«Ми­ко­лай­чик» для на­цпар­ку

Еко­ло­ги по­чи­на­ють акцію для вті­ле­н­ня ди­тя­чих мрій і до­по­мо­ги при­ро­ді

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Що ви зна­хо­ди­ли в се­бе під по­ду­шкою на День свя­то­го Ми­ко­лая? Со­ло­до­щі, м’яку ігра­шку, книж­ку... А як що­до за­про­ше­н­ня від­зна­чи­ти свя­то в се­кре­тно­му мі­сці, яке оби­ра­ли не ви чи ба­тьки, а сам по­мі­чник Ми­ко­лая? Якщо хо­че­те но­вих емо­цій — про­по­ну­є­мо взя­ти участь в акції На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Го­ло­сі­їв­ський». І ро­ди­ні зро­би­те сюр­приз, і на­цпар­ку до­по­мо­же­те.

Що ж про­по­нує адмі­ні­стра­ція НПП «Го­ло­сі­їв­ський»? Усьо­го-на-всьо­го на­пи­са­ти тра­ди­цій­но­го ли­ста про свої мрії та очі­ку­ва­н­ня, про спра­ви, спря­мо­ва­ні на збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля, та на­ді­сла­ти йо­го на адре­су по­мі­чни­ка свя­то­го Ми­ко­лая. Не за три­дев’ять зе­мель, а в НПП «Го­ло­сі­їв­ський», на ім’я йо­го спів­ро­бі­тни­ка, на­чаль­ни­ка від­ді­лу еко­осві­ти Ан­дрія Хруть­би. Еко­лог обі­цяє від­по­ві­сти на ко­жен лист. А тих, хто до­по­мо­же пар­ку фі­нан­со­во, га­ран­то­ва­но за­про­сять на свя­тку­ва­н­ня Дня Ми­ко­лая чи Но­во­го ро­ку в се­кре­тне мі­сце.

Ва­жли­ва умо­ва акції — бла­го­дій­ні вне­ски. Су­ми сим­во­лі­чні — від 201,8 грив­ні для пе­ре­сі­чних укра­їн­ців, а для юри­ди­чних осіб, уста­нов та ор­га­ні­за­цій — від 2018 гри­вень. Ці ко­шти мо­жна пе­ре­ра­ху­ва­ти на ре­кві­зи­ти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Дру­ге жи­т­тя», яку за­сну­ва­ли спів­ро­бі­тни­ки НПП «Го­ло­сі­їв­ський», або пе­ре­да­ти ін­шим на­ціо­наль­ним пар­кам чи об’єктам при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду кра­ї­ни.

«ФІНАНСУВАННЯ КАТАСТРОФІЧНЕ»

Зі­бра­ні ко­шти спря­му­ють су­то на при­ро­до­охо­рон­ні за­хо­ди в на­ціо­наль­них пар­ках. На­при­клад, ви­сад­ку лі­сів — зві­сно, за зго­дою ке­рів­ни­ків об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, або на під­го­дів­лю тва­рин.

Ми біль­ше зви­кли чу­ти, як спів­ро­бі­тни­ки при­ро­до­охо­рон­них об’єктів на­рі­ка­ють на брак ко­штів, щоб про­ве­сти ці­ка­ві за­хо­ди чи вста­но­ви­ти ін­фор­ма­цій­ні щи­ти. За­для цьо­го вла­што­ву­ють акції в уря­до­во­му квар­та­лі, го­ту­ють від­кри­ті ли­сти до всіх і вся з про­ха­н­ням втру­ти­ти­ся та до­по­мог­ти. У НПП «Го­ло­сі­їв­ський» пі­шли не­тра­ди­цій­ним шля­хом. Ко­шти на роз­ви­ток пар­ку по­трі­бні, й їх по­про­сять у гро­ма­ди, а за­о­дно на­га­да­ють дер­жа­ві про по­тре­бу у фі­нан­су­ван­ні. З дер­жав­но­го бю­дже­ту ба­га­то ро­ків по­спіль га­ран­то­ва­но ви­ді­ля­ють гро­ші ви­клю­чно на за­ро­бі­тну пла­ту та ко­му­наль­ні по­слу­ги. Ре­шта жит­тє­во важливих по­треб і «за­ба­га­нок» пар­ків — їхній кло­піт.

