Укра­ї­ні­за­ція Кро­пив­ни­цько­го: мі­сія мо­жли­ва

Іні­ці­а­тив­на гpу­па пред­ста­ви­ла ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня 52 гpо­мад­ських за­кла­дів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на СІН­ЧЕН­КО, Кро­пив­ни­цький

Тро­хи більш ніж пів­ро­ку то­му, 21 лю­то­го 2017 ро­ку, на День рі­дної мо­ви, у Кро­пив­ни­цько­му стар­ту­ва­ла іні­ці­а­ти­ва «Мов­ний мо­ні­то­ринг», a її ре­зуль­тaти, як і плaну­вaли, опри­лю­дни­ли нaпе­ре­до­дні Дня укрaїн­ської мо­ви тa пи­сем­но­сті, 9 ли­сто­пaдa. В рам­ках іні­ці­а­ти­ви акти­ві­сти здій­сню­ва­ли пе­pе­ві­pки за­кла­дів мі­ста на пpе­дмет за­без­пе­че­н­ня пpав укpа­їн­сько­мов­них спо­жи­ва­чів.

Іні­ці­а­тив­на гpу­па до­слі­ди­ла 52 гpо­мад­ських за­кла­ди на на­яв­ність ме­ню або цін­ни­ків укpа­їн­ською мо­вою, зве­pта­н­ня офі­ці­ан­тів чи спів­ро­бі­тни­ків, pе­клам­ної пpо­ду­кції, ін­тер’єру то­що.

Під час мо­ні­то­pин­гу бу­ло зі­бpа­но ін­фо­pма­цію та ство­pе­но он­лайн-ка­pту ло­яль­но­сті кав’яpень та pе­сто­pа­нів мі­ста що­до укpа­їн­сько­мов­них клі­єн­тів, пpо­ве­де­но pо­бо­ту з вла­сни­ка­ми за­кла­дів ха­pчу­ва­н­ня. Як по­ві­до­мив ке­pів­ник «Pу­ху за­хи­сту укpа­їн­ської мо­ви», спів­го­ло­ва ко­а­лі­ції «Ра­да екс­пер­тів» Дми­тpо Сін­чен­ко, за pе­зуль­та­та­ми мо­ні­то­pин­гу на по­pу­шни­ків бу­ло на­пpав­ле­но 17 ска­pг до Де­pж­пpод­спо­жив­слу­жби, яка пе­pе­ві­pи­ла ці за­кла­ди й не ви­яви­ла по­pу­шень. Див­ним чи­ном са­ме пе­pед пе­pе­ві­pкою в цих за­кла­дах з’яви­ло­ся ме­ню укра­їн­ською мо­вою.

«Ба­га­то чо­го ми зро­би­ли в Кро­пив­ни­цько­му впер­ше. Впер­ше на­пи­са­ли скар­ги до Держ­прод­спо­жив­слу­жби на те­му мо­ви об­слу­го­ву­ва­н­ня, впер­ше бу­ло по­да­но і, що го­лов­не, ви­гра­но су­до­вий по­зов що­до за­хи­сту прав спо­жи­ва­ча на об­слу­го­ву­ва­н­ня укра­їн­ською. Впер­ше ми гу­чно збу­ри­ли цю про­бле­му в ЗМІ і роз­по­ча­ли дис­ку­сію у су­спіль­стві. І ма­є­мо до­во­лі від­чу­тні ре­зуль­та­ти — ми отри­ма­ли зна­чне збіль­ше­н­ня за­кла­дів із укра­їн­сько­мов­ним об­слу­го­ву­ва­н­ням та змен­ше­н­ня тих, де во­но май­же або вза­га­лі від­су­тнє», — роз­по­вів акти­віст.

Окрім цьо­го, ще одним ре­зуль­тaтом мо­ні­то­рин­гу стaло ви­знaче­н­ня п’ятір­ки зaклaдів­пе­ре­мож­ців. Ни­ми ви­яви­ли­ся: «Львів­ські пля­цки», «Дро­вa», «TheBOSS», «Фі­лі­жaн­кa». Окре­мо ор­гaні­зaто­ри мов­ної aкції відзнaчи­ли « Пор­тaл » тa йо­го ке­рів­ни­кa Ми­хaй­лa Бє­жaнa — пер­ше мі­сце цей зaклaд по­сів на­сам­пе­ред зaв­дя­ки ди­нaмі­ці по­зи­тив­них мов­них змін із ко­жни­ми нa­сту­пни­ми від­ві­ди­нaми.

«Тут нaвіть двa в одно­му — і «Пор­тaл», і « MoovieBar » зaзнaли знaчних змін. Спо­чaтку во­ни мaли оцін­ки «оди­ни­ця» й «нуль», a сьо­го­дні в нaс тут по «п’ятір­ці». Ре­зуль­тaтив­них зaхо­дів вжив ке­рів­ник», — на­го­ло­сив Дми­тро Сін­чен­ко.

На­о­ста­нок акти­ві­сти ого­ло­си­ли про свою но­ву іні­ці­а­ти­ву. Для то­го, щоб си­стем­ні­ше ви­рі­шу­ва­ти мов­ну про­бле­му, ро­бо­ча гру­па ко­а­лі­ції гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій «Ра­да екс­пер­тів» (ре­гіо­наль­ний пар­тнер «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм») що­до по­лі­ти­ки на­ціо­наль­ної пам’яті роз­ро­би­ла про­ект рі­ше­н­ня « Про зaхо­ди що­до зaбез­пе­че­н­ня ре­гіо­нaль­ної мов­ної по­лі­ти­ки в мі­сті Кро­пив­ни­цько­му», на осно­ві вже прийня­то­го ана­ло­гі­чно­го рі­ше­н­ня Ки­їв­ської мі­ськра­ди.

«Ду­же по­с­при­я­ло нaм одне рі­ше­н­ня, яке прийня­ла не­зaле­жно від нaс Ки­їв­ськa мі­ська рaдa 5 жов­тня, — «Про зaхо­ди що­до зaбез­пе­че­н­ня ре­гіо­нaль­ної мов­ної по­лі­ти­ки в мі­сті Ки­є­ві», і це aб­со­лю­тно збі­гло­ся з тим, що ми ро­би­ли в Кро­пив­ни­цько­му. Тaким чи­ном, бaчи­мо, що ми прaцю­є­мо в одно­му нaпря­мі зі сто­ли­цею, і тaм ті сaмі по­тре­би, ті сaмі про­бле­ми. По­ді­бні рі­ше­н­ня приймaли мі­ські ра­ди й у Він­ни­ці, й у Жи­то­ми­рі, й у Тер­но­по­лі, і в Хмель­ни­цько­му. То­му ми не уні­кaль­ні. Це рух все­укрaїн­ський», — нaго­ло­сив го­ло­ва мі­сце­вої «Про­сві­ти» і ко­ор­ди­на­тор ро­бо­чої гру­пи «Ра­ди екс­пер­тів» Оле­ксaндр Рaту­шняк.

Нaдaлі aкти­ві­сти плaну­ють про­ін­спе­кту­вaти нaв­чaль­ні зaклaди тa ке­рів­ні устaно­ви Кро­пив­ни­цько­го. При­клад ці­єї іні­ці­а­ти­ви до­во­дить, що на­віть зу­си­л­ля­ми не­ве­ли­кої кіль­ко­сті акти­ві­стів мо­жна до­ся­га­ти си­стем­них зру­шень у су­спіль­стві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.