Ве­ли­ка зе­мель­на гра

Як оці­ню­ють її пер­спе­кти­ви в агро­хол­дин­гах?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Подаль­ший роз­ви­ток агро­се­кто­ру, ін­ве­сти­ції в йо­го но­ві те­хно­ло­гії та ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня, на дум­ку ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра ком­па­нії

AEQUO Де­ни­са ЛИСЕНКА, да­ють ре­аль­ну мо­жли­вість на­ро­сти­ти час­тку ви­ро­бни­цтва та екс­пор­ту про­ду­кції з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю, що над­хо­дить на сві­то­вий ри­нок із Укра­ї­ни. Та чи мо­жли­вий цей роз­ви­ток без удо­ско­на­ле­н­ня­зе­мель­них від­но­син у кра­ї­ні? Біль­шість екс­пер­тів да­ють на це за­пи­та­н­ня­не­га­тив­ну від­по­відь.

Ви­окрем­лює пев­ні не­га­тив­ні трен­ди в успі­шно­му сьо­го­дні укра­їн­сько­му агро­бі­зне­сі й Лисенко. Так, за йо­го сло­ва­ми, вар­тість про­ду­кції ріль­ни­цтва в 2,5 ра­за пе­ре­ви­щує вне­сок тва­рин­ни­цтва. А це ство­рює сер­йо­зну за­гро­зу для зем­ле­роб­ства, бо не­ста­ча, а за ве­ли­ким ра­хун­ком і від­су­тність ор­га­ні­чних до­брив по­гір­шує якість, а от­же, й вар­тість укра­їн­ської зем­лі, що мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­сяв подаль­шо­му на зе­мель­ній ре­фор­мі, від якої су­спіль­ство очі­кує про­ри­ву в со­ці­аль­но-еко­но­мі­чній си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. «Тіль­ки час по­ка­же, на­скіль­ки Укра­ї­ні вда­сться по­до­ла­ти да­ну дис­про­пор­цію», — за­зна­чає прав­ник, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться­на про­бле­мах аграр­но­го комплексу.

Ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи зе­мель­ний ри­нок Укра­ї­ни, він кон­ста­тує, що 70% пло­щі на­шої кра­ї­ни за­йма­ють сіль­го­спу­гі­д­дя(42 міль­йо­ни ге­кта­рів). Але 10 міль­йо­нів ге­кта­рів — це дер­жав­на зем­ля, яку, на дум­ку ба­га­тьох екс­пер­тів, ви­ко­ри­сто­ву­ють да­ле­ко не най­кра­щим чи­ном. Ще 27 міль­йо­нів — це роз­па­йо­ва­ні зем­лі, що­до яких теж, на дум­ку Лисенка, є ве­ли­ке за­пи­та­н­ня, оскіль­ки уряд ні­як не мо­же ви­зна­чи­ти­ся з від­кри­т­тям зе­мель­но­го рин­ку.

За йо­го сло­ва­ми, зе­мель­на ре­фор­ма в Укра­ї­ні вже про­ва­ди­ться25 ро­ків. При­чо­му 15 ро­ків діє мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі, який про­лон­го­ву­ва­ли вже ві­сім ра­зів. «І це по­ка­зує, ка­же екс­перт, де на­справ­ді ри­нок». Близь­ко 10% зем­лі в кра­ї­ні, за йо­го сло­ва­ми, обро­бляє де­ся­ток ве­ли-

ких агро­хол­дин­гів, які успі­шно пра­цю­ють на єв­ро­пей­ських бір­жах, про­йшли ІРО і за­лу­чи­ли ко­шти че­рез ви­пуск єв­ро­бон­дів. На п’яти їм, зі слів Лисенка, на­сту­па­ють і де­які но­ва­чки...

« Без рин­ку зем­лі скла­дно го­во­ри­ти про сер­йо­зні за­кор­дон­ні ін­ве­сти­ції в укра­їн­ський агро­се­ктор, — на­го­ло­шує го­ло­ва офі­са На­ціо­наль­ної ін­ве­сти­цій­ної

ра­ди Юлія КОВАЛІВ. — На­при­кін­ці ро­ку в нас тра­ди­цій­но про­дов­жу­є­ться­мо­ра­то­рій, але остан­ній має ді­я­ти ли­ше до гру­дня 2017 ро­ку. Тож че­ка­ти зру­шень уже не дов­го». «Але про­бле­ма не тіль­ки в ньо­му, — за­ува­жує екс­пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра еко­ном­ро­з­ви­тку й ви­слов­лює осо­би­сту дум­ку: по­ки не­має нор­маль­но­го па­ке­та за­ко­нів ре­фор­ма не ру­ха­ти­ме­ться— адже ди­я­вол, як завжди кри­є­тьсяв де­та­лях. Тре­ба зна­ти, що, ко­му і яким чи­ном ми про­да­є­мо, як бу­де­мо ре­є­стру­ва­ти уго­ди, чи до­пу­ска­є­мо до тор­гів іно­зем­ців».

