Су­пер­сва­ха в... му­зеї

10 і 11 ли­сто­па­да в Національній опе­ре­ті ві­дбу­де­ться прем’єра вистави «Ха­ну­ма»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

По­пу­ляр­ну ко­ме­дію за п’єсою Ав­ксен­тія Ца­га­ре­лі на му­зи­ку Гії Кан­че­лі по­ста­ви­ла в жан­рі мю­зи­клу на ки­їв­ській сцені твор­ча ко­ман­да з Гру­зії ( ре­жи­сер Іра­клій Го­гія, ба­лет­мей­стер Гія Мар­га­нія, сце­но­гра­фія і костюми — Ма­рі­ка Ква­тча­дзе), які до­бре по­пра­цю­ва­ли з укра­їн­ськи­ми ми­тця­ми: ди­ри­гент — Ігор Яро­шен­ко, хор­мей­стер — Сер­гій Не­сте­рук, а го­лов­ну роль Ха­ну­ми ( по чер­зі) ви­ко­ну­ва­ти­муть про­від­ні со­ліс­тки сто­ли­чної Опе­ре­ти Ган­на Дов­бня та Лю­бов До­бро­но­жен­ко. За сло­ва­ми акто­рок, образ су­пер­сва­хи ду­же ко­ло­ри­тний і дає їм мо­жли­вість роз­вер­ну­ти­ся, як у дра­ма­ти­чно­му, ко­ме­дій­но­му, так і у во­каль­но­му пла­ні. Бо Ха­ну­мі тре­ба фе­є­ри­чно спле­сти ін­три­гу і « за­кип’яти­ти» при­стра­сті.

Ре­жи­сер Іра­клій Го­гія переніс дію до... му­зею — в про­стір ви­став­ки «Ста­рий Тбі­лі­сі», де ожи­ва­ють ко­ло­ри­тні пер­со­на­жі вистави.

ФО­ТО АНАТОЛІЯ ФЕДОРЦІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.