«Цю акцію ми якраз і ви­га­да­ли за­для поліпшення фінансування, щоб йо­го по­кра­щи­ли хо­ча б на­сту­пно­го ро­ку, — роз­по­від­ає Ан­дрій Хруть­ба. — Та­ка са­ма кар­ти­на по всіх на­цпар­ках та об’єктах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду. Фінансування катастрофічне. Фа­кти­чно ти мо­жеш си­ді­ти й ні­чо­го не ро­би­ти або шу­ка­ти ін­ші шля­хи фінансування са­мо­стій­но. І це си­сте­ма- ти­чно, ні­хто це пи­та­н­ня не ви­рі­шує — мов­ляв, це за­раз не на ча­сі. От ми на при­ро­до­охо­рон­ні за­хо­ди ста­ном на кі­нець ве­ре­сня отри­ма­ли нуль гри­вень. Улі­тку ми про­во­ди­ли акцію під Ка­бмі­ном, щоб збіль­ши­ли фінансування пар­ку, на­ді­сла­ли ли­сти 30 де­пу­та­там, щоб по­с­при­я­ли ви­рі­шен­ню си­ту­а­ції. То нам да­ли, на­че від­чі­пний, те, що не­до­фі­нан­су­ва­ли 2016 ро­ку. На­при­клад, на за­хо­ди що­до збе­ре­же­н­ня одно­го з озер пар­ку ви­ді­ле­но всьо­го п’ять ти­ся­чгри­вень, але по­трі­бно зна­чно біль­ше».

БІЛЬШ НІЖ РЕМОНТ ДАХУ

А що мо­жна бу­ло б зро­би­ти в пар­ках за 31 міль­йон гри­вень? На­при­клад, су­ча­сні ві­зит-цен­три для ту­ри­стів, ці­ка­ві еко­мар­шру­ти, вста­но­ви­ти еле­мен­тар­ні ба­ки для смі­т­тя та лі­хта­рі та на­віть ство­ри­ти спе­ці­аль­но обла­што­ва­ні мі­сця для пе­ре­по­чин­ку від­ві­ду­ва­чів, щоб не ви­то­пту­ва­ли га­ля­ви­ни. І та­кі гро­ші «кру­ти­ли­ся» дов­ко­ла об’єктів ПЗФ. У Між­на­ро­дній бла­го­дій­ній ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на» під­ра­ху­ва­ли, що про­тя­гом трьох ро­ків Дер­жав­не управ­лі­н­ня спра­ва­ми (ДУС) ви­тра­ти­ло не за при­зна­че­н­ням що­най­мен­ше три де­ся­тки міль­йо­нів гри­вень, пе­ред­ба­че­них на ро­бо­ту на­ціо­наль­них при­ро­дних пар­ків. До під­по­ряд­ку­ва­н­ня ДУС вхо­дять чо­ти­ри на­цпар­ки: «За­ліс­ся», «Си­ньо­го­ра», Бі­ло­о­зер­ський та Азо­во-Си­ва­ський. Хо­ча у 2009 — 2010 ро­ках ука­за­ми пре­зи­ден­та Віктора Ющен­ка біль­шість на­цпар­ків і за­по­від­ни­ків отри­ма­ли не­за­ле­жні адмі­ні­стра­ції та пе­ре­йшли у під­по­ряд­ку­ва­н­ня Мі­н­еко­ло­гії.

«Так, у ДУС вва­жа­ють, що «утри­ма­н­ня на­ціо­наль­них пар­ків» — це ремонт даху дер­жав­ної ми­слив­ської ре­зи­ден­ції «За­ліс­ся», про­кла­да­н­ня ту­ди швид­кі­сно­го ін­тер­не­ту на пів­то­ра міль­йо­на гри­вень або за­ку­пка про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня на 4,8 міль­йо­на гри­вень. За на­сту­пні три ро­ки пла­ну­є­ться ви­тра­ти­ти ана­ло­гі­чним чи­ном ще 36 міль­йо­нів», — іде­ться у по­ві­дом­лен­ні МБО «Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на», яке не­що­дав­но отри­ма­ла ре­да­кція.

Еко­ло­ги вва­жа­ють, що змі­ни­ти си­ту­а­цію мо­же одна фра­за в текс­ті дер­жав­но­го бю­дже­ту, що сто­су­ва­ти­ме­ться змі­ни під­по­ряд­ку­ва­н­ня зга­да­них пар­ків — від ДУС до Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів.

