Дні­про: для опла­ти про­їзду го­тів­ка не по­трі­бна

Вста­нов­ле­н­ня при­стро­їв для зчи­ту­ва­н­ня кар­ток ста­ло дру­гим ета­пом впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го кви­тка

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Від­те­пер в мі­сце­во­му еле­ктро­транс­пор­ті мо­жна опла­ти­ти про­їзд за до­по­мо­гою бан­ків­ської кар­тки. Вста­нов­ле­н­няв еле­ктро­транс­пор­ті ва­лі­да­то­рів — спе­ці­аль­них при­стро­їв дляз­чи­ту­ва­н­ня­кар­ток — є дру­гим ета­пом впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го кви­тка у Дні­прі. Си­сте­ма опла­ти при­ймає кар­тки будь-яко­го бан­ку та пра­цює за­ле­жно від їхньо­го ти­пу — без­кон­та­ктно, че­рез бан­ків­ський чіп або ма­гні­тну стрі­чку. Уся­про­це­ду­ра за­ймає ли­ше кіль­ка се­кунд. Про те, що тран­за­кці­я­про­йшла успі­шно, па­са­жи­ра по­ві­до­мить смай­лик на екра­ні ва­лі­да­то­ра. У свою чер­гу кон­ду­ктор пе­ре­ві­ряє опла­ту за до­по­мо­гою пе­ре­но­сно­го тер­мі­на­ла — він «прив’яза­ний» до кон­кре­тно­го ва­го­ну, тож схи­тру­ва­ти не ви­йде. Пі­сля­цьо­го кон­тро­лер ви­дає па­са­жи­ру від­по­від­ний чек.

«Спо­ча­тку ця­пі­ло­тна си­сте­ма з’яви­ться у трам­ва­ях пер­шо­го мар­шру­ту, адже він є най­по­пу­ляр­ні­шим се­ред мі­стян. Да­лі ми роз­по­всю­ди­мо цю си­сте­му у всьо­му еле­ктро­транс­пор­ті. На­сту­пним ета­пом бу­де пов­но­цін­ний еле­ктрон­ний кви­ток, ко­ли піль- го­ви­ки змо­жуть са­мо­стій­но ва­лі­ду­ва­ти свою кар­тку й їзди­ти без­ко­штов­но», — за­зна­чи­ла в.о. за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви Яні­ка Ме­ри­ло під час те­сту­ва­н­ня­си­сте­ми. Для­зру­чно­сті па­са­жи­рів тер­мі­на­ли вста­нов­лю­ва­ти­муть бі­ля ко­жних две­рей ва­го­на. Кон­ду­кто­ри до но­во­вве­де­н­ня­на­ра­зі зви­ка­ють. Ка­жуть, що си­сте­ма хоч і не­зви­чна, однак ці­ка­ва та не­об­хі­дна для­транс­пор­ту. Пер­ші па­са­жи­ри та­кож схва­лю­ють но­ва­цію. «Не тре­ба ви­тя­га­ти гро­ші, шу­ка­ти ко­пій­ки. До­брий за­дум», — ді­ля­ться вра­же­н­ня­ми мі­стя­ни.

Ра­ні­ше у ва­го­нах уже з’яви­ли­ся­QR-ко­ди. За май­же пів­ро­ку за до­по­мо­гою ці­єї те­хно­ло­гії за про­їзд роз­ра­ху­ва­ли­ся­близь­ко 116 тис. па­са­жи­рів. У ме­рії пе­ре­ко­на­ні, що пов­но­цін­на ро­бо­та еле­ктрон­но­го кви­тка до­зво­лить про­во­ди­ти де­таль­ний ана­ліз па­са­жи­ро­по­то­ку в мі­сті. «Си­сте­ма не ли­ше до­зво­ляє ви­зна­чи­ти за­галь­ну кіль­кість пе­ре­ве­зе­них па­са­жи­рів, а й у май­бу­тньо­му по­ба­чи­ти, хто во­ни — пен­сіо­не­ри, ін­ші піль­го­ви­ки чи ін­ші ка­те­го­рії», — по­яснив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту транс­пор­ту та транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри Дні­пров­ської мі­ськра­ди Ігор МАКОВЦЕВ.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.