Пі­дніж­ка кри­ти­чно­го ім­пор­ту

Курс грив­ні в ли­сто­па­ді ста­но­ви­ти­ме 26,5-28 гри­вень за до­лар

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

З

ро­ста­н­ня­сві­то­вих цін на на­фту сти­му­лює по­до­рож­ча­н­ня кри­ти­чно­го ім­пор­ту — при­ро­дно­го га­зу, ан­тра­ци­ту, па­ли­ва. На грив­ні це по­зна­ча­ти­ме­ться­не­га­тив­но, вва­жа­ють ана­лі­ти­ки FOREX CLUB. Зов­ні­шньо­тор­го­вель­ний ба­ланс за­ли­ша­є­ться­не­га­тив­ним, із ви­пе­ре­дже­н­ням зро­ста­н­няім­пор­ту. Та й згі­дно з бю­дже­тни­ми про­гно­за­ми на 2017 рік, де­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі збіль­ши­ться, що чи­ни­ти­ме тиск на зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви. В ре­зуль­та­ті курс грив­ні в ли­сто­па­ді, за про­гно­за­ми ана­лі­ти­ків, пе­ре­бу­ва­ти­ме в ді­а­па­зо­ні.

По­си­лю­ють не­га­тив­ні очі­ку­ва­н­няі під­ви­щу­ють спе­ку­ля­тив­ні по­бо­ю­ва­н­ня­май­бу­тні ви­пла­ти за зов­ні­шні­ми зо­бов’яза­н­ня­ми. За оцін­ка­ми НБУ, на­сту­пно­го ро­ку ви­пла­ти дер­жа­ви і держ­ком­па­ній ста­но­ви­ти­муть по­над $11 мі­льяр­дів до­ла­рів. Ана­лі­ти­ки за­зна­ча­ють, що по­кри­ти де­фі­цит пла­ті­жно­го ба­лан­су мо­жна за ра­ху­нок за­лу­че­н­ня­ва­лю­тно­го ре­сур­су на вну­трі­шньо­му рин­ку, а та­кож роз­мі­ще­н­ня­єв­ро­облі­га­цій.

Імо­вір­ність отри­ма­н­ня­кре­ди­тно­го тран­шу МВФ до кін­ця­ро­ку ек­спер­ти оці­ню­ють як мі­ні­маль­ну, що пов’яза­но з не­ви­ко­на­н­ням ви­мог що­до під­ви­ще­н­ня­цін на газ і ан­ти­ко­ру­пцій­ним за­ко­но­дав­ством. Якщо спів­пра­цяз Фон­дом не від­но­ви­ться, актив­ність зни­зять і ін­ші по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри.

«Пі­дви­ще­н­ня­о­блі­ко­вої став­ки НБУ до 13,5% змен­шить спе­ку­ля­тив­ний вплив на грив­ню і стри­му­ва- ти­ме зро­ста­н­ня­цін на спо­жив­чо­му рин­ку. Але, з дру­го­го бо­ку, це по­си­лю­ва­ти­ме тиск на лі­кві­дність, яка фор­му­є­ться­че­рез ре­кор­дні за­ли­шки ко­штів на Єди­но­му ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку», — за­зна­чає стар-

ший ана­лі­тик FOREX CLUB Ан­дрій ШЕВЧИШИН.

На йо­го дум­ку, ма­кро­еко­но­мі­чний фон усе ще за­ли­ша­є­ться­не­спри­я­тли­вим. Зро­ста­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва спо­сте­рі­га­є­ться ли­ше у вузь­ких га­лу­зях, то­ді як бло­ка­да «ОРДЛО» про­дов­жує при­гні­чу­ва­ти ви­до­був­ну про­ми­сло­вість і гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­ний ком­плекс. Ван­та­жо­пе­ре­ве­зе­н­ня­у­по­віль­ни­лись до мі­ні­маль­них рів­нів від по­ча­тку ро­ку. Сіль­ське го­спо­дар­ство за дев’ять мі­ся­ців ско­ро­ти­ло­ся на 0,9%. Во­дно­час зро­ста­ють об­ся­ги бу­дів­ни­цтва і роз­дрі­бних про­да­жів.

Ма­ти­муть вплив на грив­ню та­кож тен­ден­ції на сві­то­вих рин­ках — курс до­ла­ра і ці­ни на си­ро­вин­них рин­ках. У гру­дні очі­ку­є­ться­ще одне під­ви­ще­н­ня­від­со­тко­вої став­ки в США, то­му до­лар мо­же змі­цни­ти­ся­про­ти єв­ро. А оскіль­ки в стру­кту­рі укра­їн­сько­го екс­пор­ту 40% за­йма­ють єв­ро­пей­ські кра­ї­ни, то грив­ня­кон­ку­рен­тно зни­зи­ться.

Се­ре­дній курс про­да­жу го­тів­ко­во­го єв­ро в Укра­ї­ні в ли­сто­па­ді мо­же ко­ли­ва­ти­сяв ді­а­па­зо­ні 30— 32 грив­ні за єв­ро. По­си­ле­н­ня­гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки ФРС США і збе­ре­же­н­ня­про­гра­ми сти­му­лю­ва­н­ня­єв­ро­пей­сько­го Цен­тро­бан­ку ра­зом із низь­кою став­кою стри­му­ва­ти­муть єв­ро.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.