ЧО­МУ В США ВСЕ «ОК»

Пар­кам бра­кує ко­штів. Це ви­дно, ко­ли ви­би­ра­є­мо­ся з ро­ди­ною до зе­ле­них зон сто­ли­ці. Пра­ців­ни­ки ні­би схо­ва­ли­ся у сво­їх адмін­бу­дів- лях, але ки­да­ю­ться в очі ін­ші «спів­ро­бі­тни­ки»: про­дав­ці ка­ви та со­ло­до­щів, якісь атра­кціо­ни по­се­ред га­ля­вин... Це спо­сіб підза­ро­бі­тку. Так не по­вин­но бу­ти. По­трі­бна ін­ша си­сте­ма спів­пра­ці пар­ків, дер­жа­ви та гро­ма­дян.

Екс­перт МБО «Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на» Пе­тро Тє­стов улі­тку був із ро­бо­чим ві­зи­том у США, ви­вчав ро­бо­ту там­те­шніх об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду. Тож йо­му є з чим по­рів­ню­ва­ти. «Дню» він роз­по­вів, що на фінансування на­рі­ка­ють і в Шта­тах, але по­рів­ня­но з укра­їн­ськи­ми мі­зер­ни­ми ви­тра­та­ми там все «ОК».

«У США та ЄС уста­но­ви ПЗФ за­галь­но­дер­жав­но­го рів­ня, на­при­клад, на­ціо­наль­ні пар­ки, фі­нан­су­ю­ться з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Ана­ло­ги на­ших ре­гіо­наль­них ланд­ша­фтних пар­ків — із мі­сце­вих. Зві­сно, гро­шей всім хо­ті­ло­ся би біль­ше, але у по­рів­нян­ні з на­ши­ми пар­ка­ми там все чу­до­во, — за­зна­чає Пе­тро Тє­стов. — У тій же Схі­дній Єв­ро­пі, зокре­ма Поль­щі та Че­хії, над­хо­дже­н­ня від ту­ри­зму та ру­бок лі­су в на­цпар­ках скла­да­ють зна­чну ча­сти­ну їхньо­го до­хо­ду. На­цпар­ки ре­а­лі­зу­ють окре­мі про­е­кти ра­зом із гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, отри­му­ю­чи ко­шти від при­ро­до­охо­рон­них фон­дів ЄС. Це ще одна ста­т­тя до­хо­дів. Окре­мо вар­то від­зна­чи­ти, що шта­ти пра­ців­ни­ків у них удві­чі-утри­чі мен­ші, ніж у нас на оди­ни­цю пло­щі пар­ку. Ду­же роз­ви­не­на спів­пра­ця з во­лон­те­ра­ми. У США це ма­со­ве яви­ще, яке до­зво­ляє зна­чно еко­но­ми­ти. Во­лон­те­ри там ви­ко­ну­ють най­рі­зно­ма­ні­тні­ші фун­кції: пра­цю­ють у ві­зит-цен­трах, під­ро­бля­ють рейн­дже­ра­ми, іно­ді на­віть до­по­ма­га­ють у на­у­ко­вих ла­бо­ра­то­рі­ях».

Ко­ли на­ші пар­ки бу­дуть еко­но­ми­ти не від скру­ти, а за­ра­ди за­оща­джень на кла­сні про­е­кти? Крок на­зу­стрі­чмо­же­мо зро­би­ти ра­зом, до­лу­чив­шись до свя­тко­вої «зе­ле­ної» акції.

Ли­сти мо­жна над­си­ла­ти на адре­су: м. Ки­їв, 03041, Ан­дрію Хруть­бі. Та­кож мо­жна пи­са­ти на еле­ктрон­ну по­шту hrutba.andrey@gmail.com. Ре­кві­зи­ти для бла­го­дій­них вне­сків: На­зва під­при­єм­ства — гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Дру­ге жи­т­тя» ЄДРПОУ— 40779896 р\р 26004052609654 КБ«При­ва­тБ анк» у м. Ки­є­ві МФО 300711 Або мо­жна пе­ре­во­ди­ти ко­шти на кар­тку «При­ва­тБан­ку», її но­мер: 5169 3305 1039 9196 При­зна­че­н­ня пла­те­жу: бла­го­дій­ний вне­сок.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.