«Ми, на­при­клад, — про­дов­жує Ковалів, — сьо­го­дні не зна­є­мо, як пра­цю­ва­ти­муть ре­є­стри зе­мель­них ді­ля­нок, хто їх адмі­ні­стру­ва­ти­ме, якою бу­де роль бан­ків, чи спри­я­ти­муть во­ни сво­ї­ми кре­ди­та­ми по­пи­ту на зем­лю. А без по­пи­ту ми про­ва­ли­мо­сяв ці­нах і мо­же­мо по­ста­ви­ти ре­фор­му під за­гро­зу, або зем­лю отри­ма­ють зов­сім не ті лю­ди, яких ми хо­че­мо ба­чи­ти її вла­сни­ка­ми. Про це нас, до ре­чі, по­пе­ре­джає Сві­то­вий банк » . Го­ло­ва Ін­ве­сти­цій­но­го офі­са на­го­ло­шує: «Ма­є­мо в цьо­му на­дію на Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд. І на­ших за­ко­но­дав­ців, і уряд акти­ві­зу­ва­ти­ме те, що го­лов­ною умо­вою на­сту­пно­го тран­шу бу­де ри­нок зем­лі, тоб­то про­дов­же­н­ня­зе­мель­ної ре­фор­ми. А по­ки дис­ку­сі­яв нас ду­же те­о­ре­ти­чна. Всі хо­чуть чу­ти: ви « за » чи «про­ти». Я, на­при­клад, «за», хо­ча є стри­ма­ним опти­мі­стом що- до рин­ку зем­лі. Але 2018 рік по­ка­же. Я га­даю, що ні, то бу­де­мо че­ка­ти 2020 ро­ку, ко­ли мо­же бу­ти ухва­ле­ний де­ся­тий мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі».

« Про­дов­же­н­ня­мо­ра­то­рію мо­же спра­ви­ти не­га­тив­ний вплив на вар­тість сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, — вва­жає Оль­га Ко­пій­ка, го­лов­ний ра­дник із юри­ди­чних пи­тань та зв’яз­ків із дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми ком­па­нії Bunge, яка пра­цює на агро­рин­ку вже 200 ро­ків. — Сьо­го­дні Укра­ї­на мо­же се­бе нор­маль­но від­чу­ва­ти на рин­ку, бо ма­є­мо, на від­мі­ну від Ро­сії, до­ста­тню кіль­кість гли­бо­ко­во­дних пор­тів, де­ше­ву пе­ре­вал­ку та ро­бо­чу си­лу, близ­кість до кра­їн, де є рин­ки збу­ту. Це дає мо­жли­вість кон­ку­ру­ва­ти. Але в Укра­ї­ні до­ро­гий або й від­су­тній фі­нан­со­вий ре­сурс. І тіль­ки ри­нок зем­лі мо­же ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію. А ще не слід за­бу­ва­ти про на­шу ко­ру­пцію, яка зда­тна не­га­тив­но впли­ну­ти як на зе­мель­ну, так і на ін­ші ре­фор­ми».

« Зе­мель­на ре­фор­ма ба­га­то в чо­му за­ле­жа­ти­ме від то­го, на­скіль­ки жорс­ткою бу­де на­сту­пно­го ро­ку по­зи­ці­я­МВФ у цьо­му пи­тан­ні, — за­ува­жує пар­тнер ком­па­нії Horizon Capital Ко­стян­тин МАГАЛЕЦЬКИЙ, — у ра­зі успі­ху бу­де акти­ва­ці­я­у­год, а якщо цьо­го не від­бу­де­ться, то в пе­ред­ви­бор­чий пе­рі­од з’ яви­ться, як завжди, ба­га­то по­пу­лі­стів, які до то­го ж ля­ка­ти­муть: при­йдуть ка­пі­та­лі­сти й усе ску­плять. У нас уза­га­лі чо­мусь вва­жа­є­ться, що на­род про­ти. Тим не мен­ше, якщо не бу­де яки­хось кар­ди­наль­них змін і си­ту­а­ці­я­за­ли­ши­ться­та­кою, як те­пер, то все біль­ше зе­мель­них вла­сни­ків схи­ля­ти­му­ться­до то­го, щоб про­да­ва­ти свої на­ді­ли. Гро­шей у кра­ї­ні ба­га­то, а вкла­да­ти їх ні­ку­ди: фон­до­во­го рин­ку не­має. Тож у агро­сфе­ру при­йде їх ще біль­ше».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.