Принц Гар­рі вша­ну­вав пам’ять за­ги­блих за Бри­та­нію

Den (Ukrainian) - - День Планети -

9

ли­сто­па­да 2017 ро­ку. Лон­дон. Принц Ве­ли­ко­бри­та­нії Гар­рі під час це­ре­мо­нії від­зна­че­н­ня­Дня­пам’я ті за­ги­блих ( Remembrance day) від­дає честь сол­да­там, по­ле­глим за кра­ї­ну. Пред­став­ник ко­ро­лів­ської ро­ди­ни та­кож по­спіл­ку­вав­сяіз ве­те­ра­на­ми війн і ни­ні­шніх кон­флі­ктів. Daily Mail пи­ше, що принц де­сять ро­ків слу­жив у ар­мії і за цей час дві­чі був у Аф­га­ні­ста­ні. День пам’яті за­ги­блих від­зна­ча­ють що­ро­ку 11 ли­сто­па­да у кра­ї­нах Бри­тан­ської спів­дру­жно­сті, та­ким чи­ном вша­но­ву­ють пам’ять сол­дат, які за­ги­ну­ли під час усіх кон­флі­ктів, у яких бра­ло участь Спо­лу­че­не ко­ро­лів­ство. Пам’ятну да­ту за­про­ва­див у 1919 ро­ці ко­роль Ге­орг V. Впер­ше По­ле Пам’я ті у Ве­стмін­стер­сько­му абат­стві бу­ло роз­гор­ну­то в 1928 ро­ці, від­то­ді під час від­зна­че­н­ня­Дня­пам’ я ті за­ги­блих вша­но­ву­ють одно­го із вій­сько­вих, який від­дав жи­т­тя на слу­жбі кра­ї­ні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.