться із су­ча­сні­стю, істо­ри­чні да­ні з гео­гра­фі­чни­ми і куль­тур­ни­ми, пер­со­ні­фі­ка­ція істо­рії та­кож ва­го­мий чин­ник. По­лі­гра­фія пе­ре­тво­рює чи­та­н­ня на ком­фор­тний про­цес: вда­ло ді­бра­ний шрифт, об­кла­дин­ка, фор­мат книж­ки. Про­те го­лов­не, ми, пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни, ма­є­мо рід­кі­сну на­го­ду по­вер­ну­ти­ся до своїх істо­ри­чних ви­то­ків і пра­виль­но бу­ду­ва­ти своє май­бу­тнє. Та­ка кни­га по­вин­на бу­ти в ко­жній шко­лі — загальноосвітній і вищій.

Дя­кую твор­чо­му ко­ле­кти­ву за гро­ма­дян­ський вчи­нок!

Кни­гу ре­кла­мую усю­ди)))

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.