«Брав участь у всіх най­га­ря­чі­ших опе­ра­ці­ях»

Ко­ман­ду­вач Де­сан­тно-Штур­мо­вих військ ЗСУ Ми­хай­ло ЗАБРОДСЬКИЙ при­зна­че­ний ко­ман­ду­ва­чем сил АТО на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Ре­чник Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни з пи­тань АТО Ан­дрій ЛИСЕНКО за­зна­чив, що при­зна­че­н­ня­пов’я за­не з пла­но­вою ро­та­ці­єю, по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да». «Ба­га­то ко­ман­ду­ва­чів рі­зних ро­дів, об’єд­нань про­хо­дять слу­жбу на по­са­ді ко­ман­ду­ва­ча сил АТО де­який час», — ска­зав Лисенко. Він до­дав, що тер­мі­ни ро­та­ції не роз­го­ло­шу­ю­ться.

«Ві­таю Ми­хай­ла. Адже він осо­би­сто брав участь у всіх най­га­ря­чі­ших опе­ра­ці­ях на фрон­ті. І са­ме під йо­го ке­рів­ни­цтвом у сер­пні 2014 ро­ку від­був­ся­най­дов­ший у но­ві­тній во-

єн­ній істо­рії рейд у тил во­ро­га», — на­пи­сав Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці».

У кві­тні 2014 ро­ку під ке­рів­ни­цтвом пол­ков­ни­ка За­брод­сько­го бу­ла від­би­та бо­йо­ва те­хні­ка 25-ї окре­мої по­ві­тря­но­де­сан­тної бри­га­ди, що бу­ла за­хо­пле­на се­па­ра­ти­ста­ми у мі­сті Слов’янськ ра­ні­ше.

У сер­пні 2014 ро­ку За­брод­сько­му вру­чи­ли зва­н­ня­Ге­ро­я­Укра­ї­ни «за здій­сне­н­ня­ви­зна­чно­го ге­рой­сько­го вчин­ку в хо­ді про­ве­де­н­ня­АТО». У прес-слу­жбі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка за­зна­ча­ли, що під­роз­ді­лам під ке­рів­ни­цтвом За­брод­сько­го «вда­ло­сяу сти­слий тер­мін, без втрат за­хо­пи­ти та утри­му­ва­ти опе­ра­тив­но ва­жли­вий пункт — го­ру Ка­ра­чун».

Влі­тку 2014 ро­ку 95-та бри­га­да під ко­ман­ду­ва­н­ням За­брод­сько­го здій­сни­ла рейд у тил су­про­тив­ни­ка. За два ти­жні, ви­ко­ну­ю­чи бо­йо­ві зав­да­н­ня, бри­га­да За­брод­сько­го про­йшла 470 км від Слов’ян­ська до Ма­рі­у­по­ля, по­тім вздовж ро­сій­сько-укра­їн­сько­го кор­до­ну, і че­рез Лу­ганськ по­вер­ну­ла­ся­до Слов’ян­ська. На дум­ку аме­ри­кан­сько­го екс­пер­та Фі­лі­па Кар­бе­ра (англ. Phillip A. Karber), це був най­дов­ший рейд зброй­но­го фор­му­ва­н­няу но­ві­тній істо­рії.

У гру­дні 2014-го йо­го при­зна­чи­ли ко­ман­ду­ва­чем Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ, які в ли­сто­па­ді 2017 ро­ку пе­ре­йме­но­ву­ють на Де­сан­тно-Штур­мо­ві вій­ська.

У сер­пні 2015-го Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко при­сво­їв За­брод­сько­му зва­н­ня­ге­не­рал-ма­йо­ра Укра­ї­ни «на знак ви­со­кої оцін­ки ра­тно­го по­дви­гу Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ та їхньо­го ко­ман­ду­ва­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.